image

Om Kreftregisterets forskning

Forskning er et av Kreftregisterets hovedmål, og forskningen spenner over en rekke ulike områder og temaer innen kreftfeltet.

Forskningen i Kreftregisteret skal støtte opp viktige mål, nemlig å bidra til;

  • å forebygge at kreft oppstår
  • å oppdage kreft tidlig nok
  • en bedre kreftomsorg

Det foregår  forskning i alle deler av organisasjonen. Kreftregisteret har en egen forskningsavdeling der mye av forskningsvirksomheten er konsentrert - men også Registeravdelingen, screeningprogrammene, og avdeling for Registerinformatikk har omfattende forskningsaktivitet.

Se oversikt over alle forskere og seksjoner som driver med forskning her

Forskningen er i stor grad basert på populasjonsbaserte kreftdata koblet til biobanker helseundersøkelser, andre kohorter/studier og register.

Forskningsprosjektene spenner fra klassisk epidemiologi til molekylær og klinisk epidemiologi.

Under kan du se en oversikt over noen av våre sentrale forskningsområder.

Forskningsområder

Fysisk aktivitet og kosthold

Livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet og kosthold har vist seg å ha betydning for en rekke krefttyper. Kreftregisteret har flere pågående prosjekter som ser på sammenhengen mellom fysisk form og aktivitet, kosthold og kreftrisiko.

HPV

Humant Papilloma Virus (HPV) er en svært utbredt virusgruppe som i ytterste konsekvens kan føre til kreft, blant annet i livmorhalsen. Kreftregisteret er involvert i en rekke studier som skal øke kunnskapen om HPV.

Kreftbiomarkører

Kreftregisteret har flere pågående forskningsprosjekter på kreftbiomarkører hvor målsettingen er å identifisere, utvikle og validere biologiske markører som kan brukes i tidlig diagnostikk og som kan gi økt kunnskap om mekanismer bak utvikling av kreft.

Legemiddelbruk og kreft

Kreftregisteret gjennomfører flere forskningsstudier som fokuserer på hvordan bruken av forskjellige legemidler påvirker kreftrisiko i befolkningen.

Helse og livskvalitet

Hvert år får mange nordmenn påvist kreft. Nå ønsker vi å finne ut mer om hvordan kreftsykdom påvirker livskvalitet og selvopplevd helse blant dem som blir rammet.

Maskinlæring i kreftforskning

Maskinlæring er blitt svært populært fordi tilgjengelige datamengder vokser raskt. Det er også store datamengder i Kreftregisterets forskningsprosjekter som gjør at vi nå tar i bruk maskinlæring i stadig flere prosjekter.

Screeningbasert forskning

Screeningbasert forskning er avgjørende for å utvikle og forbedre screeningprogrammene våre, og øke samfunnets kunnskap om forstadier og tidlig diagnostikk av kreft.

Yrkes- og miljøeksponering

Kreftregisteret har siden 1970-tallet gjennomført studier av kreftrisiko og dødelighet blant en rekke yrkesgrupper og industrier. Siden 1999 har også studier på miljøgifter og kreftrisiko vært en viktig del av forskningen, for eksempel ved bruk av Janus serumbank og laboratorieanalyser av kreftbiomarkører og eksponeringsbiomarkører. Kreftregisteret har idag flere aktive prosjekter knyttet til yrkes- og miljøeksponering med utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.