Kreftrisiko blant landbrukere

Det overordnede forskningsformålet er å studere kreftrisiko blant landbrukere. I 2010 ble Kreftregisteret og Janusbanken invitert til å delta i et internasjonalt consortium av landbrukskohorter, AGRICOH.

Sist oppdatert: 18.03.2019

Prosjektbeskrivelse

Det overordnede forskningsformålet er å studere kreftrisiko blant landbrukere.

I 2010 ble Kreftregisteret og Janusbanken invitert til å delta i et internasjonalt consortium av landbrukskohorter, AGRICOH.

Tidligere studier av bønder har vist lav risiko for livsstilsrelaterte kreftformer som lunge- og tykktarmskreft, og høy risiko for leukemi og lymfom, knyttet til spesifikke eksponeringer i landbruket.

En betydelig andel av giverne i Janusbanken har arbeidet innenfor landbruket og anvendelse av dette prøvematerialet vil gi oss mulighet til å studere biomarkører for kreft.

Ny rapport - eksponering for pesticider og kreft

Artikkelen ser på den mulige sammenhengen mellom Non-Hodgkin lymfom (NHL - kreft i lymfevev) og yrkesrelatert eksponering for ulike typer pesticider, ved å samle data fra 316 270 bønder fra kohorter fra Norge, Frankrike og USA. Forskerne fant ingen sammenheng mellom flertallet pesticider som ble undersøkt, men for 3 kjemisk aktive ingredienser viste studien økt risiko for NHL, eller undergrupper av NHL: terbufos (alle former for NHL), deltametrin (kronisk lymfatisk leukemi/småcellet lymfocytært lymfom KLL/SLL) og glyfosat (diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL)). Blant bønder som hadde brukt klororganiske insekticider og fenoksy-herbicider var risikoen for NHL lavere enn for bønder som ikke hadde brukt disse.

Denne studien alene er ikke tilstrekkelig for å konkludere vedrørende mulige sammenhenger mellom yrkesrelatert eksponering for pesticider og NHL, men gir et viktig bidrag til kunnskapsgrunnlaget for videre forskning.

Les rapporten her:

Leon, ML et al. Pesticide use and risk of non-Hodgkin lymphoid malignancies in agricultural cohorts from France, Norway, and the USA: a pooled analysis from the AGRICOH consortium.  Int J Epim, 2019, 1-17,  doi: 10.1093/ije/dyz017

Samarbeidspartnere

Forskningssjef Petter Kristensen - Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Avdelingsdirektør Karl-Kristian Nordby (STAMI)

International Agency for Research on Cancer (IARC) - Lyon, Frankrike

National Cancer Institute - Bethesda MD, USA  

Ekstern webside

AGRICOH - A Consortium of Agricultural Cohort Studies (IARC)