Ny kreftbehandling og overlevelse: brystkreft

Brystkreft er ikke kun én klinisk diagnose. Det er stor variasjon i typen av brystkreftsvulster, tilgjengelig behandling og overlevelse. Etablerte behandlingsregimer har fortsatt god effekt hos mange pasienter, samtidig blir nyere behandling blir introdusert for å øke overlevelsen ytterligere og sikre bedre overlevelse for dem som ikke har hatt gode behandlingsmuligheter tidligere. I senere år har man også observert at noen vanlige medikamenter mot enkelte kroniske sykdommer kan påvirke progresjon. Betablokkere, metformin og statiner kan muligens forsterke effekten av kreftmedisiner og forbedre overlevelsen uten store bivirkninger.

Det er en stor variasjon i overlevelse av brystkreft. Kvinner med ugunstig tumorkarakteristikk har 20-40 ganger høyere risiko for å dø av sin kreftdiagnose enn de med mindre aggressive tumor varianter. Overlevelsen kan også variere betydelig selv hos kvinner med tilsvarende tumorer, for eksempel små svulster av lav/middels grad, eller svulster uten spredning. Noen av disse forskjellene kan skyldes behandlingen pasienten har mottatt. Derfor et viktig spørsmål er om alle pasienter har lik tilgang til den mest effektive behandlingen for deres tumor type? Å sikre lik tilgang til den mest optimale behandlingen er avgjørende for å redusere den individuelle og generelle sykdomsbyrden. Et annet viktig spørsmål er om de moderne behandlingen er like effektiv i en uselektert pasientpopulasjon som rapportert i kliniske studier.

Tre vanlig brukte legemidler, beta-blokkere, metformin og statiner kan i fremtiden vurderes som støttebehandling for en forsterket effekt av kreftbehandling, men mer forskning på dette området er nødvendig.

 

Spesifikke problemstillinger

 

Det overordnede målet med studien er å forbedre brystkreftbehandlingen. Dette skal vi gjøre gjennom å

  • Beskrive pasientgruppe som mottar målrettet behandling med hensyn til demografi, sosioøkonomi, geografi, kliniske faktorer. 
  • Evaluere nytten av moderne brystkreftbehandling ved å presentere overlevelse blant pasienter som mottar moderne behandling i tillegg til å studere bivirkninger og andre helseutfall.   
  • Estimere mulige synergieffekter mellom betablokkere, metformin, statiner og standard brystkreftbehandling på overlevelse.

                                                                 

Metode

Vi vil benytte en stor eksisterende datakobling mellom nasjonale registre. 

Figur 1. Datakilder og koblinger

 

Vår studiepopulasjon inkluderer alle norske kvinner diagnostisert med brystkreft mellom 2012 og 2021 som var 18-84 år ved diagnose. Dette omfatter ca. 33 000 kvinner.

 

Betydning av denne studien

Denne studien kan bidra til bedre forståelse av interaksjoner mellom standard behandling av brystkreft og supplerende behandling med legemidler som vanligvis brukes for andre indikasjoner, f.eks. kardiovaskulære sykdommer (beta-blokkere og statiner) eller diabetes (metformin).

Vi skal også kartlegge bruken av nye medikamenter for brystkreft og se på hvem som mottar legemidlene, når de ble introdusert i klinisk praksis og hvilken nytte de har. Denne kunnskapen vil være viktig for både klinikere og pasienter.

 

FORSKER NOTA

Kathrine Flørnes Vandraas jobber i en delt stilling som postdoc i dette prosjektet og som overlege i seksjonen for brystonkologi ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet.

Hun har sin doktorgrad i klinisk epidemiologi fra 2015 ved UiO der hun undersøkte sammenhengen mellom ernæring i mors liv og risiko for kreft hos mor og barn i et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet, OUS og kreftregistrene i Norge, Sverige og Danmark.

 

KONFERANSE ABSTRAKT

Vandraas KF, Hjorth S, Trewin CB, Støer NC. Metastatic HER2 positive breast cancer in Norway from 2012-2021: population-based, real world treatment data. ESMO Breast Cancer, 15-17.05.2024, Berlin, Tyskland; poster presentasjon

 

PUBLIKASJONER

PUB MED| Vandraas KF

 

GÅ TIL HOVEDPROSJEKTET