Publiserte originalarbeider NORCCAP

Her finner du et kort resymé av publiserte originalartikler fra NORCCAP-prosjektet, arbeidets bidrag til kunnskapsøkning og hvilke følger resultatene kan ventes å føre til – f.eks. hvilken overføringsverdi resultatene har til klinisk rutinearbeid og forbedret tilbud til pasienter.
Sist oppdatert:

Publiserte originalarbeider

Her finner du et kort resymé av publiserte originalartikler fra NORCCAP-prosjektet, arbeidets bidrag til kunnskapsøkning og hvilke følger resultatene kan ventes å føre til – f.eks. hvilken overføringsverdi resultatene har til klinisk rutinearbeid og forbedret tilbud til pasienter.

 

 

 1. M Bretthauer G Gondal, I K Larsen, E Carlsen, TJ. Eide, T Grotmol, E Skovlund, K M Tveit, M H. Vatn, G Hoff. Design, organisation and management of a controlled population screening study for detection of colorectal neoplasia. Attendance rates in the NORCCAP study (Norwegian Colorectal Cancer Prevention). Scand J Gastroenterol 2002;37;568-73

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Sammen med oppstartede lignende randomiserte studier i Storbritannia, Italia og USA er dette den første store studien på sigmoidoskopiscreening – Telemark Polyp Study no. I (TPS-I) var en liten studie. NORCCAP skiller seg fra de andre store studiene ved å invitere som en gjør til f.eks. mammografiscreening – direkte fra folkeregisteruttrekk. Det er derfor den eneste av de pågående studiene som gir et bilde på hva en kan forvente av et nasjonalt screeningprogram. Måten å organisere NORCCAP på ga et oppmøte på 67% (estimert 39% i UK og 10% i Italia).

Konsekvenser og overføringsverdi: Organiseringen av NORCCAP kan tjene som modell ved evnt. innføring av screening for kolorektal cancer generelt og sigmoidoskopiscreening spesielt – forutsatt at oppfølgingsresultatene viser en gevinst ved denne type screening (se publikasjon nr 51 i denne listen – JAMA 2014).

 

 1. Bretthauer, E Thiis-Evensen, G Huppertz-Hauss, L Gisselsson, T Grotmol, E Skovlund, G Hoff. NORCCAP (Norwegian Colorectal Cancer Prevention): A randomised trial to assess the safety and efficacy of carbon dioxide versus air insufflation in colonoscopy. Gut 2002;50:604-7

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Luft eller gass må blåses inn (insuffleres) ved koloskopi for få oversikt. Luft brukes av de fleste i hele verden. CO2 eliminerer en allerede liten risiko for eksplosjon ved bruk av diatermi – i tillegg til at CO2 absorberes og forsvinner fra tarmen mye raskere enn luft etter skopien. Dette er den første randomiserte studien på CO2 vs/luft ved koloskopi. Den viser at pasientene hadde vesentlig mindre plager etter undersøkelsen ved CO2 enn ved luft insufflering. Omkostningen per undersøkelse er mindre enn to kroner.

Konsekvenser og overføringsverdi: CO2 bør vurderes brukt som standard insuffleringsmetode ved all koloskopi. Overføringsverdi til klinisk rutine. (NB: CO2 er nå sterkt anbefalt for koloskopi i EU Guidelines for Colorectal Cancer Screening and Diagnostics – februar 2011)

 

 1. Larsen IK, Grotmol T, Bretthauer M, Gondal G, Huppertz-Hauss G, Hofstad B, Efskind P, Jørgensen A, Hoff G. Continuous evaluation of patient satisfaction in endoscopy centres. Scand J Gastroenterol 2002;37:850-5

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: I NORCCAPs første driftsår fikk 4956 frammøtte et spørreskjema for tilbakemeldinger etter screeningundersøkelsen.Ved endring fra anonyme til personidentifiserbare svar falt svarprosenten bare fra 95% til 91%. Et system med pasienttilbakemeldinger viste seg nyttig for å oppnå bedring av standard, inkludert kvaliteten på endoskopiundersøkelser.  

Konsekvenser og overføringsverdi: Pasientspørreskjemaet er videreutviklet og brukes nå i det nasjonale kvalitetssikringsnettverket Gastronet som har egen nettside (https://www.sthf.no/helsefaglig/gastronet). Overføringsverdi til klinisk rutine.

 

 1. M Bretthauer, G Hoff, E Thiis-Evensen, T Grotmol, E Skovlund, S Thorp-Holmsen, V Moritz, M Busch. Carbon dioxide insufflation reduces patient discomfort due to screening flexible sigmoidoscopy for colorectal cancer. Scand J Gastroenterol 2002;37:1103-7

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Denne randomiserte undersøkelsen av CO2- vs/luft-insufflering viser de samme gevinstene ved sigmoidoskopi som ved koloskopi (ref. nr. 2 ovenfor) – pasientene har vesentlig mindre plager etter undersøkelsen.

Konsekvenser og overføringsverdi: CO2 insufflering bør også brukes ved sigmodioskopiundersøkelser. Dette forventes å ha gunstig innvirkning på frammøte ved evnt. innføring av sigmoidoskopiscreening. Overføringsverdi ved iverksetting av screeningprogrammer.

 

 1. M Bretthauer, G Hoff, E Thiis-Evenesen, Ø Kjellevold, T Grotmol, I K Larsen, E Skovlund. Use of a disposable sheath system for flexible sigmoidoscopy in decentralised colorectal cancer screening. Endoscopy 2002;34:814-8

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: En serie med 226 personer invitert til sigmoidoskopiscreening ble randomisert til undersøkelse med et vanlig videoendoskop eller et fiberoptisk ”engangsskop” (Endosheath®). Det ble påvist færre personer med polypper ved bruk av Endosheath® (42%) enn med standard skop (63%), men det var ingen forskjell for diagnostikk av polypper >5mm.

Konsekvenser og overføringsverdi: Endosheath® gjør det mulig å etablere desentralisert screeningvirksomhet uten oppmontering av tunge skopvaskemaskiner. Betydningen av noe mindre diagnostisk evne for polypper <5mm er usikker. Det er ønskelig med videoløsning for ”engangsskop” – ikke fiberoptikk som nå. Overføringsverdi ved iverksetting av screeningprogrammer.

 

 

 1. G Gondal, T Grotmol, B Hofstad, M Bretthauer, T Eide, G Hoff. Grading of distal colorectal adenomas as predictors for proximal colonic neoplasia. Experience from the Norwegian Colorectal Cancer Prevention study (NORCCAP). Gut 2003;52;398-403

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Dette er basert på en kohorte av 1833 pasienter hvor adenomfunn (uansett størrelse) ved sigmoidoskopiscreening førte til koloskopi. Dersom terskelen for koloskopi var satt til minst 3 adenomer eller ett høy-risikoadenom ved sigmoidoskopi, ville vi ha spart 75% av koloskopiene, men ville ha gått glipp av 46% (39/85) av de proksimale avanserte lesjonene og én av 6 proksimale coloncancere.

Konsekvenser og overføringsverdi: Terskelen for koloskopi etter sigmoidoskopiscreening bør være ”funn av adenom” – uansett størrelse, dysplasigrad, villøsitet eller antall. Overføringsverdi ved iverksetting av screeningprogrammer.

 

 

 1. G Gondal, T Grotmol, B Hofstad, M Bretthauer, T Eide, G Hoff. The Norwegian Colorectal Cancer Prevention (NORCCAP) screening study: Baseline findings and implementations for clinical work-up in age groups 50-64 years. Scand J Gastroenterol 2003;38:635-42

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Denne studien viste en mye høyere frammøteprosent (65%) enn sammenlignbare, pågående studier hvor frammøtet ved en iverksettelse av et-trinns invitasjon (som i NORCCAP) ble estimert til 39% (Storbritannia) og 10% (Italia). Tillegg av testing for okkult blod i avføringen (FOBT) reduserte frammøtet fra 67% til 63% uten å bidra til økt diagnostikk i det inviterte befolkningsutvalget (intention-to-screen analyse). Det ble påvist 41 tilfeller av kolorektal cancer (0,3%) og 2208 (17%) med adenom – hvorav 545 (4,2%) hadde høy-risiko adenom. Det var ingen alvorlige komplikasjoner ved screening, men 6 perforasjoner ved terapeutisk koloskopi (1:336 koloskopier).

Konsekvenser og overføringsverdi: Oppmøte og funn er lovende med tanke på et sigmoidoskopiscreeningprogram. Det er tvilsomt om tillegg av FOBT vil bidra til økt nytte hvis det fører til dårligere frammøte som vist i denne studien. Overføringsverdi ved iverksetting av screeningprogrammer.

 

 

 1. Bretthauer, A Jørgensen, BE Kristiansen, G Hoff. Quality control in colorectal screening: Systematic microbiological investigation of endoscopes used in the NORCCAP (Norwegian Colorectal Cancer Prevention) trial. BMC Gastroenterology 2003;3:15 (http://www.biomedcentral.com/1471-230X/3/15)

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: I NORCCAP-prosjektet ble det i løpet av en 2-års periode utført 8573 sigmoido- og koloskopier. Det ble tatt 178 bakteriologiske prøver (2%) fra biopsikanal og skoptupp etter rengjøring. Rengjøringen fulgte nasjonale retningslinjer. Én prøve viste fekal kontaminasjon (0,5%) og 25 (14%) viste oppvekst av ikke-virulente mikrober fra omgivelsene.

Konsekvenser og overføringsverdi: De anbefalte rengjøringsprosedyrene ble vurdert som utilstrekkelige og justeringer ble gjort i tråd med anbefalinger fra European Society for Gastrointestinal Endoscopy (ESGE). Hygienisk overvåking av skop bør innføres som rutine ved all gastrointestinal endoskopivirksomhet. Overføringsverdi til klinisk rutine.

 

 1. M Bretthauer, G Hoff, E Thiis-Evensen, G Huppertz-Hauss, E Skovlund. Air and carbon dioxide insufflated during colonoscopy. Gastrointest Endosc 2003;58:203-6

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Insufflert gassmengde ved koloskopi ble målt hos 218 deltagere i NORCCAP-prosjektet. De var randomisert til insufflering med luft eller CO2 i en dobbel-blind studie. Det var ingen forskjell i mengde gass insufflert (gjennomsnitlig henholdsvis 8,2 og 8,3 liter). Dette er første gang det er gjort målinger av hvor mye gass som blåses inn i tarmen i løpet av en koloskopi.

