Equalscreen - Økt oppmøte og mindre sosial ulikhet i screening mot livmorhalskreft

Prosjektet undersøker kvinners vurderinger rundt det å ta celleprøve fra livmorhalsen og om tilbud om hjemmetest kan få enda flere til å ta celleprøve i Livmorhalsprogrammet.

Publisert: 07.09.2017, sist oppdatert: 23.08.2018

Ønsker å få flere til å ta celleprøve

Bakgrunnen for studien er at omlag én tredel av norske kvinner ikke tar celleprøven så ofte som Livmorhalsprogrammet anbefaler. Vi ønsker å undersøke hvorfor mange kvinner velger å ikke ta celleprøve som anbefalt, og om en celleprøve som kvinner selv kan ta hjemme kan få flere kvinner som sjelden eller aldri tar celleprøve til å ta prøven.

 

Livmorhalsprogrammet anbefaler at alle kvinner i alderen 25 - 69 år bør ta celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år. Celleprøven avdekker forstadier som kan behandles før kreft oppstår. Undersøkelsen er derfor et viktig virkemiddel i forebygging av livmorhalskreft, og har bidratt til redusert forekomst og dødelighet av livmorhalskreft. Det har vært en gradvis nedgang i celleprøvetaking det siste tiåret. Ikke etnisk norske kvinner og kvinner som står utenfor arbeidslivet er overrepresentert blant kvinner som ikke tar celleprøve.

 

Hva kan hindre kvinner i å ta celleprøve?

Prosjektet er todelt. I den første delen av prosjektet ønsker vi å undersøke kvinners vurderinger rundt det å ta celleprøve fra livmorhalsen. Vi intervjuer et utvalg av kvinner som har utsatt å ta celleprøve for å høre om deres vurderinger av celleprøvetaking, samt deres syn på tilretteleggingen for å ta celleprøve hos lege.

Hensikten med studien er å få kunnskap om kvinners opplevde barrierer knyttet til det å ta celleprøve. Slik kunnskap gir et viktig grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som kan få flere til å ta celleprøve som anbefalt av Livmorhalsprogrammet.

 

Vil tilgang til hjemmetest føre til at flere tar celleprøve?

I den andre delen av prosjektet ønsker vi å undersøke om bruk av HPV-hjemmetest kan føre til at flere tar celleprøve.

Det er planlagt en randomisert kontrollert studie hvor vi sammenligner oppmøte mellom kvinner som får tilsendt hjemmetest, kvinner som får muligheten til å bestille hjemmetest og kvinner som får den vanlige påminnelsen om å ta celleprøve. Studien omfatter et utvalg kvinner i alderen 35-69 som ikke har tatt celleprøve på minst ti år.

Vi ønsker også å undersøke hvordan kvinner som avgir en HPV-positiv hjemmetest best kan følges opp. Derfor vil halvparten av kvinnene med positiv HPV-test bli henvist til sin fastlege for videre oppfølging, mens den andre halvparten vil bli henvist til gynekolog.

Hovedformålet med studien er å undersøke om mulighet for å ta hjemmetest kan fjerne en barriere for å ta celleprøve blant kvinner som sjelden eller aldri tar celleprøve hos lege. Vi ønsker også å undersøke om tilbudet kan redusere sosial ulikhet i celleprøvetaking. Hvis flere kvinner tar celleprøve, vil flere tilfeller av livmorhalskreft forebygges. Hjemmetesten vil kun bli tilbudt kvinner som blir tilfeldig trukket ut for å være med i studien.

 

Status

Intervjuer med kvinner som ikke har møtt til screening som anbefalt i Livmorhalsprogrammet er nå avsluttet, og vi arbeider nå med å analysere og publisere disse resultatene. Undersøkelsen om bruk av hjemmetest er i startfasen. De første studiedeltakerne er planlagt kontaktet i oktober 2018. 

 

Prosjektdeltakere

Kreftregisteret

Bo Terning Hansen, Gunvor Aasbø, Ameli Tropé, Karina Undem og Mari Nygård.

Eksterne

University College London: Jo Waller

Universitetet i Oslo: Kari Nyheim Solbrække

Albert Einstein College of Medicine: Philip Castle

Universitetet i Bergen: Tone Bjørge

 

Prosjektet er finansiert av Kreftforeningen og Thea Steens minnefond, og har tilrådning fra Personvernombudet ved Oslo universitetssykehus.