Registerstudie av pasienter med lungekreft m.h.p bruk av tyrosin kinasehemmere og EGFR mutasjonsstatus

Formålet med prosjektet er å analysere og beskrive TKI (tyrosin kinase inhibitors) bruk og forskriving sammen med kliniske markører og helseøkonomiske faktorer i en selektert lungekreftpopulasjon.

Vitenskapelig tittel: The clinical practise use of oral tyrosine kinase Inhibitors (TKI) and the role of EGFR mutations in the treatment of non small cell lung cancer (NSCLC) – a post-approval observational study using the Norwegian cancer registry (CRN), the national prescription database (Nor PD) and the national patient registry (NPR).

 

Prosjektbeskrivelse 

Formålet med prosjektet er å analysere og beskrive TKI (tyrosin kinase inhibitors) bruk og forskriving sammen med kliniske markører og helseøkonomiske faktorer i en selektert lungekreftpopulasjon.

Data fra pasienter som ble forskrevet TKI (Nor PD) vil bli koblet sammen med data fra Kreftregistret (CRN) og Norsk Pasientregister (NPR). Resultatene vil bli sammenlagt med gjennomsnittsdata fra en lungekreftpopulasjon som ikke ble forskrevet TKI.

Studien vil gi kunnskap om hvilke pasienter som vil ha nytte av denne behandlingen og legge til rette for mer skreddersydd behandling.

Det skal inkluderes 20 000 pasienter. Data omfatter opplysninger fra Kreftregisteret (demografiske data, sykehus, diagnosetidspunkt, morfologiske og histologiske data, TNM stage, EGFR mutasjonsstatus, strålebehandling, annen behandling og dødsårsak), Norsk pasientregister (demografiske data, antall dager på sykehus, prosedyrekoder, innleggelsestider, diagnoser) og Reseptregisteret (dato utlevering, forskrevet legemiddel, doser, behandlingstid og øvrige variable).

Det søkes om fritak fra å innhente samtykke.

Samarbeidspartnere

Norsk Lunge Cancer Gruppe (NLCG)   

Forskningsansvarlig i Norge

Kreftregisteret

Forskningsgruppe

Registeravdelingen, Medisinsk faggruppe 

Prosjektansvarlig i Kreftregisteret

Overlege Tom Børge Johannesen
Tlf: 22 45 13 00
E-post: tom.borge.johannesen@kreftregisteret.no

Prosjektmedarbeidere

Forskningsassistent Inga Hatle
Tlf.: 22-45-13-00
E-post: inga.hatle@kreftregisteret.no  

Varighet:

1.2.2012 - 31.12.2014

Finansiering

AstraZeneca AS, Oslo