Konsekvenser og overføringsverdi: Funnet bør øke bevisstheten om hvor store volum gass det faktisk er som pasientene blir plaget med og hvordan de blir kvitt restgass etter undersøkelsen – kfr. ref.2 og 4 ovenfor. Overføringsverdi til klinisk rutine.

 

 1. M Bretthauer, E Skovlund, T Grotmol, E Thiis-Evensen, G Gondal, G Huppertz-Hauss, P Efskind, B Hofstad, S Thorp-Holmsen, TJ Eide, G Hoff. Inter-endoscopist variation in polyp and neoplasia pick-up rates in Flexible Sigmoidoscopy screening for colorectal cancer prevention. Scand J Gastroenterol 2003;38:1268-74

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Studien er basert på en kohorte av 8822 personer som møtte til sigmoidoskopiscreening utført av 8 endoskopører – hvorav 3 ble opplært i endoskopi med tanke på screeningprosjektet. Det var til dels stor variasjon mellom skopørene i deres evne til å påvise adenomer (12,7-21,2% av undersøkelsene). De tre som var lært opp for screening hadde alle 5,0% ”pick-up rate” for avansert neoplasi – de øvrige varierte mellom 2,9-4,4%.

Konsekvenser og overføringsverdi: Monitorering av individuell utøvelse av endoskopiundersøkelser er viktig. Dette er nå gjennomført i Gastronet-programmet (https://www.sthf.no/helsefaglig/gastronet). Opplæringsprogram for endoskopører bør gjennomgås og revideres. Overføringsverdi til klinisk rutine.

 

 1. G Hoff, T Grotmol, E Thiis-Evensen, M Bretthauer, G Gondal, M H Vatn. Testing for fecal calprotectin (PhiCal®) in the Norwegian Colorectal Cancer Prevention trial on flexible sigmoidoscopy screening. Comparison with an immunochemical test for occult blood (FlexSure OBT®). Gut 2004;53:1329-33

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Halvparten av de som ble tilbudt screening i NORCCAP ble bedt om å levere avføringsprøve til immunokjemisk testing for blod i avføringen (FlexSure OBT®) og bestemmelse av calprotectin (PhiCal®) ved frammøte til sigmoidoskopi-screening. 25% av frammøtte hadde positiv PhiCal® test (>50ug/g), 12% positiv FlexSure OBT®. Sensitivitet for avansert neoplasi var 27% for én PhiCal® test og 35% for en serie på 3 avføringsprøver til FlexSure OBT®. Spesifisitet i forhold til neoplasi var henholdsvis 76% og 90% for de to testene.

Konsekvenser og overføringsverdi: Det er ingen berettigelse for å bruke PhiCal® testen i screening for kolorektal neoplasi. Det utelukker ikke annen bruk av testen - f.eks. til monitorering av pasienter med kronisk inflammatorisk tarmsykdom. Overføringsverdi til klinisk rutine – særlig primærhelsetjenesten.

 

 1. E Aas. Hvem er det som møter frem til screening? Økonomisk forum, nr. 8, 2004 http://www.samfunnsokonomene.no/forside.php?k=samfunnsokonomene/tidsskrift_okonomiskforum&aid=4024 [Norwegian]

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Studien tar utgangspunkt i data fra NORCCAP og undersøker hvilke faktorer som er medvirkende for hvem som møter frem til screening av tarmkreft. Målet er å finne en modell for optimal dimensjonering av kapasitet på screeningsentrene. Studien viser at sannsynligheten for å møte avhenger av individets reisetid, inntekt, sivilstatus, bostedsfylke, forventet nytteeffekt av screening, antall konsultasjoner hos primærlege, antall innleggelser på sykehus, egenvurdert helse og risiko for kreft, antall familiemedlemmer og venner med kreft og hvorvidt individet er i arbeid.

Konsekvenser og overføringsverdi: Bedre forståelse av hvem som møter og ikke møter. Man vil ut fra dette kunne gi et mer presist estimat på reelt fremmøte i utforming av screeninger av tarmkreft. Overføringsverdi ved iverksetting av screeningprogrammer.

 

 1. E Skovlund, M Bretthauer, T Grotmol, IK Larsen, G Hoff. Sensitivity of pain rating scales in an endoscopy trial. Clin J Pain 2005;21:292-6

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Denne studien sammenligner sensitiviteten til to veletablerte skalaer for rangering av smerte (VAS og VRS-4), etter at tidligere sensitivitetsstudier har gitt tvetydige konklusjoner på hvilken skala som er mest presis. Det har blitt benyttet svarskjemaer med begge skalaer slik at svarene omhandler den samme smerteopplevelsen, og derfor kan brukes til å sammenligne de to skalaenes evne til å avdekke forskjeller i grupper av smerterangering. Sammenligningen er gjort ved hjelp av en stokastisk simulering basert på 168 par skjemasvar, og viser at VAS konstant påviser bedre sensitivitet enn VRS-4.

Konsekvenser og overføringsverdi: VAS-skalaen har et fortrinn når det gjelder sensitivitet, og den bør være den fortrukne metoden ved måling av svake til moderate smerter. Overføringsverdi til klinisk arbeid.

 

 1. G Gondal, T Grotmol, B Hofstad, M Bretthauer, TJ Eide, G Hoff. Lifestyle related risk factors and chemoprevention for colorectal neoplasia: Experience from the large-scale NORCCAP screening trial. Eur J Cancer Prev 2005;14:373-9

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Studien er basert på opplysninger om BMI, alkohol, røyking og bruk av medikamenter (ostrogener (HRT), antiflogistika (NSAIDs) og salicyl) blant 12.960 deltagere i en sigmoidoskopiscreening undersøkelse. En assosiasjon mellom røyking og forekomst av neoplasi var det mest entydige funnet i denne studien. Forskrivning av NSAIDs og bruk av salicyl er assosiert med tilstander som i seg selv disponerer for kolorektal neoplasi, og en forventet preventiv effekt blir muligens derfor ikke synliggjort i denne studien.

Konsekvenser og overføringsverdi: Klinisk bruk av HRT, NSAIDs og salicyl kan ikke forventes å ha noen påviselig effekt på forekomst av kolorektal neoplasi. Reduksjon av røyking forventes å kunne redusere risiko for kolorektale svulster.

 

 1. G Gondal, T Grotmol, B Hofstad, M Bretthauer, TJ Eide, G Hoff. Biopsy of colorectal polyps is not adequate for grading of neoplasia. Endoscopy 2005;37:1193-7

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: I NORCCAP studien ble 532 adenomer hos 442 deltagere biopsert ved sigmoidoskopiscreening og senere polypektomert ved koloskopiutredning. Vurdering av biopsimateriale underestimerte dysplasigrad i 38 (7%) og villøsitet i 26 (6%) av adenomene. Blant 56 tilfeller med avansert neoplasi viste biopsiene i 35 av disse (63%) kun lav-gradig intraepitelial neoplasi. Underestimering hadde sammenheng med polyppstørrelse.

Konsekvenser og overføringsverdi: Biopsimateriale underestimerer alvorlighetsgrad av kolorektale adenomer. Polypektomi bør tilstrebes for mest mulig korrekt diagnose. Dette har betydning for valg av behandlings- og oppfølgingsstrategi i klinisk rutine.

 

 1. R Hansen, M Sæbø, C Furu Skjelbred, BAndersen Nexø, PChr Hagen, G Bock, IM Bowitz Lothe, E Johnson, S Aase, I-L Hansteen, U Vogel, EH Kure. GPX Pro198Leu and OGG1 Ser326Cys polymorphisms and risk of development of colorectal adenomas and colorectal cancer. Cancer Letters 2005;229:85-91

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: I denne studien undersøkes risikoen for kolorektale svulster i forbindelse med molekylære forandringer (polymorfismer) i gener involvert i DNA-reparasjon av oksidativt stress. Data fra 166 tilfeller av adenokarsinom, 974 tilfeller med adenom og 397 kontroller er hentet fra NORCCAP. Funnene indikerer at lav kapasitet for reparasjon av oksidativ DNA-skade ikke er en risikofaktor for utvikling av kolorektale adenomer eller karsinomer.

Konsekvenser og overføringsverdi: Assosiasjoner mellom genetiske forandringer og risiko for kolorektale svulster forventes å finnes andre steder enn de undersøkte polymorfismene.

 

 1. IK Larsen, T Grotmol, Kari Almendingen, G Hoff. Lifestyle characteristics among participants in a Norwegian colorectal cancer screening trial. Eur J Cancer Prev 2006;15:10-19

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Dette er basert på en spørreundersøkelse blant 4111 personer i alder 50-54 år som møtte til screening i NORCCAP (61% oppmøte i denne aldersgruppen), 2628 som ikke møtte og 7000 som ikke ble tilbudt screening (trukket fra Folkeregisteret). De som møtte var mer fysisk aktive og hadde et kosthold mer i tråd med helseanbefalinger enn kontrollgruppen, men de var oftere røykere. Antagelsen om at det er de mest helsebevisste som møter til screening, dvs. de med lavest risiko, fikk derfor bare delvis støtte i denne studien.

Konsekvenser og overføringsverdi: Ved frammøteprosent på minst 60% i en norsk alderskohorte på 50-54 år kan man lykkes med å favne deler av befolkningen med høyere livsstilsrisiko enn gjennomsnittet – ikke bare nå fram med screening til dem som trenger det minst.

 

 1. IK Larsen, T Grotmol, K Almendingen, G Hoff. Lifestyle as a predictor for colonic neoplasia in asymptomatic individuals. BMC Gastroenterology 2006 6:5

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Dette er basert på en tverrsnittsundersøkelse av 4111 personer i alder 50-54 år som møtte til sigmoidoskopiscreening. 97% besvarte et forenklet spørreskjema om livsstil (tid for utfylling: 10 min). 108 (3%) hadde avansert neoplasi, 443 (11%) hadde lav-risiko adenomer. Røyking var den eneste variabelen med en dose-respons sammenheng med forekomst av kolorektal neoplasi, men det var klare trender i forhold til andre kjente livsstilsvariabler også. Personer med avansert neoplasi hadde en doblet sannsynlighet for å ikke ha fulgt noen av en rekke livsstilsråd.

Konsekvenser og overføringsverdi: Dette svært forenklede livsstilsskjemaet som krever et minimum av tid for utfylling synes å fange opp de kjente korrelasjonene mellom kolorektal neoplasi og livsstil. Det bør kunne brukes i tilsvarende befolkningsundersøkelser hvor målsettingen er å få et mest mulig representativt og stort utvalg – de vanlige livsstils- og kostholdsskjemaene som det tar minst 40 min. å fylle ut, greier ikke alltid å legge til rette for det.

