Ny kreftbehandling og overlevelse: føflekkreft

Immunterapi og målrettet terapi for føflekkreft med spredning: Evaluering av effekten på overlevelse og andre konsekvenser i den norske befolkningen

Sist oppdatert: 31.10.2023

Pasienter med føflekkreft med spredning har hatt meget begrensede leveutsikter inntil midten av andre dekade på 2000-tallet. Siden 2014 har nye medikamenter som kan lindre ubehag og bedre overlevelsen for melanoma pasienter blitt utviklet og introdusert på det Norske markedet. 

 

Figur 1. Introduksjon av livsforlengende og pallitiv behandling mot avansert malign melanom i Norge.

 

Lovende resultater av de nye legemidler for melanoma med spredning har vært observert i kliniske studier. Det er imidlertid uklart om gode resultater fra medikamentutprøvinger med spesielt utvalgte pasienter kan gjenskapes når medikamentene brukes i en uselektert befolkning i vanlig klinisk praksis. Hvilke følger bruken av disse medikamentene i Norge har for liggetid på sykehus og behovet for andre lindrende medisiner. Videre er det uklart om tilgjengeligheten til disse, ofte dyre medikamentene er avhengig av sosioøkonomiske, geografiske eller andre faktorer. Det er ikke kartlagt heller hva kostnadene i forbindelse med behandling, hospitalisering og tilleggsbehandling av bivirkninger er.

 

Spesifikke problemstillinger

Denne studien tar sikte på å belyse problemstillingene ovenfor ved bruk av tilgjengelige helseregistre med tanke på å kunne bidra til en effektiv og målrettet fremtidig bruk av disse legemidlene. Spørsmålene som skal besvares er:

  • Hva kjennetegner pasientene som blir behandlet med immunterapi og målrettet terapi med hensyn til kliniske, sosioøkonomiske, geografiske og behandlingsrelaterte variabler?
  • Hva er den årsak-spesifikke og progresjonsfrie overlevelsen til pasienter som får/ikke får immunterapi og målrettet terapi justert/stratifisert for relevante prognostiske faktorer og relevante histologiske subtyper?
  • Hva er risikoen for andre helseutfall hos pasienter som mottar/ikke får immunterapi og målrettet behandling med hensyn til antall og årsaker til sykehusinnleggelser samt annen legemiddelbruk og komorbiditeter ved å justere/ stratifisere for relevante prognostiske faktorer?
  • Hva er de direkte medisinske kostnadene ved immunterapi og målrettet terapi i Norge tatt i betraktning sykehusrelaterte behandlingskostnader og foreskrevne legemidler?

 

Metode

I denne studien tar vi utgangspunkt i alle pasienter som er diagnostisert med avanser føflekkreft mellom 2004 og 2021. Vi har koblet Kreftregisterdata med data fra INSPIRE-databasen, Norsk pasientregister, KUHR-databasen, Legemiddelregisteret, Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret/SSB.

 

Betydning av denne studien

Formålet med denne studien er å kartlegge bruken av nye medikamenter for pasienter med avansert føflekkreft. Vi ønsker å se på hvem som har fått legemidlene, når de ble introdusert i befolkningen og hvilken nytte de har og hva er kostnader ved en kompleks behandlingsperiode.  Denne kunnskapen vil være nyttig for klinikere, pasienter og beslutningstagere.

 

 

FORSKER NOTA

Denise Reis Costa er statistiker og er ansatt i en post-dok stilling ved Forskningsavdelingen på Kreftregisteret. Hun har en PhD grad fra Institute of Mathematics, Statistics and Scientific Computing ved State University of Campinas, Sao Paulo, Brasil. Hennes avhandling har tittel: Robust estimation in latent variable models for censored data.

 

KONFERANSE ABSTRAKT

Reis Costa D, Winge-Main AK, Skog A, Tsuruda K, Robsahm TE, Andreassen BK. Immunotherapy and targeted therapy of advanced melanoma: Treatment benefits and cost in an unselected real-life population. Onkologisk Forum, Norsk Melanomgruppe, 16.11.2023, Oslo, Norge; muntlig presentasjon

 

PUBLIKASJONER

ORCID| Denise Reis Costa

 

GÅ TIL HOVEDPROSJEKTET