image

Forskningstema: Legemiddelepidemiologi

Kreftregisteret gjennomfører flere forskningsstudier som fokuserer på bruken av legemidler og hvordan disse påvirker kreft i befolkningen.

Sist oppdatert: 25.04.2018

Legemidler har en sentral rolle i medisinen, inkludert behandling og forebygging av kreft. Vi vet at noen legemidler som brukes i behandling av annen sykdom enn kreft kan gi økt risiko for å utvikle kreft, mens andre kan beskytte mot kreft.

I legemiddelepidemiologi studerer man bruken, sikkerheten og effekten (positiv og negativ) av legemidler etter at de er tatt i bruk i befolkningen.

Legemiddelstudier i Kreftregisteret

Kreftregisteret gjennomfører flere legemiddelepidemiologiske forskningsstudier. Noen av forskerne våre studerer sikkerheten av legemidler som benyttes i kreftbehandling. Et eksempel er en studie av bivirkninger av et medikament som brukes ved spredning av kreft til skjelettet.

Noen forskere studerer hvordan vanlige reseptbelagte legemidler påvirker risikoen for kreft, mens andre studerer spesifikt for eksempel hvordan enkelte legemidler kan påvirke immunforsvaret eller følsomheten for UV-stråling, som i sin tur kan ha betydning for føflekkreft.

Kreftregisteret har også en egen forskningsgruppe som fokuserer på vaksiner mot Humant Papillomavirus (HPV), et virus som blant annet forårsaker livmorhalskreft.

Forskningssamarbeid

De fleste legemiddelstudier som gjennomføres ved Kreftregisteret er initiert av våre forskere og er offentlig finansierte. Kreftregisteret samarbeider både med klinikere, akademia og legemiddelindustrien om denne type studier. 

Forskningssamarbeid med legemiddelindustrien har som oftest bakgrunn i at produsenten av legemiddelet har fått en godkjenning fra det europeiske (European Medicines Agency, EMA) eller det amerikanske (U.S. Food & Drug Administration, FDA) godkjenningsorganet, med forutsetning om at effekt og/eller bivirkninger følges opp etter at legemiddelet er tatt i bruk. 

Pågående legemiddelstudier ved Kreftregisteret

Studier om bruk, sikkerhet og effekt av kreftlegemidler

Prosjekttittel

Kontaktperson

Helsetjenestekostnader og behandlingsmønstre hos pasienter med lokal, avansert og metastatisk ikke-småcellet lungekreft Espen Enerly
Nye kreftlegemidler Giske Ursin

Registerstudie av pasienter med lungekreft m.h.p bruk av tyrosin kinasehemmere og EGFR mutasjonsstatus

Tom Børge Johannesen

Study of Osenenecrosis of the jaw and infection leading to hospitalization among patients with cancer treated with XGEVA or zolodeonic acid

Steinar Tretli
Økt risiko for metabolsk syndrom og hjerte- og karsykdom etter behandling med kjemoterapi hos testikkelkreftpasienter - et resultat av epigenetiske forandringer?  Tom Grotmol

 Studier om risiko for kreft ved bruk av andre legemidler

Prosjekttittel

Kontaktperson  

Identifikasjon av karsinogene og kjemopreventive effekter av reseptpliktige legemidler Bettina Kulle Andreassen
Legemiddelbruk og kreft hos kvinner og menn Elisabete Weiderpass
Reseptbelagte legemidler og føflekkreft Trude Eid Robsahm

Vaksinestudier

Prosjekttittel

Kontaktperson

Effekt av HPV-vaksinen (Gardasil) på forekomet av Humant papillomavirus i munn og vagina (SVEIP)  Espen Enerly
Kartlegging av medfødte misdannelser hos barn eksponert for Gardasil i fosterlivet Bo Terning Hansen
LTFU1: Langtidsoppfølging av kvinner som deltok i studien med vaksine mot livmorhalskreft , Gardasil  Mari Nygård
LTFU2: Langtidsoppfølging av kvinner som deltok i den kliniske fase III-studien med 9-valent HPV-vaksine Mari Nygård
Screeningatferd og sykdom blant opportunistisk vaksinerte kvinner Bo Terning Hansen
Tidlig vaksinasjonseffekt: Kjønnsvortetrender i Norge Bo Terning Hansen

 

Eksterne studier hvor Kreftregisteret er partner

Prosjekttittel

Kontaktperson

Establishment of Molecylar profiling for Individual clinical routine Treatment decision in Early Breast  Cancer (EMIT EBC-1) Jan Nygård

 

Avsluttede prosjekter 

Prosjekttittel

Kontaktperson

Sosial ulikeht og HPV-vaksinering Bo Terning Hansen

Avsluttede prosjekter hvor Kreftregisteret var partner

Prosjekttittel

Kontaktperson

Kreftrisiko etter fertilitetsbehandling ved assistert befrukning (IVF) Inger Kristin Larsen