 

 1. A Stormorken, G Hoff, J Norstein, IM Bowitz-Lothe, E Hanslien, E Gridedal, P Møller. Estimated prevalences of hereditary cancers and need for surveillance in a Norwegian county, Telemark. Scand J Gastroenterol 2006;41:71-9

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Dette arbeidet tar utgangspunkt i et enkelt spørreskjema om krefttilfeller i slekten blant alle de 7224 personene som møtte til sigmoidoskopiscreening i Telemark. 2866 anga å ha kreft i nærmeste slekt hvorav det hos 2479 ikke var mistanke om arvelige kreftsyndromer. Videre utredning av de øvrige avdekket 64 personer tilhørende familier med arvelig bryst- og bryst/ovarial kreft (HBOC syndrom) (prevalens 2,8‰) eller hereditær non-polypose kolorektalcancer syndrom (HNPCC syndrom) (prevalens 0,77‰). 30 (47%) av disse var allerede fanget opp av helsevesenet, registrert tilhørende familier med arvelig kreft og med behov for kontinuerlig oppfølging.

Konsekvenser og overføringsverdi: Oppmerksomheten mot arvelige kreftsyndromer bør økes i rutine klinisk arbeid. Medisinsk-genetisk utredning er en kostnads-effektiv engangs innsats ved mistanke om arvelige kreft. Overføringsverdi til klinisk rutine.

 

 1. M Sæbø, CF Skjelbred, R Breistein, IMB Lothe, P C Hagen, G Bock, I-L Hansteen, EH Kure. Association between cigarette smoking, APC mutations and the risk of developing sporadic colorectal adenomas and carcinomas. BMC Cancer 2006,6:71, doi:10.1186/1471-2407-6-71

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Basis for studien var 133 tilfeller (45 adenomer, 88 karsinomer) fra NORCCAP, samt 334 kontroller. Sammenhengen mellom sigarettrøyking og CRC ble undersøkt med henblikk på eventuell mutasjon i APC-genet. Resultatene indikerer en sammenheng mellom røyking og adenom og utvikling av CRC, sterkest uttrykt for tilfellene uten APC mutasjon. Unntaket var de tilfellene hvor røyking hadde pågått i minst 40 år. Dette tyder på at røyking kan bidra til CRC gjennom mutasjon i APC-genet hvis røykingen starter før utviklingen av CRC starter.

Konsekvenser og overføringsverdi: Økt innsikt i betydningen av sigarettrøyking for utviklingen av kolorektal cancer.

 

 1. C Furu Skjelbred, M Sæbø, H Wallin, B Andersen Nexø, PChr Hagen, IM Bowitz Lothe, S Aase, E Johnson, I-L Hansteen, U Vogel, EH Kure. Polymorphisms of the XRCC1, XRCC3 and XPD genes and risk of colorectal adenoma and carcinoma, in a Norwegian cohort. BMC Cancer 2006,6:67, doi:10.1186/1471-2407-6-67

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: I denne case-control studien ble 5 ulike molekylære forandringer (polymorfismer) i gener forbundet med DNA-reparasjon undersøkt med tanke på risiko for utvikling av kolorektale svulster. Datamaterialet besto av 157 karsinomer, 983 adenomer og 399 kontroller, og var hentet fra NORCCAP-studien. Det ble vist høyere risiko for utvikling av adenomer for polymorfismen XRCCI 280His, reduksjon av sannsynlighet for høyrisiko-adenomer for XRCCI 399Gln og økt sannsynlighet for lavrisiko adenomer for XPD 751Gln. Det er ikke funnet noen assosiasjon mellom polymorfismene og utvikling av karsinomer.

Konsekvenser og overføringsverdi: Ingen assosiasjon mellom de undersøkte polymorfismene og karsinomer. Det ser ut til å være varierende risiko for adenomer, og mulig sammenheng mellom polymorfisme og regresjon av adenom.

 

 1. LK Vogel, CF Skjelbred, M Sæbø, K Abell, EDK Pedersen, U Vogel, EH Kure. The ratio of Matripase/HAI-1 mRNA is higher in colorectal adenomas and carcinomas than in corresponding normal tissue. BMC Cancer 2006,6;176

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Studien viser at matriptase/HAI-1 mRNA ratio er høyere hos individer med kolorektal cancer sammenlignet med friske kontrollindivider. Denne feilreguleringen skjer på et tidlig stadium i utviklingen av CRC og opprettholdes i alle stadier av malign progresjon. Det er benyttet kvantitativ RT-PCR på prøver fra både sykt og friskt vev hos individer med mild/moderat dysplasi (n=21), alvorlig dysplasi (n=15), CRC (n=9), samt friske individer (n=10). Materialet som er undersøkt er hentet fra NORCCAP.

Konsekvenser og overføringsverdi: Studien gir noe økt innsikt i betydningen av feilregulering av matriptase/HAI-I mRNA ratio.

 

 1. CF Skjelbred, M Sæbø, BA Nexø, H Wallin, I-L Hansteen, U Vogel, EH Kure. Effects of polymorphisms in ERCC1, ASE-1 and RAI in the risk for colorectal carcinomas and adenomas. BMC Cancer 2006,6:175

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Denne case-control studien tok for seg molekylære forandringer (polymorfismer) i et gen-område som er funnet å være assosiert med økt risko for flere kreftformer (hud-, bryst- og lungekreft). Studien er basert på blodprøver fra personer som møtte til sigmoidoskopiscreening og fra pasienter med klinisk kolorektal cancer (CRC) – i alt 156 med CRC, 227 med høy-risko adenomer, 754 med lav-risiko adenomer og 399 uten lesjoner ved sigmoidoskopiscreening (kontrollgruppe). Det var ingen assosiasjon mellom de definerte høy-risko polymorfismene og risiko for CRC eller adenomer.

Konsekvenser og overføringsverdi: Assosiasjoner mellom genetiske forandringer og risiko for kolorektale svulster forventes å finnes andre steder enn i de undersøkte polymorfismene.

 

 1. M Sæbø, CF Skjelbred, B Nexø, H Wallin, I-L Hansteen, U Vogel, EH Kure. Increased mRNA expression levels of ERCC1, OGG1 and RAI in colorectal adenomas and carcinomas. BMC Cancer 2006,6:208

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Det er påvist en sammenheng mellom mRNA nivå og aktivitet i DNA-reparasjon hvor reparasjonsgenene OGG1 og ERCC1 er involvert. mRNA kan derfor uttrykke DNA-reparasjonsaktivitet. Studien er basert på vevsprøver fra 9 tilfeller av kolorektal cancer (CRC), 15 med adenomer med høygradig dysplasi og 21 med lavgradig dysplasi. Sammenlignet med normalvev var det 3-8 ganger høyere uttrykt aktivitet for ERCC1, OGG1 og RAI i svulstvev, men ingen forskjell mellom CRC- og adenomvev. I normalvev var OGG1 og RAI aktiviteten høyere hos pasienter med adenomer enn ved CRC.

Konsekvenser og overføringsverdi: Reparasjonsaktivitet trigget av reparasjonsgener ser ut til å starte tidlig i utviklingskjeden fra adenom til carcinom.

 

 1. Ulvik A, Ueland PM, Fredriksen Å, Meyer K, Vollset SE, Hoff G, Schneede J. Functional inference of the methylenetetrahydrofolate reductase 677C>T and 1298 A>C polymorphisms from a large-scale epidemiological study. Hum Genet 2007;121:57-64

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Lav metylentetrahydrofolat reduktase (MTHFR) aktivitet er assosiert med lavt serum folat som igjen medfører økt risiko for flere krefttyper. Studien er basert på blodprøver fra 10.601 deltagere i NORCCAP. Studien verifiserte sammenheng mellom MTHFR 677/1298 polymorfismer og serum folat. Lavest folat og høyest tHcy ble observert for 677TT/1298AA genotype.

Konsekvenser og overføringsverdi: Økt forståelse av betydningen av MTHFR polymorfismer i forhold til serum folat og homocystein.

 

 1. Holm PI, Hustad S, Ueland PM, Vollset SE, Grotmol T, Schneede J. Modulation of the homocysteine-betaine relationship by methylenetetrahydrofolate reductase 677 C->T genotypes and B-vitamin status in a large scale epidemiological study. J Clin Endocrinol Metab 2007;92:1535-41

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Betaine er en naturlig forekommende, potensiell kilde til viktige metyleringsprosesser. Denne studien tar utgangspunkt i blodprøver fra 10.601 personer som møtte til sigmoidoskopiscreening i NORCCAP. Nye resultater: Betain er en viktig metylgruppe kilde til metyleringsprosesser, spesielt hos personer med lavt serum folat og MTHFR TT genotype.

Konsekvenser og overføringsverdi: Økt kunnskap om viktige metyleringsprosesser og interaksjoner mellom kosthold og genetikk. Hos personer med lavt inntak av folat kan betain muligens overta funksjoner som folat ellers har. Betain bør derfor alltid taes med i betraktning når man vil evaluere de eventuelle effektene som vitamin- / metylgruppemangel har på risiko for å utvikle   kolorektal cancer.

 

 1. IK Larsen, T Grotmol, K Almendingen, G Hoff. Does colorectal cancer screening have an impact on future lifestyle? Results from a 3-year randomised controlled trial. Clin Gastroenterol Hepatol 2007;5:477-83

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Studien er basert på skjemasvar fra 6961 invitert til sigmoidoskopiscreening i NORCCAP (frammøtte og ikke-møtte) og 7000 ikke invitert (kontrollgruppe) – begge grupper ved ”baseline” (i tilslutning til screening) og etter 3 år. Gruppene viste endringer i livsstil over tid, men i forhold til kontrollgruppen økte de frammøte mer i vekt, økte mindre i fysisk aktivitet, spiste mindre frukt og grønnsaker og hadde mindre reduksjon i røyking enn kontrollgruppen. Vektøkningen var mest uttalt blant dem som var polyppfrie ved screening. Arbeidet viser at screening kan ha en uønsket innvirkning på livsstil.

Konsekvenser og overføringsverdi: All screening bør ledsages av et pedagogisk element hvor betydningen av livsstil og screeningens avgrensede muligheter poengteres. (CRC screening hjelper bare for CRC risiko – ikke andre livsstilsrisikoer – og et panorama av screeningprogrammer må ikke undergrave et egenansvar for helse.) Overføringsverdi til screening og helsesjekk.

