Ny kreftbehandling og overlevelse: prostatakreft

Bruk av nye medikamenter i behandlingen av metastatisk prostatakreft, en populasjonsbasert studie med fokus på å beskrive pasienten som har fått de nye medikamentene og effekten av ny behandling.

Sist oppdatert: 25.10.2023

Kastrasjonsbehandling har vært standard behandling for pasienter med metastatisk prostatakreft i flere tiår. I 2004 kom de første dataene som viste effekt av å legge til Docetaxel for pasienter i kastrasjonsrefraktær fase. Det siste drøye tiåret har det kommet ytterligere data som har vist effekt av flere andre legemidler (Abiraterone, Enzalutamid, Cabacitaxel og Radium-223) i kastrasjonsrefraktær fase. Fra 2015 kom det data som viste gevinst av å legge til Docetaxel i hormonsensitiv fase.

Behandlingen av prostatakreft har endret seg siste to tiår. Selv om de nye behandlingene er godt dokumentert i studier er det liten kunnskap om hvordan de er implementert i behandlingen i en generell populasjon. Vi har heller ingen oversikt over bruken av disse nye og ofte dyre legemidlene i den norske prostatakreft populasjonen.

imagerunvo.png

I denne populasjonsbaserte studien ønsker vi å beskrive hvem som har fått de nye legemidlene og også se på hvilke pasienter som ikke har fått behandlingen. Vi vil også se på overlevelse i de ulike gruppene.

 

Spesifikke problemstillinger

I analyser av vårt datamateriale skal vi fokusere på:       

  1. Beskrive pasienter som har fått nye legemidler, både pasienter som har metastatisk sykdom på diagnosetidspunktet og pasienter som utvikler metastaser. Vi vil beskrive sykdomskarakteristika og sosioøkonomisk. Vi vil også se hva som kjennetegner de som har fått nye legemidler vs. de som ikke har fått.
  2. Overall og kreft-spesifikk overlevelse for både primær- og sekundær- metastatiske prostatakreftpasienter før og etter introduksjon av nye behandlingsregimer
  3. Forekomst av residiv etter kurativ behandling og behov for systemisk behandling hos residivpasientene.

 

Metode

I denne studien tar vi utgangspunkt i alle pasienter som er diagnostisert med prostatakreft mellom 2004 og 2021. Vi har koblet Kreftregisterdata med data fra Norsk pasientregister, KUHR-databasen, Legemiddelregisteret, Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret/SSB.

 

Betydning av denne studien

Formålet med denne studien er å kartlegge bruken av nye medikamenter for prostatakreftpasienter. Vi ønsker å se på hvem som har fått legemidlene, når de ble introdusert i befolkningen og hvilken nytte de har.  Denne kunnskapen vil være nyttig for både klinikere og pasienter.

 

 

FORSKER NOTA

Anne Holck Storås er lege og spesialist i onkologi. Hun er ansatt ved Urologisk seksjon, Avdeling for Kreftbehandling ved Oslo Universitetssykehus og jobber ved Kreftregisteret som post-doc.

Hun tok sin doktorgrad ved Instituttet for Klinisk Medisin ved Universitetet i Oslo med tittel Adverse effects after curative treatment for prostate cancer; an international perspective.

 

KONFERANSE ABSTRAKT

Storås AH. Kreftregisteret data i lokal kvalitetsarbeid. Onkologisk Forum, Norsk Urologisk Cancer Gruppe (NUCG), 16.11.2023, Oslo, Norge; muntlig presentasjon

Storås AH, Tsuruda K, Haug ES, Fosså SD, Andreassen BK. Residiv etter prostatektomi hos norske prostatakreftpasienter diagnostisert i 2008-2018. Kirurgisk Høstmøte, Urologi 5, 28.10.2022, Oslo, Norge; muntlig presentasjon 

 

PUBLIKASJONER

Storås AH, Tsuruda K, Fosså SD, Andreassen BK. Time trends in systemic treatment for patients with metastatic prostate cancer: a national cohort study. Acta Oncol 2023 Sep 19; 1-7. doi: 10.1080/0284186X.2023.2257876. PMID: 37725527

Storås AH, Fosså SD, Ursin G, Andreassen BK. Survival trends for patients with primary metastatic prostate cancer before and after the introduction of new antitumor drugs. Prostate Cancer Prostatic Dis 2023 Mar; 26(1): 53-58. doi: 10.1038/s41391-021-00445-x. PMID: 34493838

Storås AH, Andreassen BK, Fosså SD. Characterization of long-term survivors of primary metastatic prostate cancer patients in Norway. Acta Oncol 2022 May; 61(5): 615-618. doi: 10.1080/0284186X.2022.2051204. PMID: 35300560

 

 

PUBMED | Storås AH

 

GÅ TIL HOVEDPROSJEKTET