Informasjon til deltakerne i prosjektet "Kreftrisiko blant sykepleiere"

Sist oppdatert:

Til deg som har deltatt i prosjektet "Kreftrisiko blant sykepleiere"

Personvern

All informasjon som er registrert om deg blir behandlet strengt konfidensielt, og blir kun brukt til å studere sammenhengen mellom yrke og kreft blant sykepleiere i prosjektet.

Forskere får bare tilgang til indirekte identifiserbare data i analysefasen, og vil ikke kunne knytte opplysningene til deg som enkeltperson. Det er kun autorisert personell i prosjektet som har adgang til å finne tilbake til en bestemt person.

Det vil ikke være mulig å identifisere deg når resultater fra studien publiseres.

Statens Arbeidsmiljøinstitutt ved direktør Pål Molander er databehandlingsansvarlig.

Biobank

Spyttprøvene som ble tatt, og informasjonen utledet av dette materialet, er lagret i en forskningsbiobank ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

De innsamlede spyttprøvene vil være indirekte identifiserbare, dvs at disse er uten navn og fødselsnummer eller andre gjenkjennende opplysninger om deg.

Shanbeh Zienolddiny er ansvarlig for biobanken.

Biobanken planlegges å vare til 31.12.2022. Etter dette vil materiale og opplysninger bli ødelagt etter interne retningslinjer.

Prosjektet har godkjenning fra Datatilsynet, og det er tilrådd av Regional komité for forskningsetikk, (REK sør-øst).

Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg og av prøver

Som deltaker i studien har du rett til å få innsyn i hvilke typer opplysninger som er registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i opplysningene vi har registrert om deg.

Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger og destruert innsamlede prøver fra deg.

Informasjon om utfallet av studien

Deltakere i prosjektet har rett til å få informasjon om alle resultater i studien.

På denne nettsiden finnes en oversikt over de artikler som er publisert fra dette prosjektet i internasjonale tidsskrifter fram til utgangen av 2017.

Fornyet samtykke

Deltakere i prosjektet må signere et skjema med fornyet samtykke til videre deltakelse, dersom de fortsatt ønsker å bidra til studien.