 

 1. M Sæbø, C Furu Skjelbred, K Brekke Li, I-M Bowitz Lothe, P Chr Hagen, E Johnsen, KM Tveit, EH Kure. CYP1A2 164 A-C polymorphism, cigarette smoking, well-done red meat consumption and risk of developing colorectal adenomas and carcinomas. Anticancer Research 2008;28:2285-95

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Røyking øker risiko for kolorektale adenomer og stekt kjøtt tilfører også kroppen heterocykliske aromatiske aminer (HCA) med carcinogene egenskaper. CYP1A2 er et viktig enzym for biotransformering av carcinogener. Denne case-control studien inkluderte 198 tilfeller av kolorektal cancer (CRC), 216 med høy-risko adenom, 206 med lav-risiko adenom og 222 polyppfrie kontroller. Det ble funnet assosiasjon mellom røyking og neoplasi, men inntak av rødt kjøtt, grad av steking eller CYP1A2 polymorfisme viste ingen sammenheng med forekomst av CRC, høy- eller lav-risko adenom.

Konsekvenser og overføringsverdi: Økt innsikt i den relative betydningen av røyking og kreftrisiko i forhold til deler av kostholdet (kjøttinntak).

 

 1. CF Skjelbred, M Sæbø, A Hjartåker, T Grotmol, I-L Hansteen, KM Tveit, G Hoff, EH Kure. Meat, vegetables and genetic polymorphism and the risk of colorectal carcinomas and adenomas. BMC Cancer 2007;7:228

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Denne case-control studien (234 colorektale cancere, 229 høy-risiko adenomer, 762 lav-risiko adenomer og 400 kontroller) viste at ratio mellom totalt kjøttinntak og frukt-bær-grønnsaker var assosiert med både høy- og lav-risiko adenomer. Det var ikke noe entydig mønster i forhold til de aktuelle genpolymorfismene, men kjøtt/frukt-bær-grønt ratio var positivt assosiert med høy-risiko adenomer for EPHX1 codon 113, GSTM1 og GSTP1 codon 105 polymorfismene. Disse genene koder for viktige biotransformerende enzymer for nedbrytning av carcinogener.

Konsekvenser og overføringsverdi: Funnene er ikke konklusive, men gir noe økt innsikt i biotransformerende enzymers mulige rolle i utvikling av kolorektal cancer.

 

 1. Fredriksen A, Meyer K, Vollset SE, Grotmol T, Ueland PM, Schneede J. Large-scale population-based metabolic phenotyping of thirteen genetic polymorphisms related to one-carbon metabolism Human Mutation 2007;28:856-65

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Høy total homocystein (tHcy) og lavt serum folat er assosiert med en rekke sykdommer og patologiske prosesser, inkludert gastrointestinal kreft. Studien er basert på blodprøver fra 10.601 personer som møtte til sigmoidoskopiscreening. Bortsett fra den kjente assosiasjonen mellom MTHFR677C>T og folat/tHcy status viser denne studien (takket være sin unike størrelse) tilsvarende assosiasjoner også for en rekke andre polymorfismer involvert i samme eller tilgrensende metabolske prosesser.

Konsekvenser og overføringsverdi: Betydelig økt innsikt i folat-relaterte metabolske prosesser i forhold til en rekke genpolymorfismer. De forskjellige kombinasjoner av polymorfismer har avgjørende betydning for hvor sårbare individer er for forskjellige typer av vitaminmangel. Denne tilleggsdimensjonen må taes med når man vil undersøke effekten av forskjellige vitaminmangeltilstander på risiko for kolorektal cancer.

 

 1. Hustad S, Midttun O, Schneede J, Vollset SE, Grotmol T, and Ueland PM. The methylenetetrahydrofolate reductase 677C>T polymorphism as a modulator of a B vitamin network with major effects on homocysteine metabolism. Am J Hum Genetics 2007;80:846-55

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Studien er basert på blodprøver fra 10.601 deltagere i NORCCAP – et normalmteriale med MTHFR677C>T genotypefordeling 5452 med CC genotype, 4299 med CT og 850 med TT genotype. Studien viser at høyt tHcy ikke bare er en markør for folat og colbalamin status, men kan også være uttrykk for lavt nivå av riboflavin og vitamin B6.

Konsekvenser og overføringsverdi: Økt kunnskap om metabolske prosesser som kan påvirke markører for sykdom. ’B-vitamin nettverk’ betyr at et generelt bra nivå med B-vitaminer kan delvis kompensere for mangel på et enkelt B-vitamin, men et generelt lavt nivå av B-vitaminer kan på den annen side forsterke effekten av mangel på et enkelt B-vitamin.

 

 1. Midttun Ø, Hustad S, Schneede J , Vollset SE, Ueland, PM. Plasma vitamin B6 forms and their relations to transsulfuration metabolites in a large-scale populationbased study. Am J Clin Nutr 2007;86:131-8

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Basis for studien er blodprøver fra 10.601 deltagere i NORCCAP. Plasmanivået for alle kjente B-vitaminer og MTHFR 677C-> T genotype ble undersøkt. P.g.a. materialets enorme størrelse var det mulig å gi gode estimater for relasjonene mellom nivåene for B-vitaminer og deres metabolitter i forhold til MTHFR status.

Konsekvenser og overføringsverdi: Økt forståelse av metaboliseringen av B-vitaminer – hvorav noen er cofaktorer i mange enzymatiske prosesser.  

 

 1. Lorentzen A, Vogel LK, Lewinsky RH, Sæbø M, Skjelbred CF, Hoff G, Tveit KM, Lothe IMB, Ikdahl T, Kure EH, Mitchelmore C. Expression of NDRG2 is down-regulated in high-risk adenomas and colorectal carcinoma. BMC Cancer 2007,7:192

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: N-myc Downstream Regulatory Gene 2 (NDRG2) tilhører en gruppe gener som er involvert i kreft og nevrologiske lidelser. NDRG2 mRNA aktivitet synes å være lav ved kreft. Denne studien er en case-control studie med vevsprøver (tumor og normalvev) fra 50 pasienter med kolorektal cancer (CRC), 57 med høy-risiko adenomer, 15 med lav-risiko adenomer og 15 med normale funn ved sigmoidoskopi (kontroller). NDRG2 mRNA aktivitet var lavere i CRC og adenomer sammenlignet med normalvev fra de samme pasientene og normalvev fra kontroller. NDRG2 nedregulering henger mest sammen med progresjon fra dysplasi (adenom) til carcinom, men det er usikkert om dette er årsak eller følge av carcinomutviklingen.

Konsekvenser og overføringsverdi: Det er en invers sammenheng mellom utvikling av kolorektal neoplasi og NDGR2 mRNA aktivitet. Betydningen av dette er uklar, f.eks. om det kan brukes som prognostisk markør. Videre studier er nødvendig.

 

 1. Ulvik A, Vollset SE, Hoff G, Ueland PM. Coffee consumption and circulating B-vitamins in healthy middle-aged men and women. Clin Chem 2008;54:1489-96

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Kaffeinntak er assosiert med risikofaktorer for koronarsykdom – høyt kolesterol, høyt blodtrykk og plasma total homocystein (tHcy). tHcy påvirkes av flere B-vitaminer. Studien er basert på blodprøver fra 10.601 deltagere i NORCCAP. Kaffe var assosiert med redusert B-vitaminnivå (invers dose-respons assosiasjon mellom kaffe og folat, pyridoxal fosfat og riboflavin). Funnene passer best med en hypotese om at kaffe øker tap av overskudds-B-vitamin gjennom nyrene, men har liten innvirkning ved lave blodverdier for B-vitamin. Studien viser kun assosiasjoner – årsak-effekt må kartlegges i intervensjonsstudier. Kunnskap om livsstilsfaktorer som kan påvirke B-vitaminstatus er viktig fordi disse faktorene kan påvirke risikoen for kolorektal cancer enten direkte – eller indirekte via et lavt B-vitamin-nivå.

Konsekvenser og overføringsverdi: Studien styrker dokumentasjonen på at det er en sammenheng mellom høyt kaffeinntak og risikofaktorer for koronarsykdom, men årsaks-effektstudier mangler.

 

 1. G Hoff, M Bretthauer. The impact of appointments timed in proximity to annual milestones on compliance with screening: randomized controlled trial. BMJ 2008;337:a2794

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: For første gang har vi ved denne studien dokumentasjon for at frammøtet til screening (sigmoidoskopiscreening) blir høyere hvis deltagerne blir invitert i tilslutning til bursdag (67,9% frammøte mot 64,5% resten av året). I desember måned var frammøtet 72,3% mot 64.6% resten av året. Hypotesen er at rituelle markeringer av at tiden går (bursdag, jul/nyttår) betyr noe for bevisstgjøring av alder, økt aldersrelatert risiko for sykdom og et behov for ”helsesjekk”.

Konsekvenser og overføringsverdi: I den grad det er praktisk mulig bør invitasjoner til screening legges nært opp til fødselsdag for den enkelte og til desember måned. Overføringsverdi til andre screeningprogrammer.

 

 1. Aas E. Pecuniary compensation increases participation in screening for colorectal cancer. Health Economics 2009;18: 337-354.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Arbeidet er basert på spørreskjema sendt til inviterte som ikke møtte (n=2628), inviterte som møtte etter purring (n=933) og et tilfeldig utvalg av dem som møtte uten purring (n=1437). Arbeidet viser at økonomisk kompensasjon kan øke frammøteprosenten og at en økning fra 62% til 68% frammøte vil koste €808 per ekstra screenet deltager. Andre faktorer av betydning for frammøtet er verifisert, men for det meste kjent fra før: God inntekt, alder, bosatt i Telemark (i motsetning til Oslo), gift/samboerskap, forventet økt nytte av screening (f.eks. slektsdisponering), utdannelsesnivå (unntatt høyeste utdanningsnivå).

Konsekvenser og overføringsverdi: Det er neppe aktuelt å betale personer for å møte til screening – i hvert fall ikke foreløpig. Kjente faktorer for å velge/velge bort oppmøte gjelder også i Norge. Denne informasjonen kan brukes for å skreddersy invitasjoner til screening for enkeltgrupper.Overføringsverdi til screeningprogrammer.

