image

Legemiddelbruk og kreft

Kreftregisteret gjennomfører flere forskningsstudier som fokuserer på hvordan bruken av forskjellige legemidler påvirker kreftrisiko i befolkningen.

Legemidler har en sentral rolle i medisinen, inkludert behandling og forebygging av kreft. Vi vet at noen legemidler som brukes i behandling av annen sykdom enn kreft kan gi økt risiko for å utvikle kreft, mens andre kan beskytte mot kreft.

I legemiddelepidemiologi studerer man bruken, sikkerheten og effekten (positiv og negativ) av legemidler etter at de er tatt i bruk i befolkningen.

Legemiddelstudier i Kreftregisteret

Kreftregisteret gjennomfører flere legemiddelepidemiologiske forskningsstudier. Noen av forskerne våre studerer sikkerheten av legemidler som benyttes i kreftbehandling. Et eksempel er en studie av bivirkninger av et medikament som brukes ved spredning av kreft til skjelettet.

Noen forskere studerer hvordan vanlige reseptbelagte legemidler påvirker risikoen for kreft, mens andre studerer spesifikt for eksempel hvordan enkelte legemidler kan påvirke immunforsvaret eller følsomheten for UV-stråling, som i sin tur kan ha betydning for føflekkreft.

Kreftregisteret har også en egen forskningsgruppe som fokuserer på vaksiner mot Humant Papillomavirus (HPV), et virus som blant annet forårsaker livmorhalskreft.

Forskningssamarbeid

De fleste legemiddelstudier som gjennomføres ved Kreftregisteret er initiert av våre forskere og er offentlig finansierte. Kreftregisteret samarbeider både med klinikere, akademia og legemiddelindustrien om denne type studier. 

Forskningssamarbeid med legemiddelindustrien kan ha bakgrunn i at produsenten av legemiddelet har fått en godkjenning fra det europeiske (European Medicines Agency, EMA) eller det amerikanske (U.S. Food & Drug Administration, FDA) godkjenningsorganet, med forutsetning om at effekt og/eller bivirkninger følges opp etter at legemiddelet er tatt i bruk. 

Pågående prosjekt 

Kostnader og behandling for pasienter med lungekreft

Ved hjelp av data sammensatt fra flere norske registre vil denne studien undersøke helsetjenestekostnader og behandlingsmønstre hos pasienter med lokal avansert og metastatisk ikke-småcellet lungekreft

Ny kreftbehandling og overlevelse

Antall kreftoverlevere øker og det skyldes blant annet forbedret kreftbehandling. I denne studien undersøker vi om nye, dyre kreftbehandlinger reduserer behovet for andre palliative behandlinger og hvor mye nye kreftlegemidler øker totaloverlevelsen i befolkningen.

Genaktivitet ved testikkelkreft

Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen blant unge menn. Sykdomsårsaken er stort sett ukjent, men arvelige faktorer og forhold under svangerskapet har betydning. Innsikt i genaktivitet ved testikkelkreft kan gi bedre biomarkører og mer presis diagnostikk.

Kartlegging av legemiddelbruk og kreft  

Dette store, registerbaserte prosjektet skal undersøke om medikamenter er assosiert med kreftforekomst. Prosjektet skal også utvikle et statistisk verktøy for monitorering av reseptpliktige legemidler med hensyn til kreftrisiko.

Reseptbelagte legemidler og risiko for melanom

Melanom er den raskest økende kreftformen i Norge, og Norge har høyest dødelighet i Europa. I denne studien undersøker vi om enkelte legemidler kan påvirke immunforsvaret og følsomhet for UV-stråling, som i sin tur kan påvirke utvikling av føflekkreft.

Legemidler og prognose ved melanom

Melanom er den raskest økende kreftformen i Norge, og Norge har den høyest dødelighet i Europa. I denne studien undersøker vi om blodtrykksregulerende legemidler kan bremse melanomutviklingen og være gunstige med tanke på prognose (tilbakefall, metastaseutvikling og dødelighet).

Legemidler og kreft hos kvinner og menn

Legemidler kan påvirke kreftrisiko, for eksempel flere studier har vist at hormonpreparater påvirker risikoen for bryst- og eggstokkreft. Formålet med prosjektet er å studere sammenheng mellom legemiddelbruk og risiko for å utvikle ulike krefttyper, samt prognose etter kreftdiagnose.

Inspire prosjektet

Kreftregisteret har nå informasjon om medikamentell kreftbehandling, takket være prosjektet INSPIRE. Det finnes data fra både medikamentell kreftbehandling som er gitt på sykehus og legemidler som gis på H-resept.