Sola-prosjektet (Fullført 2009)

Kreftregisteret utfører på oppdrag av Norske Shell AS en studie som skal kartlegge om det forekommer mer kreft blant tidligere ansatte og naboer av det nedlagte Sola-raffineriet enn i den norske normalbefolkningen.

Sola-raffineriet var i drift fra 1967 til 2000 og omdannet råolje til alle typer petroleumsdestillater. Deler av prosessen innebærer bearbeiding og produksjon av stoffer som er kjent kreftfremkallende. Hensikten med studien er å vurdere kreftrisiko blant tidligere ansatte ved oljeraffineriet i Sola. Videre er hensikten å undersøke forekomsten av kreftsykdom blant befolkningen som har vært bosatt i Sola kommune i den aktuelle perioden, og vurdere om det kan være noen sammenheng mellom utslipp av kreftfremkallende stoffer fra det nedlagte raffineriet og kreftforekomsten.

Undersøkelsen er planlagt i kjølvannet av bekymring og mediaoppslag vedrørende kreftforekomsten, som befolkningen lokalt mener er forhøyet. Kunnskap om disse forholdene er etterspurt av arbeidsgiver, arbeidstakerorganisasjonene, det lokale helsevesen (ved kommuneoverlegen) og representanter for befolkningen. For de ansatte vil arbeidsoppgaver, avdelingstilknytning, ansettelsesperiode og varighet av ansettelse ved raffineriet bli brukt som grove mål for eksponeringsdose av kreftfremkallende stoffer. For beboerne i Sola kommune vil den geografiske spredningen av utslipp fra raffineriet brukes til å utarbeide mål for eksponeringsdose.

Prosjektet ble sluttført i juni 2009.

Prosjektets varighet

Fra juni 2007 til juni 2009

Ekstern finansiering

- Norske Shell A/S
- Budsjettramme: 2,36  millioner NOK

Medarbeidere

Medarbeidere er ansatt i og lønnes av Kreftregisteret. Instituttet har en uavhengig rolle og står fritt i sine vitenskapelige vurderinger.

Ofte stilte spørsmål

denne siden finner du spørsmål og svar om Kreftregisterets studier vedrørende Sola-raffineriet