 

 1. G Hoff, T Grotmol, E Skovlund, M Bretthauer. Risk of colorectal cancer seven years after flexible sigmoidoscopy screening: a randomized trial. BMJ 2009;338:b1846

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Av fire pågående, randomiserte studier på sigmoidoskopiscreening (USA, Storbritannia, Italia og Norge) er dette den første som har oppfølgingsresultater. Det er også den eneste studien med en såkalt ’management design’ som gjør resultatene direkte overførbare til hva en kan forvente i et nasjonalt screeningprogram. 67% møtte opp. Blant dem som møtte var det etter 7 års oppfølging 59% redusert risiko for død grunnet kreft i tykktarm og endetarm og 76% for død grunnet kreft i endetarm og sigmoideum (nederste del av tykktarmen – den delen som faktisk blir undersøkt ved sigmoidoskopi). Gullstandarden for nytteverdien er allikevel såkalt ’intention-to-screen’-analyse hvor alle inviterte (også de som ikke møter) taes med. Da var mortalitetsreduksjonen 27%. Dette er også bedre enn den eneste alternative screeningmetoden som er testet – okkult blod i avføringen (15% redusert mortalitet), men ikke statistisk signifikant. Vi må derfor vente på 10-års resultatene som er forventet klare i 2014.

Konsekvenser og overføringsverdi: Økt innsikt i behovet for randomiserte studier før implementering av nasjonale screeningprogrammer. Bør være retningsgivende ved planlegging av ethvert screeningprogram for kolorektal cancer.

 

 1. G Hoff, PM Ottestad, SR Skafløtten, M Bretthauer, V Moritz. Quality assurance as an integrated part of the electronic medical record – a prototype applied for colonoscopy. Scand J Gastroenterol 2009; 4 aug [Eprint ahead of publ]

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Elektroniske pasientjournaler (EPJ) fungerer i alt for stor grad som skrivemaskinprodukter – helt uegnet for uthenting av kliniske data og kvalitetskontoll av behandlingstilbud. Dette arbeidet presenterer ColoReg - en IKT modul for koloskopibeskrivelser. Fritekst er redusert til et minimum, det varsles ved ulogiske registreringer og ved behandlings-/ oppfølgingsvalg som avviker fra retningslinjer som er innbakt i programvaren. Det er også en kontinuerlig tilbakemelding til den inn-loggede skopøren om hvordan kvaliteten på hans/hennes koloskopier er i forhold til andre anonymiserte i databasen.

Konsekvenser og overføringsverdi: ColoReg er oversatt til flere språk og har vært brukt ved koloskopi screeningsentre i Polen, Nederland, Sverige og siden 2012 også i forprosjektet til et nasjonalt screeningprogram i Norge. Overføringsverdi til rutine klinikk.

 

 1. Andersen V, Agerstjerne L, Jensen D, Østergaard M, Sæbø M, Hamfjord J, Kure EH, Vogel U, The multidrug resistance 1 (MDR1) gene polymorphisms G-rs3789243-A is not associated with disease susceptibility in Norwegian patients with colorectal adenoma and colorectal cancer; a case control study, BMC Med Genet, 2009 Feb 27; 10:18.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Vi har tidligere funnet en assosiasjon mellom denne polymorfismen og risiko for tarmkreft i en dansk populasjon. Hensikten med denne case-kontroll studien var å undersøke om MDR1 polymorfismen G-rs3789243-A er assosiert med risiko for tarmkreft i en norsk populasjon. I den norske case-control studien (167 kolorektale cancere, 990 adenomer og 400 kontroller) fant vi ingen assosiasjon mellom MDR1 polymorfismen og kolorektale adenomer ellercancere.

                                  Konsekvenser og overføringsverdi: MDR1 polymorfismen ser ikke ut til å ha betydning for kreftutvikling i denne populasjonen. Dette kan skyldes populasjonsheterogenitet og forskjeller i eksponering til kreftfremkallende stoffer viss risiko kan modifiseres basert på variasjoner i populasjonens genetiske følsomhet.

 

 1. Skovbjerg H, Anthonsen D, Lothe IMB, Tveit KM, Kure EH, Vogel L, Collagen mRNA levels changes during colorectal cancer carcinogenesis, BMC Cancer, 2009 May 7; 9:136.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Hensikten med studien var å undersøke hvilke endringer som oppstår i kollagens mRNA nivåer i basalmembranen under kreftutvikling. Det er ikke tidligere undersøkt om slike endringer sammenfaller med invasive vekstegenskaper. Studien antyder at type a6(IV) kollagen nedreguleres som en sen hendelse i kreftutvikling og at den sammenfaller med utviklingen av invasive vekstegenskaper. Videre at a1(IV) og a1(VII) mRNA oppreguleres allerede i dysplastisk vev.

Konsekvenser og overføringsverdi: Videre studier er nødvendig for å avklare om endringene i kollagen er en konsekvens eller et resultat av malign utvikling.

 

 1. Selzer-Plon J, Bornholdt J, Fris S, Bisgaard HC, Lothe IMB, Tveit KM, Kure EH, Vogel U, Vogel LK. Expression of prostasin and its inhibitors during colorectal cancer carcinogenesis. BMC Cancer 2009,9:201 (25 June 2009).

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Tidligere forskning har vist at overekspresjon av prostasin i visse kreftceller reduserer cellenes invasive egenskaper. I kliniske studier har man observert at protasin har tumorsuppressor liknende egenskaper. I denne studien har vi undersøkt mRNA nivåene til prostasin og dets inhibitorer PN-1, HAI-1A og HAI-1B i kreftutvikling. Resultatene viser at mRNA nivået av PN-1 er signifikant økt i kolorektalcancer vev.

Konsekvenser og overføringsverdi: Videre studier er nødvendig for å avklare om nedregulering av prostasinaktivitet via oppregulering av PN-1 forårsaker malign utvikling eller om det er en konsekvens av kreftutvikling.

 

 1. Lind GE, Raiborg C, Danielsen SA, Rognum TO, Thiis-Evensen E, Hoff G, Nesbakken A, Stenmark H, Lothe RA. SPG20, a novel biomarker for early detection of colorectal cancer, encodes a regulator of cytokinesis. Oncogene 18 April 2011 doi;10.1038/onc.2011.109

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Svulster i tykktarm og endetarm blør ofte intermitterende, mens svulstceller avstøtes kontinuerlig og blandes i tarminnholdet. Det har derfor vært store forventninger til avføringstester som kan oppdage svulstspesifikke celleforandringer. Jakten på egnede genetiske- (DNA-) markører har vært skuffende så langt, men epigenetiske markører virker mer lovende – f.eks. tester som oppdager hypermetylerte gener. SPG20 er en ny slik markør. SPG20 er hypermetylert i 89% av tarmkreftsvulster, 78% av adenomer og bare 1% ved normal slimhinne.

Konsekvenser og overføringsverdi: SPG20 er en lovende markør for kolorektalcancer screening og bør prøves ut i en prospektiv studie.

 

 1. Riedel BM, Molloy AM, Mayer K, Fredriksen Å, Ulvik A, Schneede J, Nexø E, Hoff G, Ueland PM. Transcobalamin polymorphism 67A->G, but not 776C->G affects serum holotranscobalamin in a cohort of healthy middle-aged men and women. J Nutr 2011;141:1-7

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Vitamin B-12 er et av flere co-enzymer involvert i intracellulære prosesser relatert til kolorektal kreftutvikling. B-12 transporteres til cellene bl.a. av transcobalamin. Det finnes minst 11 varianter av det genet som koder for transcobalamin. To av disse ble undersøkt i denne studien hvorav et av dem ble vist å påvirke sirkulerende B-12, men ikke tilgjengeligheten av B-12 i cellene.

Konsekvenser og overføringsverdi: Studien har bidratt til økt forståelse av meget kompleks interaksjon mellom vitamin B-12 og genetiske variasjoner som kan påvirke tilgjengeligheten av vitamin B-12. Foreløpig ingen overføringsverdi til klinisk rutine eller tarmkreftscreening.

 

 1. De Vogel S, Schneede J, Ueland PM, Vollset SE, Mayer K, Fredriksen Å, Midttun Ø, Bjørge T, Kampman E, Bretthauer M, Hoff G. Biomarkers related to one-carbon metabolism as potential risk factors for distal colorectal adenomas. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2011;20:1726-35

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: B-vitaminer og tilstrekkelig tilgang til substanser (molekyler) som kan avgi metylgrupper på cellenivå, kan teoretisk sett beskytte mot tarmkreft, men forskningsresultatene har ikke vært entydige. ”Methyl-givende” molekyler er f.eks. methionine, choline og betaine med vitamin B-2, B-6 og B-12 som viktige co-faktorer. Mer enn 10.000 personer deltok i studien. Studien viste at høyt plasmanivå av metionine, betaine, B-2 og B-6 var assosiert med lav forekomst av høy-risiko adenomer (godartet, men høy risiko for utvikling til tarmkreft). Folat, choline, B-12 eller variasjoner av relaterte gener var ikke assosiert med høy-risiko adenom.

Konsekvenser og overføringsverdi: Funnene gjelder bare i forhold til høy-risiko adenomer – ikke tarmkreft. Funnene bør undersøkes nærmere før en gir spesifikke kostråd med hensyn til å redusere risiko for tarmkreft.

 

 1. Lind GE, Danielsen SA, Ahlquist T, Merok MA, Andresen K, Skotheim RI, Hektoen M, Rognum TO, Meling GI, Hoff G, Bretthauer M, Thiis-Evensen E, Nesbakken A, Lothe RA. Identification of an epigenetic biomarker panel with high sensitivity and specificity for colorectal cancer and adenomas. Molecular Cancer 2011;10:85

Studien er basert på klinisk materiale og materiale fra Telemark Polyp Study no. I (TPS-I) og NORCCAP. Hypermetylering av genene CNRIP1, FBN1, INA, MAL, SNCA og SPG20 ble påvist hyppig i vev fra tykktarmskreft (65-94%) og adenomatøse polypper (35-91%), men sjelden i normal tykktarmslimhinne (0-5%). Det er et stort behov for utvikling av ikke-invasive tester for tykktarmskreft og høyrisiko-polypper – tester som ikke er avhengig av blødning fra svulstene.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Dette nye panelet med epigenetiske markører påvist i vev (ikke fæces) ga en sensitivitet på 94% for CRC og 93% for adenomer med en spesifisitet på 98%. Dette er svært lovende.

Konsekvenser og overføringsverdi: Det gjenstår å se hvor godt dette panelet er når det testes ut på avføring (ikke vevsprøver). Ingen umiddelbar overføringsverdi.

