Screeningatferd og sykdom blant opportunistisk vaksinerte kvinner

Prosjektet tar sikte på å sammenligne kvinner som har tatt HPV-vaksinen med uvaksinerte kvinner.

Publisert: 28.08.2017, sist oppdatert: 05.01.2018

Opportunistisk vaksinerte

Studien inkluderer norske kvinner som har tatt HPV-vaksine utenfor Barnevaksinasjonsprogrammet. Dette er kvinner som selv har betalt for å bli vaksinert mot HPV, såkalt opportunistisk vaksinerte.

 

Prosjektet tar sikte på å undersøke opportunistisk vaksinerte kvinners oppmøte til screening, og resultater av screeningen, sammenlignet med resten av den kvinnelige befolkningen.

 

Slik utføres studien

Dette er en registerbasert, ikke-intervenerende studie. Det betyr at all informasjon som brukes i studien allerede er innsamlet, og studien vil derfor ikke kreve aktiv deltakelse fra de som inngår i studiens datamateriale.

 

Kreftregisteret definerer studiekohorten, som i dette tilfellet er norske kvinner født i perioden 1975 - 1996. Fra Kreftregisteret innhentes informasjon om eventuelle datoer og resultater fra celleprøver som kvinnene har tatt.

 

Fra Reseptregisteret og SYSVAK innhentes eventuelle data om når HPV-vaksine ble utskrevet/tatt. Fra Statistisk Sentralbyrå innhentes data om sosioøkonomisk status. Data fra alle disse registrene kobles sammen. Innhenting og kobling av data er mulig ved bruk av personnummeret.

 

Etisk vurdering og juridisk godkjenning for utførelse av prosjektet er gitt av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, og Datatilsynet. Hvert register gjør også grundige vurderinger for å minimere muligheten for krenking av personvern i datasettet som utleveres til analyse.

 

Før det endelige datasettet utleveres til forskerne vil personnummer fjernes. Det vil ikke være mulig å gjenkjenne individer i publikasjoner fra prosjektet.

 

Status

Alle tillatelser for tilgang til data foreligger nå. Data har blitt omsøkt fra alle involverte registre, som er Folkeregisteret, Kreftregisteret, SYSVAK, Reseptregisteret og Statistisk sentralbyrå.

Alle registre, med unntak av Statistisk sentralbyrå, hadde ved årsskiftet godkjent at data utleveres til prosjektet. Vi avventer nå avgjørelse om tilgang til SSBs data, før kobling av data mellom registre kan begynne. 

 

Prosjektdeltakere

Bo Terning HansenMari Nygård og Suzanne Campbell.

 

Prosjektet er finansiert av Kreftregisteret.