Kreft og graviditet

Påvirkes prognosen hvis man får brystkreft mens man er gravid? Er det større risiko for komplikasjoner hvis man blir gravid etter kreft? Hvis svangerskapsforgiftning virker beskyttende mot å utvikle brystkreft senere i livet, er det slik at svangerskapsforgiftning også gir en bedre prognose for de som faktisk får brystkreft senere?
Sist oppdatert:

Bakgrunn og hensikt

Kreft og graviditet har ofte vært forbundet med gjensidig negativ påvirkning. Vi vet lite om mors helse ved graviditet etter kreft, og hvilken oppfølging som er riktig. Det er nesten ikke gjort større studier på denne pasientgruppen i det hele tatt. Gravide kreftoverlevere har noe større risiko for tidlig fødsel og barn med lav fødselsvekt. Vi vil undersøke om graviditet etter kreft gir mer kompliserte svangerskap og fødsler. Nyere studier viser at de fleste barn født etter kreft, ikke er påvirket av mors kreftbehandling og at mors prognose generelt ikke påvirkes ved en graviditet etter kreft.

Brystkreft under graviditet

Tidligere har man trodd at brystkreft diagnostisert under eller like etter graviditet gir dårligere prognose. Få store studier er publisert om dette, og med sprikende resultater. Større studier mangler ofte prognostiske faktorer, og sykehusbaserte studier har nødvendige prognostiske faktorer inkludert, men ofte for få eller for selekterte pasienter for pålitelig statistisk styrke. Vi vil undersøke alle kvinner i Norge som har fått brystkreft i alderen 16-45 år for å se om prognosen virkelig er dårligere for kvinner diagnostisert i relasjon til graviditet.

Svangerskapsforgiftning og brystkreft

Svangerskapsforgiftning synes å virke beskyttende i forhold til framtidig brystkreft, men det er ukjent i hvilken grad svangerskapsforgiftning påvirker prognostiske faktorer hos de som faktisk får brystkreft. Kartlegging av prognostiske faktorer hos kvinner med brystkreft etter svangerskaps-forgiftning eller graviditetsrelatert høyt blodtrykk kan gi økt innsikt om svangerskapsforgiftning og om hvorfor tilstanden ser ut til å beskytte mot forekomst av brystkreft.

Gjennomføring 

Studien er populasjonsbasert, og materialet vil i hovedsak bestå av data fra Kreftregisteret og Medisinsk fødselsregister samt Dødsårsaksregisteret. Alle kvinner med kreft diagnostisert før fylte 46 år i perioden 1967-2014 inngår i studien, og både for pasienter og kontroller benyttes opplysninger om graviditeter i samme periode. For delstudien om brystkreft under graviditet vil informasjon om prognostiske faktorer og behandling inkluderes. For å se på hvilke typer brystkreft som oppstår etter svangerskapsforgiftning vil data fra mammografiprogrammet inkluderes. 

Brystkreft er spesielt fokusert i to delprosjekter, mens alle aktuelle krefttyper som rammer kvinner i ung alder (hovedsakelig føflekkreft, kreft i livmorhals, bryst, eggstokk og skjoldbruskkjertel, hjernesvulst, lymfom og leukemi) vil analyseres hver for seg og samlet i studien om mors helse ved graviditet etter kreft.