 

 1. Bornholdt J, Friis S, Godiksen S, Poulsen SS, Santoni-Rugiu E, Bisgaard HC, Lothe IMB, Ikdahl T, Tveit KM, Johnson E, Kure EH, Vogel LK. The level of claudin-7 is reduced as an early event in colorectal carcinogenesis. BMC Cancer 2010,11:65

Tarmslimhinnen er bygd opp av epitelceller (tilsvarende en rad med «mursteiner») med bindemiddel mellom cellene (tilsvarende mur-mørtel). En av ingrediensene i denne «mørtelen» er claudiner – en type proteiner som regulerer hvor tett denne «mørtelen» skal være. Det finnes 24 typer claudiner. En av dem er claudin-7 som gjør «mørtelen» tettere og reduserer risikoen for lekkasjer fra tarmen og inn til blod og andre organer. Dette prosjektet er basert på analyser av claudin-7 nivåer i frisk og syk slimhinne fra pasienter med tarmkreft eller med adenomatøse polypper (mulige forstadier til tarmkreft) og fra pasienter med normal tarmslimhinne. Adenomatøse polypper graderes å ha lett/moderat dysplasi (liten grad av «celle-uro» og liten fare for kreftutvikling) eller grov dysplasi («nummeret før kreft»).

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Claudin-7 nivået var redusert i kreftsvulster og alle grader av dysplasi i adenomer sammenlignet med normal slimhinne. Dette tyder på at endringer i claudin-7-nivåer skjer svært tidlig i en mulig utvikling fra adenomatøs polypp til kreft.

Konsekvenser og overføringsverdi: Det er mange flere gener og proteiner enn claudin-7 som er involvert i mulig transport av ønskede og uønskede substanser gjennom tarmepitelet. Prosjektet åpner opp for videre studier på dette temaet. Ingen umiddelbar overføringsverdi til klinisk virksomhet.

 

 1. Marcos NT, Bennett EP, Gomes J, Magalhaes A, Gomes C, David L, Dar I, Jeanneau C, DeFrees S, Krustrup D, Vogel LK, Kure EH, Burchell J, Taylor-Papadimitriou J, Clausen H, Mandel U, Reis CA. ST6GalNac-I controls expression of sialyl-T antigen in gastrointestinal tissues. Frontiers in Bioscience E3, June 1, 2011, 1443-1455

Sialyl-Tn er et antigen (molekyl) som kan påvises i en del kreftsvulster (f.eks. tarmkreft) ved hjelp av immunfluorescens teknikk på vevsprøver og snitt av svulsten. Mye sialyl-Tn tyder på aggressiv vekst og en dårlig prognose. I denne studien ble det brukt et nytt antistoff (2C3) for å finne ut om enzymet ST6GalNAc-I er hovedansvarlig for dannelsen av sialyl-Tn.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Det monoklonale antistoffet 2C3 er svært spesifikt for ST6GalNAc-I enzymet i svulstvev. Studien viste også at ST6GalNAc-I er en svært viktig (hovedansvarlig) for dannelsen av sialyl-Tn.

Konsekvenser og overføringsverdi: Studien ga litt mer innsikt i prosessene for dannelse av prognosemarkøren sialyl-Tn. Men - ingen umiddelbar overføringsverdi til klinisk virksomhet.

 

 1. Ahmed D, Danielsen SA, Aagesen TH, Bretthauer M, Thiis-Evensen E, Hoff G, Rognum TO, Nesbakken A, Lothe RA, Lind GE. A tissue-based comparative effectiveness analysis of biomarkers for early detection of colorectal tumors. Clinical and Translational Gastroenterology 2012, doi:10.10387ctg.2012.21

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Vi har nylig identifisert et panel med biomarkører for metylering som virker lovendet for tidlig-påvisning av kolorektal cancer (CRC). I denne case-control studien, ble dette panelet testet mot 485 vevsprøver fra CRC, adenomer og normal slimhinne. Panelet viste seg å være meget godt egnet til å skille mellom CRC, adenomer og normal slimhinne. Markørene SEPT9 og VIM var metylert i 82% og 67% av CRC (n=169), 88% og 54% av adenomene (n=104) og 3% av vevsprøvene fra normal slimhinne (n=107).

Konsekvenser og overføringsverdi: Dette nye panelet med metyleringsmarkører er meget lovende og bør undersøkes nærmere i prospective screeningstudier.

 

 1. Hamfjord J, Stangeland AM, Hughes T, Skrede ML, Tveit KM, Ikdahl T, Kure EH. Differential expression of miRNAs in colorectal cancer: Comparison of paired tumor tissue and adjacent normal mucosa using high-throughput sequencing. PLOS One 2012;7:e34150

Micro-RNA (miRNA) er en gruppe molekyler som regulerer genekspresjon og påvirke dermed en rekke prosesser på cellenivå. Det finnes mer enn 1000 forskjellige miRNA. De har et potensiale til å kunne brukes som markører for diagnostikk og prognose ved kreft og til framtidig «skreddersying» av individuell kreftbehandling. I dette pilotprosjektet med bare 8 kreftpasienter er det gjort en omfattende undersøkelse av kjente og hittil ukjente miRNA assosiert med tarmkreft.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Det ble påvist 37 forskjellige miRNA som var opp- eller nedregulert i tarmkreftsvulster i forhold til normal slimhinne hos de samme pasientene. 16 av disse miRNA var ikke tidligere registrert å kunne være relatert til tarmkreft.

Konsekvenser og overføringsverdi: Dette er et pilotprosjekt som vil kreve et større pasientutvalg i den videre forskningen. Ingen umiddelbar overføringsverdi til klinisk virksomhet.

 

 

 1. Andersen V, Vogel U, Godiksen S, Frenzel FB, Sæbø M, Hamfjord J, Kure EH, Vogel LK. Low ABCB1 gene expression is an early event in colorectal carcinogenesis. PLOS One 2013;8:e72119

ABCB1/P-glycoprotein er et protein som regulerer transport av forskjellige substanser gjennom cellemembraner, f.eks. transport av stoffer som kan fremkalle tarmkreft. Som i prosjekt nr. 46 ovenfor ble forhold i tarmkreftsvulster og polypper sammenlignet med funn i normal slimhinne hos de samme pasientene og hos pasienter med frisk tarm. I dette prosjektet var det ABCB1 mRNA-nivåer som ble undersøkt i vevsprøvene. I likhet med undersøkelse på claudin-7-nivåer i studie nr. 46 ovenfor, viste denne studien at også lavt ABCB1 mRNA-nivå kan være noe som skjer tidlig i utviklingen fra adenomatøs polypp til kreft i tarmen.

Konsekvenser og overføringsverdi: Lav ABCB1 aktivitet kan legge forhold til rette for lettere opptak av kreftfremkallende stoffer inn i epitelcellene i tarmslimhinnen, men videre forskning trengs før en kan trekke noen konklusjoner. Ingen umiddelbar overføringsverdi til klinisk virksomhet.

 

 1. Holme Ø, Løberg M, Kalager M, Bretthauer M, Hernan MA, Aas E, Eide TJ, Skovlund E, Schneede J, Tveit KM, Hoff G. Effect of flexible sigmoidoscopy screening on colorectal cancer incidence and mortality: A randomized controlled trial. JAMA 2014;312:606-615. doi:10.1001/jama.2014.8266

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Dette er den første sigmoidoskopi screeningstudien som har invitert en normalbefolkning direkte til screening. Tre tidligere studier fra henholdsvis USA, UK og Italia var basert på personer som var villige til å la seg randomisere. I tillegg inviterte NORCCAP aldersgruppe 50-54 år – ikke bare aldersgruppe 55-64 år som de andre studiene begrenset seg til. Etter 11 års oppfølging var CRC forekomst redusert med 20% og CRC mortalitet med 27% i forhold til kontrollgruppen. Dette var i tråd med funn i de andre ikke-populasjonsbaserte studiene. Den yngre aldersgruppen (50-54 år) hadde minst like stor gevinst av screeningen som aldersgruppe 55-64 år.

Konsekvenser og overføringsverdi: De tidligere påviste effektene av sigmoidoskopiscreening på CRC forekomst og mortalitet gjelder også i en uselektert normalbefolkning. Sigmoidoskopiscreening er nå den eneste CRC screeningmetoden som er vist å redusere forekomsten av CRC, ikke bare CRC mortalitet. Resultatene er bedre enn de som er vist i studier på screening for usynlig blod i avføringen (FOBT). Overføringsverdi til nasjonale screeningprogram.

 

 1. Berstad P, Løberg M, Larsen IK, Kalager M, Holme Ø, Botteri E, Bretthauer M, Hoff G. Long-Term Lifestyle Changes after Colorectal Cancer Screening:Randomized, Controlled Trial. Gut 2014 doi:10.1136/gutjnl-2014-307376

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: I det siste året med aktiv screening i NORCCAP (2001), ble 13,961 personer i screening og kontrollgruppen bedt om å fylle ut et skjema om livsstil. Dette ble gjentatt i 2004 og i 2012. Andelen som innfridde internasjonalt anerkjente livsstilsråd økte fram til 2012 for begge grupper, men forbedringen i livsstil var svakere i screeninggruppen, spesielt i gruppen som fikk påvist (og fjernet) polypper.

Konsekvenser og overføringsverdi: De påviste endringene var statistisk signifikante, men små og neppe av betydning for den enkelte, men de kan bety noe på befolkningsnivå. I screeningprogrammer bør en vurdere å kombinere screening (sekundærforebygging) med undervisning om livsstilsråd (primærforebygging). Overføringsverdi til nasjonale screeningprogram.

 

 

 1. Holme Ø, Bretthauer M, Eide TJ, Løberg EM, Grzyb K, Løberg M, Kalager M, Adami HO, Kjellevold Ø. Long-term risk of colorectal cancer in individuals with serrated polyps. Gut 2014 doi:10.1136/gutjnl-2014-307793.

Fram til for få år siden var såkalte serraterte polypper klassifisert som hyperplastiske polypper som ikke utvikler seg til kreft, dvs. at de er helt ufarlige. Nylig er det funnet molekylære trekk (genforandringer i cellekjernen) som en også finner i tarmkreft. Det er allikevel usikkert om serraterte polypper bare er en markør for økt kreftrisiko – eller om de inngår i en utvikling fra polypp til kreft. Vi re-klassifiserte vevsprøver fra store hyperplastiske polypper (10mm diameter eller mer) som ble påvist ved screening i NORCCAP-prosjektet og etterundersøkte etter 10-11 år. Risiko for tarmkreft var 2,5 ganger normalrisiko – tilsvarende risikoen for pasienter med høy-risiko adenomer. Blant 23 pasienter som ikke hadde fått fjernet sine serraterte polypper >10mm, var det ingen kreftutvikling i disse polyppene i løpet av 11 år.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Studien viser at pasienter med store, serraterte polypper har en økt risiko for kreft i tykktarm og endetarm, men de serraterte polyppene er ikke i seg selv en del av utviklingen mot kreft. Konsekvenser og overføringsverdi: Koloskopikontroller synes viktigere enn fjerning av serraterte polypper hos disse pasientene. Dette har klinisk betydning fordi store serraterte polypper gjerne finnes i den øverste delen av tykktarmen hvor veggen er tynn, polyppene er flate og fjerning av disse har en økt risiko for komplikasjoner. Overføringsverdi til klinisk rutine.

