image

Legemiddelbruk og kreft

Kreftregisteret gjennomfører flere forskningsstudier som fokuserer på hvordan bruken av forskjellige legemidler påvirker kreftrisiko i befolkningen.

Sist oppdatert: 26.06.2019

Legemidler har en sentral rolle i medisinen, inkludert behandling og forebygging av kreft. Vi vet at noen legemidler som brukes i behandling av annen sykdom enn kreft kan gi økt risiko for å utvikle kreft, mens andre kan beskytte mot kreft.

I legemiddelepidemiologi studerer man bruken, sikkerheten og effekten (positiv og negativ) av legemidler etter at de er tatt i bruk i befolkningen.

Legemiddelstudier i Kreftregisteret

Kreftregisteret gjennomfører flere legemiddelepidemiologiske forskningsstudier. Noen av forskerne våre studerer sikkerheten av legemidler som benyttes i kreftbehandling. Et eksempel er en studie av bivirkninger av et medikament som brukes ved spredning av kreft til skjelettet.

Noen forskere studerer hvordan vanlige reseptbelagte legemidler påvirker risikoen for kreft, mens andre studerer spesifikt for eksempel hvordan enkelte legemidler kan påvirke immunforsvaret eller følsomheten for UV-stråling, som i sin tur kan ha betydning for føflekkreft.

Kreftregisteret har også en egen forskningsgruppe som fokuserer på vaksiner mot Humant Papillomavirus (HPV), et virus som blant annet forårsaker livmorhalskreft.

Forskningssamarbeid

De fleste legemiddelstudier som gjennomføres ved Kreftregisteret er initiert av våre forskere og er offentlig finansierte. Kreftregisteret samarbeider både med klinikere, akademia og legemiddelindustrien om denne type studier. 

Forskningssamarbeid med legemiddelindustrien kan ha bakgrunn i at produsenten av legemiddelet har fått en godkjenning fra det europeiske (European Medicines Agency, EMA) eller det amerikanske (U.S. Food & Drug Administration, FDA) godkjenningsorganet, med forutsetning om at effekt og/eller bivirkninger følges opp etter at legemiddelet er tatt i bruk. 

Pågående legemiddelstudier ved Kreftregisteret

Studier om bruk, sikkerhet og effekt av kreftlegemidler

Prosjekttittel

Kontaktperson

Helsetjenestekostnader og behandlingsmønstre hos pasienter med lokal, avansert og metastatisk ikke-småcellet lungekreft Espen Enerly
Ny kreftbehandling og overlevelse Bettina Kulle Andreassen
Økt risiko for metabolsk syndrom og hjerte- og karsykdom etter behandling med kjemoterapi hos testikkelkreftpasienter - et resultat av epigenetiske forandringer?  Tom Grotmol

Studier om risiko for kreft og kreftoverlevelse ved bruk av andre legemidler

Prosjekttittel

Kontaktperson  

Legemiddelbruk og kreft                                    Bettina Kulle Andreassen/Edoardo Botteri
Legemidler og melanomrisiko Trude Eid Robsahm
Legemidler og prognose ved melanom Trude Eid Robsahm

Vaksinestudier

Prosjekttittel

Kontaktperson

SVEIP Espen Enerly
Kartlegging av medfødte misdannelser hos barn eksponert for Gardasil i fosterlivet Bo Terning Hansen
LTFU1 Mari Nygård
LTFU2 Mari Nygård
Screeningatferd og sykdom blant opportunistisk vaksinerte kvinner Bo Terning Hansen
Tidlig vaksinasjonseffekt: Kjønnsvortetrender i Norge Bo Terning Hansen

 

Eksterne studier hvor Kreftregisteret er partner

Prosjekttittel

Kontaktperson

IMPRESS-Norway:
Improving public cancer care by
implementing precision medicine in Norway
Espen Enerly
Establishment of Molecylar profiling for Individual clinical routine Treatment decision in Early Breast  Cancer (EMIT EBC-1) Jan Nygård

 

Avsluttede prosjekter 

Prosjekttittel

Kontaktperson

Study of Osenenecrosis of the jaw and infection leading to hospitalization among patients with cancer treated with XGEVA or zolodeonic acid Espen Enerly

Registerstudie av pasienter med lungekreft m.h.p bruk av tyrosin kinasehemmere og EGFR mutasjonsstatus

Tom Børge Johannesen
Sosial ulikhet og HPV-vaksinering Bo Terning Hansen

Avsluttede prosjekter hvor Kreftregisteret var partner

Prosjekttittel

Kontaktperson

Kreftrisiko etter fertilitetsbehandling ved assistert befrukning (IVF) Inger Kristin Larsen