Studie av omfanget av humant papillomavirus (HPV) i Trondheimsområdet

Hvor vanlig er humant papillomavirus (HPV) hos norske kvinner? Kreftregisteret kartlegger nå forekomsten av HPV hos kvinner som har tatt en celleprøve fra livmorhalsen i forbindelse med masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i Trondheimsområdet.

Hvor vanlig er humant papillomavirus (HPV) hos norske kvinner? Kreftregisteret kartlegger forekomsten av HPV hos kvinner som har tatt en celleprøve fra livmorhalsen i forbindelse med masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i Trondheimsområdet.

Humant papillomavirus (HPV) forekommer hyppig hos både kvinner og menn. De fleste av oss  blir smittet av HPV en eller annen gang i løpet av livet. Som regel forsvinner infeksjonen av seg selv uten at man merker at man har hatt en infeksjon, men noen ganger fører infeksjon med HPV til alvorlig sykdom.

Hos kvinner kan langvarig infeksjon med kreftfremkallende HPV i underlivet føre til blant annet livmorhalskreft. Derfor har man i Norge et masseundersøkelsesprogram (Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft) hvor alle kvinner mellom 25 og 69 inviteres til å ta en celleprøve hvert tredje år. Ved å ta regelmessige celleprøver kan man oppdage celleforandringer og få behandling før disse utvikler seg til livmorhalskreft.

I Norge behandles rundt 3000 kvinner hvert år for alvorlige celleforandringer eller forstadier til kreft i livmorhalsen, og cirka 300 kvinner rammes av livmorhalskreft årlig.

Av over 100 forskjellige HPV-typer er 15 kreftfremkallende, dvs. at de er forbundet med utvikling av livmorhalskreft. Disse kreftfremkallende HPV-typene forekommer med forskjellig hyppighet i ulike deler av verden. Siden vi vet lite om hvilke typer som er vanligst i Norge undersøker vi nå dette nærmere. Vi tester celleprøver tatt forbindelse med screening i Trondheimsområdet for HPV. Samme studie gjøres også i Sverige og Danmark.

Studien har fått forhåndsgodkjenning fra den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Hvem deltar i studien?

Et tilfeldig utvalg av celleprøver som sendes for rutinediagnostikk til Trondheim, St. Olavs laboratorium blir tatt ut til studien. Dvs., man melder seg ikke på til studien. Etter at de vanlige diagnostiske prosedyrer er gjennomført på disse prøvene gjør vi HPV-tester på det resterende materialet. Vi avidentifiserer prøven, som betyr at alle kjennetegn (navn, personnummer og lignende) som kan knytte prøven til deg er fjernet, og sender den til WHO HPV Global Reference Laboratory i Sverige. HPV-analysene gjennomføres på laboratoriet i Sverige og resultatene sendes tilbake til Kreftregisteret.

Forskere ved Kreftregisteret vil analysere dataene i samarbeid med forskere i Sverige, Danmark og USA. Analysene vil foregå avidentifisert. Det betyr at forskerne som vurderer resultatene ikke vil kjenne din identitet. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres. Du vil i utgangspunktet ikke få tilsendt prøveresultatet ditt, med har rett til det hvis du etterspør det. Det vil i så fall formidles via fastlegen din.