Ny kreftbehandling og overlevelse: lungekreft

Immunterapi og målrettet terapi ved avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC): behandlingsfordeler og kostnader i en uselektert populasjon basert på register data
Sist oppdatert:

Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) er den hyppigste formen for lungekreft og utgjør ca 85% av lungekrefttilfellene. NSCLC pasienter er ofte diagnostisert ved et avansert stadium, der prognosen er svært dårlig og det har vært få behandlingsalternativer, historisk sett. Nylige fremskritt innenfor immunterapi og målrettet behandling har introdusert en rekke nye legemidler for bruk i denne pasientgruppen, som har vist forbedret overlevelse i kliniske studier. Siden kliniske studier er basert på et utvalg av selekterte pasienter der det tas hensyn til bl.a alder og helsestatus, vet vi mindre om hvordan effekten av disse nye legemidlene er i den generelle NSCLC populasjonen som mottar disse legemidlene i klinisk praksis.

 

imagej1uwv.png

Figur 1. Oversikt over introduksjon av nyere behandlingsmetoder mot avansert ikke små-cellet lungekreft (NSCLC) i Norge.

 

Andre ubesvarte spørsmål knyttet til bruk av disse legemidler gjelder for eksempel antall sykehusinnleggelser og bruk av andre medisiner for symptomlindring. Det er også ukjent i hvilken grad tilgjengeligheten av disse legemidlene er avhengig av sosioøkonomiske og geografiske faktorer. Vi vil besvare disse spørsmålene ved å sammenligne mottakere av de nye terapiene med de som mottar tradisjonell behandling gjennom kobling av befolkningsbaserte registre i Norge.

 

Spesifikke problemstillinger

Prosjektets overordnede mål er å studere bruken av immunterapi og målrettet behandling hos pasienter med avansert (stadium IIIb/c+IV), ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med hensyn til prognostiske faktorer, overlevelse og helseutfall i en stor populasjonsbasert studie. Vi skal undersøke

  1. Hvem, med tanke på kliniske, sosioøkonomiske, geografiske og behandlingsrelaterte faktorer mottar disse legemidlene,
  2. Hva er årsakspesifikke og de totale overlevelsesforskjellene mellom brukere og ikke-brukere av disse legemidler
  3. Kan bruken av disse medisinene ha innvirkning på andre helseutfall (ko-morbiditeter og annen medikamentbruk).

 

Metode

Prosjektet tar utgangspunkt i en populasjonsbasert kohort som omfatter alle individer diagnostisert med avansert NSCLC i alderen 18+ år i perioden 2010-2021 og registrert i Kreftregisteret. Kreftdata blir koblet til Norsk pasientregister for å innhente informasjon om pasientinnleggelser, INSPIRE-databasen for informasjon om medisiner ved sykehus, til Legemiddelregisteret for type og doser av reseptbelagte legemidler, til KUHR-databasen for refusjonsdata fra primær og annen helsetjeneste, og til Dødsårsaksregisteret. Statistisk sentralbyrå vil levere samfunnsøkonomiske data.

 

Betydning av denne studien

Resultatene fra denne studien vil kunne veilede helsemyndigheter og klinikere i Norge til fremtidige beslutninger for å kunne tilby den beste tilgjengelige behandlingen til disse pasientene.

En forbedret behandling for avanserte NSCLC-pasienter påvirker pasientens resultat direkte, som forlenget overlevelse og/eller bedre livskvalitet. Pasientene kan også få bedre fysisk form, bruke mindre medikamenter som smertestillende, steroider, sovemedisiner eller antidepressiva. Pasienten kan potensielt trenge mindre støtte, noe som også kan føre til en lettelse for pasientens familier.

 

 

FORSKER NOTA

Helga Helseth Hektoen er utdannet sivilingeniør i Kjemi og Bioteknologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet og ansatt ved Instituttet for Kreftforskning, OUS som junior forsker (post-doc).

Hun tok sin doktorgrad ved Instituttet for kreftforskning på Radiumhospitalet, Avdeling for tumorbiologi, med tittelen: Translational studies of microenvironmental factors in rectal cancer, with emphasis on tumor hypoxia. I sin første post-doc periode har hun studert sammenhenger mellom livsstilsfaktorer (overvekt, fysisk aktivitet, metabolske faktorer, vitamin-D) og blærekreft.

 

KONFERANSE ABSTRAKT

Hektoen HH. Effekt av innføring av immunoterapi ved avansert NSCLC i Norge. Onkologisk Forum, Norsk Lungekreftgruppe (NLCG), 16.11.2023, Oslo, Norge; muntlig presentasjon

Hektoen HH. Survival of advanced non-small cell lung cancer patients treated with first line immunotherapy compared to previous standard of care and clinical trial results. ANCR symposium, 08.09.2023, Helsinki, Finland; muntlig presentasjon

Hektoen HH, Tsuruda KM, Brustugun OT, Andreassen BK. Treatment of advanced non-small cell lung cancer patients with immunotherapy and targeted therapy in Norway. NOFE konferanse, Pharmacoepidemiology, 26.10.2022, Tromsø, Norge; muntlig presentasjon

 

PUBLIKASJONER

PUBMED | Hektoen HH

 

GÅ TIL HOVEDPROSJEKTET