image

Om Kreftregisterets forskning

Forskning er et av Kreftregisterets hovedmål, og forskningen spenner over en rekke ulike områder og temaer innen kreftfeltet.

Forskningen i Kreftregisteret skal støtte opp viktige mål, nemlig å bidra til;

  • å forebygge at kreft oppstår
  • å oppdage kreft tidlig nok
  • en bedre kreftomsorg

Det foregår  forskning i alle deler av organisasjonen. Kreftregisteret har en egen forskningsavdeling der mye av forskningsvirksomheten er konsentrert - men også Registeravdelingen, screeningprogrammene, og avdeling for Registerinformatikk har omfattende forskningsaktivitet.

Forskningen er i stor grad basert på populasjonsbaserte kreftdata koblet til biobanker helseundersøkelser, andre kohorter/studier og register.

Forskningsprosjektene spenner fra klassisk epidemiologi til molekylær og klinisk epidemiologi.

Se oversikt over alle forskere og seksjoner som driver med forskning her

Forskningstemaer vi satser på

Yrke og miljøeksponering

Kreftregisteret har en lang tradisjon av forskning på kreftrisisko blant forskjellige yrkesgrupper og siden 1970-tallet har yrkes- og miljøeksponering og kreftrisiko vært et sentralt forskningstema ved Kreftregisteret.

Kreftbiomarkører

Kreftregisteret har flere pågående forskningsprosjekter på kreftbiomarkører hvor målsettingen er å identifisere, utvikle og validere biologiske markører som kan brukes i tidlig diagnostikk og som kan gi økt kunnskap om mekanismer bak utvikling av kreft.

Legemiddelbruk og kreft

Kreftregisteret gjennomfører flere forskningsstudier som fokuserer på hvordan bruken av forskjellige legemidler påvirker kreftrisiko i befolkningen.

HPV

Humant Papilloma Virus (HPV) er en svært utbredt virusgruppe som i ytterste konsekvens kan føre til kreft, blant annet i livmorhalsen. Kreftregisteret er involvert i en rekke studier som skal øke kunnskapen om HPV.

Fysisk aktivitet og kosthold

Livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet og kosthold har vist seg å ha betydning for en rekke krefttyper. Kreftregisteret har flere pågående prosjekter som ser på sammenhengen mellom fysisk form og aktivitet, kosthold og kreftrisiko.