Screeningbasert forskning

Screeningbasert forskning er avgjørende for å kunne fortsette å utvikle og forbedre screeningprogrammene våre, og øke samfunnets kunnskap om forstadier og tidligdiagnostikk av kreft.

Screeningprogrammene er sentrale i arbeidet for å forebygge kreft og redusere byrden av kreftsykdom i Norge. Det finnes to etablerte kreftscreeningprogrammer i Norge – Mammografiprogrammet og Livmorhalsprogrammet. I tillegg har Tarmscreeningprogrammet planlagt oppstart høsten 2021. 

Den overordnete målsettingen for den screeningbaserte forskningen vår er at målgruppene skal kunne tilbys trygge og effektive screeningprogrammer, slik at vi kan bidra til lavere forekomst og/eller redusert dødelighet av de aktuelle sykdommene. 

Forskningen vår skal også bidra til å finne de beste løsningene for de som får tilbud om screening, og kartlegge fordeler og ulemper ved screening.

Disse problemstillingene arbeider vi med i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, i samarbeid med ulike kliniske fagmiljøer, forskere og andre.

Forskning innen brystkreftscreening 

Forskningen i Mammografiprogrammet er for tiden særlig rettet mot å øke forståelsen av brystkreftsvulsters utvikling, kartlegge fordeler og ulemper ved mammografiscreening, utforske muligheter for og konsekvenser av kunstig intelligens og annen teknologi, undersøke livskvalitet og langtidseffekter av brystkreftbehandling, bruk av kompresjon og trykk i screening, og innvandrerkvinners deltakelse i screeningprogrammet.  

Forskning innen tarmkreftscreening

Det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft er forventet å sende sine første invitasjoner senhøsten 2021. Med et nytt nasjonalt screeningprogram vil også forskningen på både tarmkreft og screening øke.

Kreftregisteret har siden 2012 gjennomført en pilotstudie på tarmkreftscreening. Dette har gitt muligheten for en rekke forskningsprosjekter.

Forskning innen livmorhalskreftscreening

Forskningen innen livmorhalskreftscreening er for tiden særlig rettet mot å øke forståelsen av effekten av HPV-vaksinasjon, forekomsten av HPV blant befolkningen, utforske muligheter for persontilpasset screening mot livmorhalskreft, samt å se om oppmøtet til screeningprogrammet øker ved tilbud om selvtatt hjemmetest.