Status for tarmscreening

Basert på resultatene så langt i NORCCAP-I er status for tarmscreening i Norge foreløpig som oppsummert nedenfor. Resultater med overføringsverdi til klinisk praksis er markert med uthevet kursiv):

- Vi bør fortsatt avvente resultatene fra pågående randomiserte studier før vi vurderer å innføre et tarmscreeningprogram i Norge. Med utviklingen av koloskopiscreening i EU er det bred faglig enighet om at en randomisert studie av koloskopiscreening bør gjennomføres snarest mulig, fortrinnsvis i Norge. Søknader om statlig og annen finansiering (Kreftforeningen, Forskningsrådet, alle RHFer osv) til et slikt prosjekt (NORCCAP-II) ble avslått for femte år på rad høsten 2007.

- CO2 insufflering bør brukes i stedet for luft ved all koloskopi og sigmoidoskopi (dette har også overføringsverdi til rutinevirksomhet ved sykehus/private klinikker).
- Opplæring av endoskopører bør skjerpes, kvalitativt og kvantitativt (dette har også overføringsverdi til praksis ved sykehus/private klinikker).

- ”Any adenoma” bør være terskel for å anbefale full koloskopi etter fleksibel sigmoidoskopi.

- Det bør brukes koloskop (140 centimeter lengde) i stedet for fleksibelt sigmoidoskop (60-70 centimeter lengde) ved fleksibel sigmoidoskopiscreening.

- En bør sannsynligvis ikke legge til testing for blod i avføring om en velger sigmoidoskopiscreening.

- Frammøtet var 67 prosent i gruppen som ble tilbudt bare sigmoidoskopiscreening mot 63 prosent i gruppen som i tillegg til sigmoidoskopitilbud ble anmodet om å ta med avføringsprøve til testing for blod i avføringen med FlexSure OBT®. Ved planlegging av framtidige screeningprogrammer må eventuelle gevinster ved tilleggstester veies opp mot evt. lavere oppmøte.

- Screening ved hjelp av calprotectin (en markør for inflammasjonsaktivitet i tarmslimhinnen) i fæces har ingen plass i CRC-screening. Testen hadde ikke bedre sensitivitet enn FlexSure OBT® i NORCCAP og vesentlig dårligere spesifisitet. (Funnene har overføringsverdi til praksis i primærhelsetjenesten)

- Høy frammøteprosent i NORCCAP-I (65 prosent) lover godt for eventuell endoskopisk  screening, men indikerer behov for større ressursinnsats i Norge sammenlignet med land som Italia og Storbritannia, hvor man kan forvente vesentlig lavere frammøteprosent (30-40 prosent).

- Ut i fra et mikrobiologisk synspunkt er det behov for bedre design av gastrointestinale endoskop med tanke på mulig smittefare. Kontinuerlig mikrobiologisk overvåkning av endoskopene anbefales (dette har overføringsverdi til praksis ved sykehus/private klinikker).

- Forskrivning av NSAIDs (non-steroidal anti-inflammatory drugs) og ASA (acetylsalicylsyre) for kroniske lidelser kan ikke forventes å ha noen vesentlig forebyggende effekt på kolorektal neoplasi. Effekten er i hvert fall helt ubetydelig sammenlignet med de ugunstige effektene av røyking, alkohol og overvekt. Forskrivning av NSAIDs og ASA for å forebygge CRC synes derfor å ha en svært begrenset nytte (om noen) og kan i verste fall utsette/hindre gunstige livsstilsendringer som betyr mye mer. (Dette kommer i tillegg til andre studier som har påvist alvorlige kardiovaskulære bivirkninger av NSAIDs.)

- Mikroskopisk undersøkelse av biopsimateriale fra kolorektale polypper underestimerer alvorlighetsgraden av celleforandringer i forhold til undersøkelse av hele polyppen. Polypektomi bør derfor tilstrebes. (Dette har overføringsverdi til praksis ved sykehus/private klinikker).

- Livsstilsprosjektet i NORCCAP-I bekrefter at det til en viss grad er personer med ”sunn” livsstil (kosthold/mosjon) som møter til screening, men høyere andel med litt/moderat røyking blant de fremmøtte kan tyde på at en ved et relativt høyt frammøte (65 prosent)  også kan nå grupper som vet de lever litt usunt (røyking) og som nettopp derfor benytter seg av screeningtilbudet.

- Det er høyere oppmøte til screening i tilslutning til årlige milepeler som jul/nyttår og bursdager. (Mulig overføringsverdi til etablerte screeningprogrammer og prosedyrer for invitasjoner til disse programmene)