image

Yrke og miljøeksponering

Kreftregisteret har en lang tradisjon av forskning på kreftrisisko blant forskjellige yrkesgrupper og siden 1970-tallet har yrkes- og miljøeksponering og kreftrisiko vært et sentralt forskningstema ved Kreftregisteret.

For å forebygge kreft er det nødvendig å ha kunnskap om årsakene til sykdommen. Historisk sett startet kartleggingen av årsaker til kreft med observasjoner og studier av kreft i yrkesgrupper. Enkelte ganger kunne forskjellen i sykdomsforekomst mellom en yrkesgruppe og resten av befolkningen være så stor at årsakssammenhengen var åpenbar. I dag er arbeidslivet vanligvis tryggere enn det var for 50 og 100 år siden. Som regel, men slett ikke alltid, er kontrastene i mulig kreftfremkallende yrkeseksponering mindre i dag enn tidligere. Likevel vil studier av kreftforekomst i yrkesgrupper fortsatt være et sentralt bidrag til økt kunnskap om årsaker til kreft.

Studier av yrkesbetinget kreftrisiko har bidratt til forbedringer i arbeidsmiljøet, men har også betydning langt utover dette. Årsaksrettet forskning leder oppmerksomheten mot mulige mekanismer for kreftutvikling og bidrar derfor til utvikling av diagnostikk og behandlingsstrategier. Når risikofaktorer i arbeidsmiljøet er identifisert, må også en eventuell betydning for den generelle befolkningen vurderes. Kan det være risiko knyttet til eksponering ved lave nivåer over lang tid? Eller for spesielt sårbare befolkningsgrupper, som barn eller gravide? Og hva skjer i kombinasjon med andre påvirkninger? Dette er problemstillinger som vi arbeider med i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Pågående prosjekter

Kreftrisiko blandt offshorearbeidere

Det er kjent at noen av de kjemiske forbindelsene i råolje og gass kan være kreftfremkallende. Kreftregisteret har flere pågående forskningsprosjekt som studerer forekomst og kreftrisiko blant offshorearbeidere.

Kreftrisiko blant brannmenn

Det er kjent at brannmenn har høyere risiko for en del kreftformer - men vi vet fortsatt for lite om hva denne økte risikoen skyldes. Gjennom dette prosjektet forsøker vi å finne flere av svarene.

Forskning på miljøgifter og kreft

Klorerte organiske forbindelser er tungt nedbrytbare kjemiske stoffer som er mistenkt for å gi helseskader. En mulig sammenheng mellom kreft og organokloriner målt i serum fra Janus serumbank undersøkes i et internasjonalt forskningsprosjekt mellom Kreftregisteret, National Cancer Institute og Centers for Disease Control and Prevention i USA

Kreftrisiko blant landbrukere

Det overordnede forskningsformålet er å studere kreftrisiko blant landbrukere. I 2010 ble Kreftregisteret og Janusbanken invitert til å delta i et internasjonalt consortium av landbrukskohorter, AGRICOH.

Kreftrisiko blant sykepleiere

Forskningsprosjektet "Kreftrisisko blant sykepleiere" skal blant annet fortsette å utforske sammenhenger mellom skiftarbeid og forekomst av brystkreft.