 

 1. Vogel LK, Sæbø M, Høyer H, Kopp T I, Vogel U, Godiksen S, Frenzel FB, Hamfjord J, Bowitz-Lothe I M, Johnson E, Kure EH, Andersen V; Intestinal PTGS2 mRNA levels, PTGS2 gene polymorphisms, and colorectal carcinogenesis. PLoS ONE 2014 Aug 28;9(8):e105254.

Betennelsesprosesser i tarm er vist å være assosiert med tarmkreft og mulige forstadier til tarmkreft (polypper). Prostaglandiner fremmer betennelse. Noen gener virker bremsende på betennelse, bl.a. prostaglandin synthase cyclooxygenase-2 (PTGS2) som blir aktivert av betennesesfremmende prosesser og økt celledeling. Denne aktiviteten kan måles ved PTGS2 mRNA.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Høy PTGS2 mRNA aktivitet kan påvises svært tidlig i en mulig kreftutvikling – allerede i vevsprøver fra personer med adenomatøse polypper med lett/moderat celle-uro (dysplasi), men svært få av disse utvikler seg til kreft.

Konsekvenser og overføringsverdi: Økt kunnskap, men ingen umiddelbar overføringsverdi til klinisk virksomhet.

 

 1. Huitfeldt A, Kalager M, Robins JM, Hoff G. Methods to estimate the comparative effectiveness of clinical strategies that administer the same intervention at different times. Curr Epidemiol Rep 2015;2:149-61

Retningslinjer for medisinsk virksomhet skal bygge på vitenskapelige undersøkelser – ideelt flere ”randomiserte studier”. Dessverre er ikke virkeligheten sånn og retningslinjer baseres ofte på publiserte erfaringer (observasjonelle studier) og uttalelser fra eksperter.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: I denne studien presenteres en teoretisk modell på hvordan man noen ganger kan simulere randomiserte studier på grunnlag av data fra observasjonelle studier.

Konsekvenser og overføringsverdi: Ingen overføringsverdi til klinisk arbeid.

 

 1. Swanson SA, Holme Ø, Løberg M, Kalager M, Bretthauer M, Hoff G, Aas E, Hernan MA. Bounding the per-protocol effect in randomized trials: an application to colorectal cancer screening. Trials 2015 16:541 (doi 10.1186/s13063-015-1056-8)

Gullstandarden for å teste nye behandlingstilbud er randomiserte studier, dvs. studier hvor en gruppe blir trukket ved loddtrekning til å få den nye behandlingen og en gruppe trekkes til å få standardbehandling. Så sammenlignes alle i gruppene mot hverandre – uansett om de har gjennomført behandlingen eller ikke. Da unngår man skjevfordeling ved å sammenligne bare de som gjennomfører behandlingene. Det vil bli helt feil resultat hvis det bare er de friskeste som greier å gjennomføre behandlingen (de som har best forutsetninger til å bli friske – uansett behandling). Samtidig er det effekten for de som gjennomfører behandlingen alle pasientene vil vite noe om (”virker det hvis JEG gjennomfører behandlingen”) – ikke medregnet de som faller utenfor av forskjellige grunner.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Denne studien viser en teoretisk modell for hvordan man kan legge inn forutsetninger og antakelser som kan gradere usikkerheten ved antatt effekt av en ny behandling.

Konsekvenser og overføringsverdi: Studien kan bidra til mer nyansert tolkning av randomiserte studier. Ingen overføringsverdi til klinisk arbeid.

 

 1. Andersen V, Vogel LK, Kopp TI, Sæbø M, Nonboe AW, Hamfjord J, Kure EH, Vogel U. High ABCC2 and low ABCG2 gene expression are early events in the colorectal adenoma-carcinoma sequence. PLOS One 2015;10:e0119255

Utgangspunkt og design for dette prosjektet er det samme som for prosjekt nr. 46 og 50 beskrevet ovenfor. I dette tilfellet var det transportproteinene ABCC2 og ABCG2 som ble undersøkt. I likhet med de proteinene som ble undersøkt i prosjekt 46 og 50, ble aktiviteten for disse proteinene også endret tidlig i den antatte utviklingen fra adenomatøs polypp til kreft.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Det er åpenbart en rekke transportmekanismer gjennom tarmslimhinnen som endrer seg tidlig i utviklingen fra adenomatøs polypp til kreft i tarmen.

Konsekvenser og overføringsverdi: Ingen umiddelbar overføringsverdi til klinisk virksomhet.

 

 

 1. Berstad P, Botteri E, Larsen IK, Løberg M, Kalager M, Holme Ø, Bretthauer M, Hoff G. Lifestyle changes at middle-age and mortality: A population-based prospective cohort study. J Epidemiol Community Health 2016.

Man kan lure på om det er noen vits i å endre til en sunnere livsstil i godt voksen alder, eller om det bare er å gjøre resten av «den tilmålte tiden» unødvendig sur. I denne studien følger vi 4211 personer i aldersgruppen 50-54 år i gjennomsnitt mer enn 12 år med registrering av livsstilsendringer ved studiestart og etter 3 år. Endepunkt for analysene var død uansett årsak. Personer fikk «livsstils-skår» 0-4 basert på hvor mange av de internasjonalt anbefalte livsstilsrådene som ble fulgt (inkludert ikke-røyking, mosjon, kosthold)

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: De som spontant bedret sitt livsstils-skår med ett poeng (på skalaen 0-4) i løpet av de første 3 år av studien, oppnådde 38 % redusert risiko for død i løpet av oppfølgingstiden.

Konsekvenser og overføringsverdi: Studien styrker engasjement og motivasjon for å ta forebyggende livsstils-grep selv i 50-60 års alder. Overføringsverdi til klinisk virksomhet.

 

 1. Lorentzen JA, Grzyb K, De Angelis PM, Hoff G, Eide TJ, Andresen PA. Oncogene mutations in colorectal polyps identified in the Norwegian CRC Prevention (NORCCAP) Screening Study. Clin Med Insights Pathol 2016;9:19-28 doi:10.4137/CPath.S40143

Denne studien tar utgangspunkt i 204 polypper >5mm fjernet ved screening i NORCCAP-prosjektet. Disse ble undersøkt på mutasjoner i KRAS, BRAF og PIK3CA.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Det var overraskende hyppig med mutasjoner i KRAS exon 3 og 4 (mer enn i tidligere studier på kolorektal cancer (CRC)). Det var også mer KRAS mutasjoner blant kvinner enn menn. Ingen fikk påvist CRC i løpet av drøyt 11 år oppfølging etter fjerning av polypper.

Konsekvenser og overføringsverdi: Det er behov for bedre forståelse av sannsynlige forskjeller mellom menn og kvinner i utviklingen av CRC. Forskjell i forekomst av onkogene mutasjoner i denne populasjonsbaserte studien kan være verdt å følge opp. Ingen overføringsverdi til klinisk virksomhet.

 

 1. Holme Ø, Schoen RE, Senore C, Segnan N, Hoff G, Løberg M, Bretthauer M, Adami H-O, Kalager M. Effectiveness of flexible sigmoidoscopy screening in men and women and different age groups: pooled analysis of randomized trials. BMJ 2017;356:i6673. Dette er en analyse på sammenstilte data fra tre av fire store randomiserte studier på sigmoidoskopiscreening for kreft og polypper i tykk- og endetarm i USA, Italia og Norge. Etter 12 års oppfølging viste de sammenstilte dataene at forekomsten av kreft var redusert med 24% for menn og 17 % for kvinner. Død grunnet tarmkreft var redusert med 33 % for menn og 18 % for kvinner. Denne lavere gevinsten for kvinner var spesielt tydelig for aldergruppen over 60 år hvor kvinner ikke syntes å ha noen nytte av sigmoidoskopiscreening. Tilsvarende kjønnsforskjeller er vist i andre studier på screening for usynlig blod i avføringen.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Selv om sigmoidoskopiscreening er den dokumentert beste screeningmetoden med dokumentert nytteverdi så langt, så er det klart at vi er langt ifra å ha den ideelle screeningmetoden - spesielt for kvinner. Konsekvenser og overføringsverdi: Funnene understreker behovet for å få aksept for integrering av forskning innenfor rammene av et nasjonalt screeningprogram for å utvikle og forbedre screeningtilbudet. Overføringsverdi til klinisk virksomhet.

 

 1. Aas E, Iversen T, Hoff G. The effect of education on health behavior after screening for colorectal cancer. Advances in Health Economics and Health Services Research, 2017;25:207-42.

Selv om store screeningstudier har vist reduksjon i antall dødsfall som skyldes den aktuelle kreftsykdommen, så har de ikke vist redusert totaldød (uansett årsak). Screeningprogrammer kan muligens ha en uønsket virkning på livsstil ved at de som føler seg godt ivaretatt av screeningprogrammet, feiltolker budskap og effekt til et generelt «sertifikat for god helse», tar mindre livsstilgrep som derved kan øke risikoen for død. I dette prosjektet er resultatene fra NORCCAP og Kreftregisteret koblet mot andre registre for å se om utdanningsnivå kan ha betydning for mulig feiltolkning og tro på å ha fått et generelt «sertifikat for god helse» ved å ikke få påvist polypper eller annet ved screeningen.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Av de som bare hadde grunnskoleutdannelse i NORCCAP, var det høyere forekomst av livsstilssykdommer blant dem som var invitert til screening enn i kontrollgruppen som ikke fikk et slikt tilbud. Denne forskjellen var ikke der for dem som hadde 4 års utdannelse på universitetsnivå. Det var heller ikke noen forskjell mellom screening- og kontrollgruppene når det gjelder ikke-livsstilssykdommer.

Konsekvenser og overføringsverdi: Screeningprogrammer kan medføre økt risiko for livsstilssykdommer blant deltakere med lav utdannelse. Dette må tillegges spesiell vekt i utformingen av informasjonsmateriell i screeningprogrammer.

