Asbests og kreftrisiko blant produksjons- og servicearbeidere

Det er godt etablert at asbest øker risikoen for lungekreft, mesoteliom og en rekke andre kreftsykdommer. Dette prosjektet er en 70 års oppfølging av arbeidstakere og ektefeller/barn av arbeidstakere ved Norges eneste asbestsementfabrikk, som var i drift fra omlag 1945-1981.

Bakgrunn og formål

Kreftregisteret undersøkte i 1976 og i 2002 kreftrisikoen blant menn som hadde vært ansatt ved fabrikken i ett år eller mer, og påviste en betydelig økt risiko for enkelte kreftsykdommer.  Vi vil nå inkludere også korttidsansatte og kvinner, samt ektefeller og barn av ansatte, og sammenlikne deres kreftrisiko med forekomsten i den generelle befolkningen. Vi vil også om mulig gjøre sammenlikninger mellom høyt og lavt eksponerte. Den lange oppfølgingstiden vil gi ny informasjon om risiko lenge etter at eksponeringen har opphørt. Inklusjon av ektefeller og barn, samt korttidsansatte, vil gi viktig informasjon om risiko blant lavt eksponerte. Dette er av interesse ettersom asbest fortsatt forekommer i eldre bygg og anlegg, og derfor fortsatt er en miljørisiko å regne med.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Studiepopulasjonen utgjøres av produksjons- og servicearbeidere ved Norsk Eternitfabrikk, ansatt 1945-1981, samt deres ektefeller og barn, til sammen anslagsvis 2.400 personer.

Opplysninger som behandles

I prosjektet behandles helseopplysninger og sosioøkonomiske opplysninger om mannlige ansatte ved asbestfabrikken og ektefeller og barn av ansatte. Helseopplysninger som er innsamlet i tidligere undersøkelser, kobles mot helseopplysninger i lovbestemte helseregistre (Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret) samt sosioøkonomiske opplysninger (yrke/bosted) fra SSB.

Kategorier av mottakere av opplysningene

Kun forskningsmedarbeidere ved Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt som er spesielt autorisert, har tilgang til opplysningene. Forskningsmedarbeiderne har kun tilgang til forskningsdata, og ikke til direkte personidentifiserende opplysninger, som er erstattet med et studiespesifikt løpenummer. En koblingsnøkkel oppbevares av Kreftregisterets datautleveringsenhet.

Rettslig grunnlag

Behandlingen har lovlig grunnlag etter EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav e) og artikkel 9 nr. 2 bokstav j). Studien er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK ref. 52293) og dataansvarlig har gjennomført en personvernkonsekvensvurdering i hht. EUs personvernforordning artikkel 35. Helseforskningsloven

  • 35 gir supplerende rettsgrunnlag og unntak fra forbudet mot behandling av særlige kategorier personopplysninger.

Dataansvarlig/forskningsansvarlig

Kreftregisteret er delegert dataansvaret, og er forskningsansvarlig institusjon.

Kontaktopplysninger til personvernombudet

Tor Åsmund Martinsen toamar@ous-hf.no

Kontaktperson

Kristina Kjærheim, prosjektleder, kristina.kjaerheim@kreftregisteret.no

Finansiering

Studien er finansiert av Norcem AS, Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt

Publikasjoner

Tidligere publikasjon: Ulvestad et al. Cancer incidence among workers in the asbestos-cement producing industry in Norway. Scand J Work Environ Health. 2002 Dec; 28(6):411-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12539801