Janus miRNA tilgang biobank

Formålet med Janus’ miRNA-prosjekt er å produsere og organisere miRNA-data fra et stort antall prediagnostiske serumprøver fra Janusbanken, og å undersøke miRNA videre som tidlig markør for kreft.

Janus miRNA
MikroRNA (miRNA) er en type små RNA-er som er med på å regulere produksjon av proteiner i cellene. Det har vist seg at miRNA i mange tilfeller kan fungere som tidlige markører for kreft. miRNA er tilstede i ulike kroppsvæsker i svært stabil form.


Formålet med Janus’ miRNA-prosjekt er å produsere og organisere miRNA-data fra et stort antall prediagnostiske serumprøver fra Janusbanken, og å undersøke miRNA videre som tidlig markør for kreft.


Prosjektet er finanisert av Norges Forskningsråd under programmer «Humane Biobanker og helsedata» 


Innsamling i Janus serumbank
Janus serumbank består av blodserum fra mer enn 318.000 personer. I tillegg til å avgi blodprøve, svarte giverne også på et spørreskjema om egen helse, kosthold og livsstil.


Prøvene i Janusbanken stammer i hovedsak fra store helseundersøkelser som ble gjennomført i den norske befolkningen på -70, -80 og -90-tallet. 


Noen av prøvene kommer også fra blodgivere i Oslo og omegn.


Felles for disse prøvene er at de er tatt av personer som i utgangspunktet var friske.


I tillegg inneholder banken rundt 3250 prøver av personer som har avlagt ny prøve etter at de har fått en kreftdiagnose.


Totalt har rundt 70.000 av personene som er registrert i banken fått en kreftsykdom senere i livet. Mer info om Janus serumbank finnes her.


Hva er mikro-RNA (miRNA)

 • MicroRNA (miRNA) er en familie av enkelt-trådet ikke-kodende RNA molekyler  -̴22 nucleotider lang
 • Ett miRNA kan regulere flere mRNA ved å hindre translasjon eller destabilisere mRNAs
 • Det finnes ca 2000 kjente humane miRNA

 • miRNAs er vist å ha en sentral rolle i utviklingen og progresjonen av kreft 
 • både opp- og nedregulering i miRNA er observert i kreftceller (Calin et al, Nat Rev Cancer, 2006)
 • De fleste studier av miRNA og kreft har anvendt biologisk materiale samlet inn fra tumorvev
 • Mindre er kjent om sirkulerende miRNA-uttrykk forut for en kreftdiagnose

Kvalitet på materialet
For å sikre høy kvalitet på miRNA-dataene som produseres fra prøvematerialet i Janusbanken, har vi karakterisert kvaliteten av miRNA i Janus prøver med ulik lagringstid og ulik prøvebehandling før innfrysing.


Om miRNA vet vi blant annet følgende om kvaliteten:

 • Langtidslagring av serum ved -25 grader C i opptil 42 år påvirker ikke kvalitet og kvantitet i vesentlig grad
 • RNA-kvaliteten i Janusprøvene er god nok til å gjennomføre miRNA dypsekvenseringsanalyser
 • Type prøvebehandling før nedfrysing ser heller ikke ut til å påvirke prøvekvaliteten vesentlig
 • Vi kan i gjennomsnitt identifisere 641 ulike miRNAs per prøve.
 • Les mer her: Cancer_Epidemiol_Biomarkers_Prev-2015-Rounge-1055-9965.EPI-15-0289.pdf

Hvordan få tilgang til data?
Kreftregisteret planlegger å gi eksterne forskere, nasjonalt og internasjonalt, tilgang til miRNA datasettene. Se under for en beskrivelse av hvordan en går fram for å få tilgang til data. Før datasettet kan utleveres, må det foreligge godkjenning fra REK (De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk). Det vil påløpe noen administrative kostnader i forbindelse med tilgang til data. Prisen vil avhenge av kompleksiteten i uttrekket, hvor mye arbeid som må legges i koordinering mot andre koblingsinstanser, kvaliteten på mottatt data og hvor tydelig bestillingen er gitt fra datamottaker. For mer informasjon om tilgang til datasettene, ta kontakt med Hilde Langseth hilde.langseth@kreftregisteret.no og/eller Trine B Rounge trine.rounge@kreftregisteret.no.

 

Hva inngår i datasettene?
Datasettet inneholder sekvenser fra 560 personer med kreft i tykk- og endetarm, 450 personer med lungekreft og 460 friske kontrollpersoner som ikke har utviklet kreft.


Hvilke prosjekter er allerede i gang?
Biomarkers of Cancer: Biocomputional analysis of data from population-based biobanks and health registries, ledes av Hilde Langseth og Trine Rounge