image

Kreftbiomarkører

Kreftregisteret har flere pågående forskningsprosjekter på kreftbiomarkører hvor målsettingen er å identifisere, utvikle og validere biologiske markører som kan brukes i tidlig diagnostikk og som kan gi økt kunnskap om mekanismer bak utvikling av kreft.
Sist oppdatert:

Kreftregisteret har i en årrekke forsket på kreftbiomarkører og anvendt ulike biologiske materialer fra Janus serumbank eller ulike screeningprogrammer. Målsettingen er å identifisere, utvikle og validere biologiske markører som kan brukes i tidlig diagnostikk og som kan gi økt kunnskap om mekanismer bak utvikling av kreft. Nye og bedre kreftbiomarkører vil kunne brukes til å stille diagnose på et tidligere tidspunkt og dermed gi bedre overlevelse og bidra til mer presis diagnostikk.

Det er viktig å forstå hvordan livsstilsfaktorer som røyking, BMI og fysisk aktivitet kan påvirke den aktuelle biomarkøren. Vi inkluderer derfor livsstils faktorer når vi studerer biomarkører. Vi studere blant annet hvordan miRNA blir påvirket av røyking eller hvordan antibiotika påvirker tarmbakteriene til deltagere i tarmscreeningprogrammet.

Teknologisk avanserte prosjekter som ikke var mulig for 10 år siden gjør at vi nå kan studere miRNA og mRNA ekspresjon, endring i DNA-metylering, tarmbakterier og HPV variasjon og integrasjon som potensielle biomarkører. Vi har som målsetting å identifisere nye biomarkører som kan bidra til forbedret og mer persontilpasset screening metoder i framtiden.

Forskningsprosjekter

Tarmbakterier og livsstil ved tarmkreftscreening

Det er en sammenheng mellom tarmbakterier og tarmkreftrisiko. Vi ønsker å oppdage en biomarkør basert på bakterieinnhold i avføringsprøver, og finne sammenheng mellom forstadier av tarmkreft, livsstilsfaktorer og tarmbakterier.

JanusRNA - identifisering av tidlige biomarkører for kreft

RNA er involvert i utallige cellulære prossesser i forbindelse med kreftutvikling. I dette prosjektet undersøker vi om RNA kan fungere i tidlig deteksjon og som potensiell screening-biomarkør for kreft. Prosjektet har flere delprosjekter som har produsert store mengder RNA-data for ulike krefttyper. Disse dataene er snart tilgjengelig for bruk til forskning på kreft.

Betydningen av overvekt og sirkulerende små RNA i utvikling av livmorkreft

Prosjektet skal undersøke hvordan alder og livsstilsfaktorer påvirker uttrykket av sirkulerende små RNA blant pasienter med livmorkreft som har avgitt prøver til Janus serumbank.

HPV-sekvensering for biomarkører

HPV-sekvensering er en flerinstitusjonell forskningsgruppe med fokus på 1) HPV Biomarkører 2) HPV Evolusjon 3) HPV metodeutvikling. Vi bruker avansert sekvenserings teknologi for å nå våre mål.

Genaktivitet ved testikkelkreft

Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen blant unge menn. Sykdomsårsaken er stort sett ukjent, men arvelige faktorer og forhold under svangerskapet har betydning. Innsikt i genaktivitet ved testikkelkreft kan gi bedre biomarkører og mer presis diagnostikk.

Biomarkører for HPV - studier i HPV kreftkohorter

Prosjektet skal undersøke biomarkører som kan brukes til å identifisere økt risiko for kreft relatert til smitte med humant papillomavirus. Det norske prøvematerialet er innhentet fra Janus serumbank , og består av ca. 2400 blodprøver fra personer som har utviklet kreft (i svelg, vagina, penis, anus) og fra kreftfrie individer. 

Per- og polyflouralkylstoffer (PFAS)

Prosjektet vil benytte prøver fra den populasjonsbaserte Janus serumbank som en «Tidsmaskin» for å utforske sammenhengen mellom nyre- og testikkelkreft og eksponering for «Evighetskjemikalier» Per- og Polyfluoralkylstoffer (PFAS).

miPROC - biomarkører for tidlig deteksjon av eggstokkreft

Denne studien vil validere et panel med mikroRNA-er for tidlig påvisning av eggstokkreft og for å henvise kvinner med mistanke om kreft til spesialisttjenesten.

Europeisk-latinamerikansk konsortium for å eliminere galleblærekreft

EULAT eliminer Galleblærekreft (GBC) har som mål å forbedre forebygging, tidlig oppdagelse og behandling av kreft i galleblæren. Kreftregisteret er ansvarlig for arbeidspakke (WP) 3: Nye biomarkører for tidlig oppdagelse av GBC.

Testikkelkreft og arv

Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen blant unge menn og mye tyder på at grunnlaget for sykdommen legges allerede i fosterlivet. I dette norsk-svenske samarbeidsprosjektet skal gener som kan ha betydning for utvikling av testikkelkreft undersøkes.