Styringsgruppen

Janus serumbank har en styringsgruppe bestående av fem medlemmer som er satt sammen etter faglige, geografiske og institusjonelle kriterier.
Sist oppdatert: 27.04.2021

Det skal være minst én representant fra Kreftregisteret og én representant fra Kreftforeningen. Det skal tilstrebes at styringsgruppen er kjønnsmessig balansert. Styreleder velges av og blant styrets medlemmer. Sammensetningen godkjennes av Kreftregisterets ledelse for en funksjonstid på 4 år.

Styringsgruppen for Janusprosjektet

Navn

Institusjon/arbeidssted

Funksjonsperiode

Tone Bjørge, professor, MD PhD

Universitetet i Bergen og Nasjonalt Folkehelseinstitutt

01.06.12-31.05.20

Wenche Reed, MD PhD

Stab forskning, innovasjon og utdanning i OUS.

01.06.12-31.05.20

Eivind Hovig, professor, PhD 

Institutt for kreftforskning på Radiumhospitalet og UiO

01.06.15-31.05.19

Ole Alexander Opdalshei

Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen

 01.06.15-31.05.19

Bettina Kulle Andreassen, PhD

Kreftregisteret

01.06.20-31.05.24

Randi Færden

Brukermedvirker 01.06.20-31.05.24

 

 

Møter avholdes etter behov og minst to ganger i året. Før styringsgruppen avholder møte skal det foreligge saksliste som sendes medlemmene minst to uker før møtet. Saksgang kan også foregå via e-post og telefon. Det føres protokoll fra styringsgruppens møter. Utkast sendes til medlemmene for kommentarer og endelig godkjenning. Beslutninger ligger i protokollen.