Equalscreen - Økt oppmøte og mindre sosial ulikhet i screening mot livmorhalskreft

Prosjektet skal gi ny kunnskap om kvinners vurderinger rundt det å ta celleprøve fra livmorhalsen.

Publisert: 07.09.2017, sist oppdatert: 05.01.2018

Ønsker å få flere til å ta celleprøve

Det har vært en gradvis nedgang i celleprøvetaking i løpet av det siste tiåret. Det er ofte sosiale ulikheter mellom kvinner som tar, og som ikke tar celleprøve.

Livmorhalsprogrammet anbefaler at alle kvinner i alderen 25 - 69 år bør ta celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år. Celleprøven avdekker forstadier som kan behandles før kreft oppstår. Undersøkelsen er derfor et viktig virkemiddel i forebygging av livmorhalskreft, og har bidratt til redusert forekomst og dødelighet av livmorhalskreft.

Bakgrunnen for studien er at omlag én tredel av norske kvinner ikke tar celleprøven så ofte som Livmorhalsprogrammet anbefaler.

 

Hva kan hindre kvinner i å ta celleprøve?

Hensikten med denne studien er å utvikle kunnskap om kvinners opplevde barrierer knyttet til det å ta celleprøve. 

For å få kunnskap om dette, ønsker vi å intervjue et utvalg av kvinner i målgruppen for å høre om deres vurderinger rundt det å ta celleprøve fra livmorhalsen, samt deres syn på tilretteleggingen for å ta celleprøve hos lege.

På sikt ønsker vi at flere kvinner skal ta celleprøve like ofte som Livmorhalsprogrammet anbefaler. Hvis flere kvinner tar celleprøve, vil flere forstadier til livmorhalskreft oppdages, og flere tilfeller av livmorhalskreft forhindres.

 

Har du fått forespørsel om deltakelse i studien, og vurderer å delta?

Vi ønsker å intervjue kvinner om vurdering knyttet til det å ta celleprøve hos lege.  Vi sender derfor ut en invitasjon til deltakelse i fokusgruppeintervju, til kvinner som får påminnelsesbrev om å ta celleprøve. Vi vil også gjøre fokusgruppeintervjuer med grupper av kvinner som er rekruttert gjennom frivillige organisasjoner eller andre institusjoner/nettverk.

 

Intervjuet vil foregå som en samtale i en gruppe med cirka 6 kvinner. Intervjuet vil vare rundt halvannen time, og vil bli ledet av prosjektets medarbeidere. Intervjuet tas opp på lydbånd.

 

Informasjonen som du deler, og opplysninger som er registrert om deg, skal kun brukes som beskrevet i hensikten med studien. Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn.

 

All informasjon fra intervjuet vil bli behandlet konfidensielt, og ingen opplysninger vil kunne spores tilbake til deg. Kreftregisteret har gode rutiner for å behandle personopplysninger, og er ansvarlig for at opplysninger om deg, og all informasjon som du gir, blir behandlet på en sikker og forsvarlig måte. Opplysninger om deg blir slettet senest 5 år etter prosjektslutt.

Les mer om personvern og pasientsikkerhet i Kreftregisteret. 

 

Kontakt

Dersom du har spørsmål om forskningsprosjektet eller deltakelse i studien kan du kontakte:

 

Status

Postdoktor Gunvor Aasbø er ansatt i prosjektet. For tiden pågår intervjuer av kvinner som ikke har møtt til screening som anbefalt i Livmorhalsprogrammet. 

En undersøkelse om bruk av hjemmetest blant kvinner som ikke har møtt til screening på minst 10 år er under planlegging. Formålet er å undersøke om hjemmetesten kan øke oppmøtet. Planlagt oppstart er høsten 2018. 

Prosjektet har nylig fått bevilget ekstra midler fra Thea Steens minnefond for også å kunne evaluere hvordan kvinner som avgir en HPV-positiv hjemmetest best kan følges opp. 

 

Prosjektdeltakere

Kreftregisteret

Bo Terning Hansen, Gunvor Aasbø, Ameli Tropé og Mari Nygård.

Eksterne

University College London: Jo Waller

Universitetet i Oslo: Kari Nyheim Solbrække

Albert Einstein College of Medicine: Philip Castle

Universitetet i Bergen: Tone Bjørge

 

Prosjektet er finansiert av Kreftforeningen og tilrådd av Personvernombudet.