Status per 31. oktober 2008

I begynnelsen av oktober ble det avholdt et nytt møte i ressursgruppa for Sola-prosjektet hvor fremdriften og det videre arbeidet i prosjektet ble diskutert.

I overkant av 600 personer har vært ansatt på raffineriet. På bakgrunn av stillingstitler fra personellistene ved raffineriet har de ansatte blitt delt inn i to grupper: prosess/vedlikehold (eksponert) og kontor (ueksponert). Kvalitetssikring av stillingstitler (og dermed også eksponeringsforhold) har vært gjort gjennom samtale med tidligere ansatte med lang erfaring fra raffineriet. Kvalitetssikring med tanke på kompletthet har vært gjort ved å sjekke at alle navn som forekommer i dokumenter og henvendelser også står oppført i personellista.

Listene over alle som har vært bosatt i Sola kommune mellom 1967 og 2000 ble levert av Statistisk sentralbyrå i sommer. Nærmere 45 000 personer har vært bosatt i Sola kommune i kortere eller lengre tid i den aktuelle perioden. Disse vil også bli gruppert etter hvor stor eksponering vi beregner at de har fått. Dette regnes ut for hver beboer som produktet av varighet og beregnet konsentrasjonen av utslipp eller nedfall fra raffineriet i det området der vedkommende har bodd.

For mer informasjon om de videre analysene vises det til protokollen for prosjektet.