Overvekt, vitamin D, leptin og melanom: Risiko og prognose

Dette prosjektet har til hensikt å undersøke hvorvidt overvekt er relatert til risiko for og prognose ved melanom i hud; samt risiko for ny primær kreftsykdom etter føflekkreft. Vi studerer også hvorvidt serum nivå av vitamin D og leptin, som er knyttet til overvekt, kan være potensielle forklaringsmekanismer.
Sist oppdatert: 15.03.2021

Bakgrunn og hensikt

Melanom er blant kreftformene med sterkest økning i forekomst i Norge. Pasienter med en tidligere melanom diagnose har også økt risiko for en ny primær kreftsykdom, særlig gjelder dette lymfom, og man kan mistenke felles etiologisk bakgrunn. Økningen i melanomforekomst er i all hovedsak knyttet til solingsvaner og eksponering for ultrafiolett (UV) stråling. Men, andre faktorer kan sammen med UV-stråling spille en medvirkende rolle. Samtidig som forekomsten av melanom har økt har også andelen av overvektige i befolkningen økt. Overvekt er knyttet til risiko for flere kreftformer og via flere mekanismer som kan overvekt også påvirke utvikling av melanom i hud. Overvekt er også knyttet til lave nivå av vitamin D og høye nivå av leptin, som er antydet å kunne bidra i utvikling og progresjon av melanom. 

 

                                              

 

Formålet med prosjektet er å studere etiologi ved melanom ved å belyse følgende spørsmål; 1) Hvorvidt risiko og overlevelse etter melanom er relatert til overvekt, leptin og vitamin D, og 2) Hvorvidt risiko for ny primær kreftsykdom etter melanom er relatert til leptin og vitamin D

Datagrunnlag 

Prosjektet er basert på data og serumprøver fra Janus serum bank (livsstilsfaktorer fra helseundersøkelser for nær 300 000 nordmenn), med kreftdata fra Kreftregisteret, dødsdata fra Dødsårsaksregisteret og informasjon om utdanning og yrke fra Statistisk Sentralbyrå. Prosjektet inkluderer kohort-studier, som inkluderer hele Janus serumbank kohorten som er rekruttert fra populasjonsbaserte regionale helseundersøkelser (tørre data), og kasus-kontroll studier, basert på serum prøver fra Janus serumbank.

Funn

Vi har funnet en positiv sammenheng mellom høyde, vekt, kroppsmasseindeks (BMI) og kroppsoverflate (BSA) og risiko for melanom, og at vektreduksjon reduserer risikoen. Sammenhengen er sterkere for menn enn for kvinner, som kan skyldes ulik solingsadferd for menn og kvinner med overvekt. Vi har funnet tilsvarende positive sammenhenger mellom høyde, vekt, BMI og BSA og tumor tykkelse (Breslow tykkelse), som også støtter at overvekt kan spille en rolle i melanomutviklingen.

Basert på prediagnostiske nivå av vitamin D (25(OH)D) har vi funnet en J-formet sammenheng mellom vitamin D og melanom risiko, hvor et tilstrekkelig nivå (60-85 nmol/L) er assosiert med redusert risiko. UV eksponering er den viktigste årsaksfaktoren til melanom og den viktigste kilden til vitamin D. Stratifiserte analyser indikerer at BMI og UV-eksponering kan mediere denne sammenhengen.

I pågående studier undersøker vi hvorvidt høyde, vekt, BMI og BSA er assosiert med melanom overlevelse, samt risiko for en ny kreftsykdom etter melanom. Videre undersøker vi hvorvidt serumnivå av vitamin D og leptin kan være potensielle forklaringsmekanismer. I et tilsvarende prosjekt undersøkes hvorvidt vitamin D og livsstilsfaktorer er knyttet til risiko for blærekreft.

 

Publikasjoner

Stenehjem JS, Støer NC, Ghiasvand R, Grimsrud TK, Babigumira R, Rees JR, Nilsen LT, Johnsen B, Thorsby PM, Veierød MB, Robsahm TE (2020). Prediagnostic serum 25-hydroxyvitamin D and melanoma risk
Sci Rep, 10 (1), 20129
DOI 10.1038/s41598-020-77155-2, PubMed 33208828

Gislefoss RE, Stenehjem JS, Hektoen HH, Andreassen BK, Langseth H, Axcrona K, Weiderpass E, Mondul A, Robsahm TE. Vitamin D, obesity and leptin in relation to bladder cancer incidence and survival: prospective protocol study. BMJ Open. 2018 Mar 30;8(3):e019309. doi: 10.1136/bmjopen-2017-019309.

Stenehjem JS, Veierød MB, Nilsen LT, Ghiasvand R, Johnsen B, Grimsrud TK, Babigumira R, Støer NC, Rees JR, Robsahm TE (2018)
Anthropometric factors and Breslow thickness: prospective data on 2570 cases of cutaneous melanoma in the population-based Janus Cohort
Br J Dermatol, 179 (3), 632-641
DOI 10.1111/bjd.16825, PubMed 29858512

Stenehjem JS, Grimsrud TK, Rees J, Vos L, Babigumira R, Veierød MB, Robsahm TE. A protocol for prospective studies of 25-hydroxyvitamin D, leptin and body mass index in relation to cutaneous melanoma incidence and survival.  BMJ Open (2017).

Stenehjem JS,Veierød MBNilsen LTGhiasvand RJohnsen BGrimsrud TKBabigumira RRees JR, Robsahm TE (2017). Anthropometric factors and cutaneous melanoma: Prospective data from the population-based Janus Cohort. Int J Cancer (2017). 

I media

"Overvekt øker tykkelsen på føflekkreft-svulster" - Dagsavisen

 "Ny studie viser sammenheng mellom overvekt og tykkelse på føflekksvulst" - Nettavisen

"Overvekt og sol er en farlig kombinasjon" - Dagbladet

"Overvekt øker tykkelsen på føflekkreft-svulster" - Kreftregisteret.no

"Overvekt gir økt risiko for føflekkreft" - NRK

"Kreftregisteret om føflekkreft" - NRK Dagsnytt 11. okt 2017

"Overvektige menn har økt risiko for føflekkreft" - VG

"Overvektige menn har høyere risiko for føflekkreft" - Dagens Medisin

"Overvektige menn har større sjanse for å få føflekkreft" - TV2

"Risikoen for føflekkreft øker hos overvektige menn" - forskning.no

"Risikoen for føflekkreft øker hos overvektige menn" - Klassekampen

"Overvektige menn har høyere risiko for føflekkreft" - Kreftregisteret.no