 

 

 1. Holme Ø, Løberg M, Kalager M, Bretthauer M, Hernan MA, Aas E, Eide TJ, Skovlund E, Lekven J, Schneede J, Tveit KM, Vatn M, Ursin G, Hoff G. Effect of sigmoidoscopy screening on colorectal cancer incidence in women and men: A randomized trial. Ann Intern Med 2018;168:775-82

Dette er en oppdatering av langtids oppfølgingen etter tarmscreening med sigmoidoskopi (tarmkikkert) – nå med resultater 15 år etter én screeningundersøkelse ved alder 50-64 år. Blant dem som ble tilbudt screening var det 37% færre dødsfall grunnet tarmkreft blant menn, men ingen påviselig effekt for kvinner. Forekomsten av tarmkreft etter 15 år viste tilsvarende resultater – 34% reduksjon for menn, ingen reduksjon for kvinner.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Resultatene styrker funn fra andre tilsvarende studier, dvs. at kvinner har mindre nytte av screening med utprøvde metoder (screening med sigmoidoskopi og med guaiac-basert testing for usynlig blod i avføringen).

Konsekvenser og overføringsverdi: Funnene understreker behovet for å få aksept for integrering av forskning innenfor rammene av et nasjonalt screeningprogram for å utvikle og forbedre screeningtilbudet spesielt for kvinner. Overføringsverdi til klinisk virksomhet.

 

 1. Pinsky P, Holme Ø, Kalager M, Bretthauer M, Senore C, Schoen R, Atkin W, Wooldrage K, Segnan N, Hoff G. Number of adenomas removed and cancer prevented in sigmoidoscopy screening trials. Gastroenterology 2018;155:1059-68

Sigmoidoskopi og koloskopi er to varianter av “tarmkikkertundersøkelser” som kan brukes i tarmscreeningundersøkelser for å påvise og fjerne polypper (adenomer). Målsettingen er å hindre adenomer i å utvikle seg til tarmkreft. I screeningprogrammer mot tarmkreft kan effektiviteten måles i antall undersøkelser som trengs for å unngå ett tilfelle av tarmkreft (NNS- «number needed to screen»). Denne studien bruker data fra fire store screeningstudier, inkludert den norske NORCCAP-studien, for å utvikle begrepet «number of adenomas needed to remove» (NNR) og «adenoma dwell time avoided» (DTA). DTA tilsvarer NNR, men tar også med «tid etter fjernet adenom».

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: NNR og DTA kan bli nyttige redskap for å anslå effektiviteten av polyppfjerning for å forhindre kreftutvikling.

Konsekvenser og overføringsverdi: NNR og DTA kan bli nyttige supplementer til det vanlige NNS («number needed to screen – to prevent one case of bowel cancer»). Overføringsverdi til klinisk virksomhet.

 

 1. Jodal HC, Løberg M, Holme Ø, Adami HO, Bretthauer M, Emilsson L, Ransohoff DF, Hoff G, Kalager M. Mortality from postscreening (interval) colorectal cancers is comparable to that from cancer in unscreened patients – a randomized sigmoidoscopy trial. Gastroenterology 2018;155:1787-94

Screening mot forskjellige kreftsykdommer gir langt fra 100% beskyttelse. Kreft oppdages pga symptomer mellom screeningrunder bl.a. ved mammografiscreening, screening for usynlig blod i avføringen og PSA blodprøve ved prostatascreening. Ved alle disse screeningprogrammene er det vist at pasienter med kreft som oppdages mellom screeningrunder (intervall-kreft) ikke har noen dårligere prognose enn pasienter som ikke er screenet. I NORCCAP-prosjektet ble det tilbudt sigmoidoskopiscreening bare én gang. I denne undersøkelsen ble forløpet for dem som fikk påvist tarmkreft i løpet av 15 år etter denne ene screeningrunden sammenlignet med forløpet i kontrollgruppen som ikke fikk tilbud om screening.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: De som fikk påvist tarmkreft i løpet av 15 år etter screening i NORCCAP-prosjektet hadde ikke dårligere leveutsikter enn kontrollgruppen som ikke ble tilbudt screening.

Konsekvenser og overføringsverdi: Internasjonale retningslinjer har anbefalt sigmoidoskopiscreening hvert 5. år. Sammenstilt med andre oppfølgingsdata fra NORCCAP-prosjektet, styrker denne rapporten behovet for en revurdering av anbefalingene og en vesentlig forlengelse av anbefalt screeningintervall, evnt. at det holder med én screeningrunde ved en optimal alder som må defineres nærmere. Overføringsverdi til klinisk virksomhet.

 

 1. Rounge TB, Meisal R, Nordby J, Ambur OH, de Lange T, Hoff G. Evaluating gut microbiota profiles from archived fecal samples. BMC Gastroenterol 2018;18:171

Ved NORCCAP-screeningen i 1999-2001 ble det frosset ned ferske avføringsprøver med tanke på utvikling av nye screeningmetoder til påvisning av eller forebygging av tarmkreft. Noen rapporter har gitt mistanke om sammenheng mellom visse typer tarmbakterier og tarmkreft. Teknologi basert på dyrkning av bakterier har ikke vært god nok til å få en vesentlig bedre forståelse av en slik mulig sammenheng. Bildet er spesielt uoversiktlig fordi vi har like mange tarmbakterier som vi har celler i kroppen. De senere år har det åpnet seg bedre muligheter takket være DNA-analyser, dvs. analyser på arvestoffet i tarmbakteriene. I denne studien har vi undersøkt holdbarheten ved fryselagring av avføringsprøver i 16 år sammenlignet med korttidslagring av prøver beregnet på testing for blod i avføringen og ferske avføringsprøver fra frivillige testpersoner.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Frosne avføringsprøver lagret i opptil 16 år har tilstrekkelig med mikrobielle DNA-profiler til bruk i studier på mulig assosiasjon mellom tarmbakterier og tarmkreftrisiko.

Konsekvenser og overføringsverdi: Studien gir klarsignal til å gå videre med studier for å finne mulig assosiasjon mellom tarmflora og kreft. Prøvene er tatt forskjellig antall år forut for oppdagelse av tarmkreft. Potensielt kan studiene føre til utvikling av screeningtester basert på tarmflora-DNA. Ingen umiddelbar overføringsverdi til klinikk.

  66. Bucher-Johannessen C, Birkeland EE, Vinberg E , Bemanian V, Hoff G, Berstad P, Rounge TB.                  Long-term follow-up of colorectal cancer screening attendees identifies differences in                            Phascolarctobacterium spp. using 16S rRNA and metagenome sequencing. Frontiers Oncology                2023;13:p1183039.

Ved screeningundersøkelsen i NORCCAP 1999-2001 ble avføring frosset og oppbevart i biobank med tanke på utvikling av nye og bedre screeningmetoder enn det vi hadde den gang. Tarmbakterier er antatt å ha betydning for risiko for å få tarmkreft – noen sannsynligvis med beskyttende egenskaper (redusert kreftrisiko) og noen kan gi økt risiko for tarmkreft. Det er flere bakterier i tarmen enn vi har celler i kroppen. Teknologisk har det ikke vært mulig å skille de forskjellige bakteriene fra hverandre (ved dyrkning av bakteriene) før vi de senere år har fått molekylære metoder (gen-identifikasjon) til å identifisere bakterier. Dermed har vi kunnet bruke biobanket avføring lagret siden 1999-2001 for å se på risiko for tarmkreft etter 2001, dvs. i løpet av ca. 17 års oppfølgning etter prøvetaking.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: I denne studien ble det bare undersøkt lagret avføring fra ialt 144 personer som 1) hadde fått tarmkreft i løpet av oppfølgningstiden eller 2) ikke påvist kreft i oppfølgningstiden eller 3) påvist høy-risiko-polypper ved screeningundersøkelsen. Det var små forskjeller mellom gruppene i sammensetningen av tarmbakteriefloraen. Enkelte bakterier forekom mer hyppig blant dem som senere fikk tarmkreft, men pasientutvalget var lite.

Konsekvenser og overføringsverdi: Vi er fortsatt langt fra å ha en «bakterie-basert» screeningmetode. Forskningen fortsetter med større og andre pasientutvalg hvor lagringsmetodene for biobankmaterialet er bedre enn det har vært i NORCCAP.

 

 

Fullførte doktorgradsarbeider

 1. Michael Bretthauer (PhD thesis). Colorectal cancer screening by flexible sigmoidos Aspects of quality control and quality improvement based on experience from the NORCCAP (NORwegian Colorectal Cancer Prevention) trial. University of Oslo, January 2004. ISBN 82-8072-079-0

 

 1. Ghous G Gondal (PhD thesis). Colorectal cancer screening by flexible sigmoidoscopy. Baseline findings in the NORCCAP (NORwegian Colorectal Cancer Prevention) trial. University of Oslo, February 2006. ISBN 82-8080-158-8

 

 1. Inger Kristin Larsen (PhD thesis). Colorectal cancer screening by flexible sigmoidoscopy: Acceptance of screening, risk factors for neoplasia, and impact of screening on future health behaviour. University of Oslo, January 2007. ISBN 82-8072-411-7

 

 1. Astrid Stormorken (PhD thesis). Hereditary colorectal cancer. University of Bergen, April 2007. ISBN 978-82-308-0338-7

 

 1. Bettina Riedel (dr.med. thesis). Assessment of Cobalamin Status in Experimental and Clinical Studies by Intracellular and Extracellular Markers of Vitamin Function. University of Bergen, February 2007. ISBN 978-82-308-0300-4

 

 1. Pål Ivar Holm (PhD thesis). Betaine and its Relation to Homocysteine Status and One-Carbon Metabolism in Humans. -Analytical Method and Biochemical Studies. University of Bergen, December 2007. ISBN 978-82-308-0474-2

 

 1. Eline Aas (PhD thesis). Screening from a health economics perspective: the case of colorectal cancer. University of Oslo, June 2008. ISSN 1504-3991

 

 1. Camilla Furu Skjelbred (twin PhD thesis together with Mona Sæbø). Colorectal Carcinogenesis: Genetic Susceptibility and Environmental Impact. University of Oslo, October 2008. ISBN 978-82-8072-875-3

 

 1. Mona Sæbø (twin PhD thesis together with Camilla Furu Skjelbred). Colorectal Carcinogenesis: Genetic Susceptibility and Environmental Impact. University of Oslo, October 2008. ISBN 978-82-8072-875-3

 

 1. Magnus Løberg (PhD thesis). Prevention and early detection of colorectal cancer. A study of epidemiological methods to evaluate cancer screening and surveillance. University of Oslo, January 2015. ISBN 978-82-8264-941-4

 

 1. Øyvind Holme (PhD thesis). Flexible sigmoidoscopy screening for colorectal cancer. University of Oslo, June 2015. ISBN 978-82-8333-027-4/Nr. 1997

 

 1. Kjetil Garborg (PhD thesis). Randomized controlled trials to investigate colonoscopy screening for colorectal cancer. University of Oslo, October 2016. ISBN 978-82.8333-295-7