image

Yrkes og miljøeksponering

Kreftregisteret har en lang tradisjon av forskning på kreftrisisko blant forskjellige yrkesgrupper og siden 1970-tallet har yrkes- og miljøeksponering og kreftrisiko vært et sentralt forskningstema ved Kreftregisteret.

For å forebygge kreft er det nødvendig å ha kunnskap om årsakene til sykdommen. I et historisk perspektiv på flere hundre år startet kartleggingen av årsaker til kreft med observasjoner og studier av kreft i yrkesgrupper. Enkelte ganger kunne forskjellen i sykdomsforekomst mellom en yrkesgruppe og resten av befolkningen være så stor at sammenhengen var åpenbar.

I dag er arbeidslivet vanligvis langt tryggere enn det var for 50 år siden. Som regel, men ikke alltid, er kontrastene i mulig kreftfremkallende yrkeseksponering mindre i dag enn tidligere på grunn av økt fokus på grenseverdier, verneutstyr og lukkede industrielle prosesser. Likevel vil studier av kreftforekomst i yrkesgrupper fortsatt være et sentralt bidrag til økt kunnskap om årsaker til kreft. Det skyldes blant annet at vi registrerer effekter av eksponeringer på et mye lavere nivå enn det man klarte på 1970-tallet.

Når risikofaktorer i arbeidsmiljøet er identifisert, må også en eventuell betydning for den generelle befolkningen vurderes. Kan det være risiko knyttet til eksponering ved lave nivåer over lang tid? Eller for spesielt sårbare befolkningsgrupper, som barn eller gravide? Og hva skjer i kombinasjon med andre påvirkninger?

Dette er problemstillinger som vi arbeider med i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Pågående prosjekter

Kreftrisiko blandt offshorearbeidere

Det er kjent at noen av de kjemiske forbindelsene i råolje og gass kan være kreftfremkallende. Kreftregisteret har flere pågående forskningsprosjekt som studerer forekomst og kreftrisiko blant offshorearbeidere.

Kreftrisiko blant brannmenn

Det er kjent at brannmenn har høyere risiko for en del kreftformer - men vi vet fortsatt for lite om hva denne økte risikoen skyldes. Gjennom dette prosjektet forsøker vi å finne flere av svarene.

Forskning på miljøgifter og kreft

Klorerte organiske forbindelser er tungt nedbrytbare kjemiske stoffer som er mistenkt for å gi helseskader. En mulig sammenheng mellom kreft og organokloriner målt i serum fra Janus serumbank undersøkes i et internasjonalt forskningsprosjekt mellom Kreftregisteret, National Cancer Institute og Centers for Disease Control and Prevention i USA

Kreftrisiko blant landbrukere

Det overordnede forskningsformålet er å studere kreftrisiko blant landbrukere. I 2010 ble Kreftregisteret og Janusbanken invitert til å delta i et internasjonalt consortium av landbrukskohorter, AGRICOH.

Asbestssement og kreftrisiko

Det er godt etablert at asbest øker risikoen for lungekreft, mesoteliom og en rekke andre kreftsykdommer. Dette prosjektet er en 70 års oppfølging av arbeidstakere og ektefeller/barn av arbeidstakere ved Norges eneste asbestsementfabrikk, som var i drift fra omlag 1945-1981.