Celleprøve til alle - hva hindrer kvinner å delta i masseundersøkelse mot livmorhalskreft

Hensikten med prosjektet er å få økt kunnskap om forhold som er til hinder for at kvinner deltar i screening, slik at man kan utarbeide strategier for å oppnå bedre dekningsgrad i fremtiden.

Vitenskapelig tittel: Improving attendance to the cervical cancer screening program in Norway: characteristics of non-participating women and their physicians.

Prosjektbeskrivelse

Andelen norske kvinner som møter til cervixcytologisk prøvetaking gjennom Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft har sunket noe de siste årene, og deltagelsen varierer betydelig mellom aldersgrupper. Dekningsgraden til screeningprogrammet i Norge er av stor betydning, da høy deltagelse er forbundet med redusert forekomst og dødelighet av livmorhalskreft. Over halvparten av de som får påvist livmorhalskreft har ikke deltatt i screening. Formålet med studien er å undersøke faktorer som påvirker deltagelse i screeningprogrammet, som trekk ved fastlegen, kvinners sosio-økonomiske forhold og samspill mellom disse faktorene. Hensikten er å få økt kunnskap om forhold som er til hinder for at kvinner deltar i screening, slik at man kan utarbeide strategier for å oppnå bedre dekningsgrad i fremtiden. Alle norske kvinner i alderen i målgruppen 25-69 år, omkring 1400000, inkluderes i registerkobling mellom Kreftregisteret, SSB, Folkeregisteret og Fastlegeregisteret. Kobling gjøres av SSB, som også oppbevarer koblingsnøkkelen. Det søkes om fritak fra samtykkekravet.

Forskningsansvarlig i Norge

Kreftregisteret

Samarbeidspartnere i Norge

Universitetet i Oslo  

Prosjektansvarlig i Kreftregisteret

Overlege Mari Nygård
Forskningsavdelingen
Tlf.: 22-45-13-00
E-post: mari.nygard@kreftregisteret.no

Varighet

01.02.2014 - 31.12.2017

Finansieringskilder (Norge) 

Kreftregisterets fond
Kreftregisteret