Historikk

Janus serumbank ble etablert i 1972 av Landsforeningen mot Kreft, nå Kreftforeningen, som eide banken fram til 2004. Da ble banken overført til Kreftregisteret som i dag er eier og ansvarlig for administrasjon og drift av banken. Her kan du finne en oversikt over Janus-bankens historie

 

1965          

Olav Torgersen, professor i patologi ved Rikshospitalet, fremsetter Janusidéen. Det er stor skepsis i forskningsmiljøene i Norge, og det blir ikke bevilget midler til prosjektet.

1973

Olav Torgersen er formann i Landsforeningen mot Kreft og får bevilgning til å starte innsamling av serumprøver fra Røde Kors-blodgivere i Oslo og omegn. Styringsgruppen for Janus etableres.

1976

Det samles inn prøver fra janusgivere som har utviklet kreft og blir behandlet på Radiumhospitalet. Prøver tas før behandling starter.

1978

Professor A. Pihl, formann i Landsforeningen mot Kreft, overtar som formann i styringsgruppen.

1980-1992

Serum fra fylkesundersøkelser i regi av Statens Helseundersøkelser blir innlemmet i serumbanken. Prøvene er tappet fra 1972-1992.

1982

Første viteskapelige publikasjon fra Janusbanken.

1983

Professor Egil Jellum, Rikshospitalet, overtar som formann i styret.

1991

Innsamling av serum fra Blodbanken i Oslo stanses av økonomiske årsaker.

1993

Janusbanken får egen konsesjon med Kreftregisteret som ansvarlig databehandler.

1990-årene

Økende interesse for å bruke Janusbanken til forskning, både nasjonalt og internasjonalt.

1997

Seruminnsamling fra Røde Kors-blodgivere gjenopptas.

1998

Janus serumbank formaliseres som Den Norske Kreftforenings eie. Kreftforeningen finansierer drift av banken.

2004

Janusbankens virksomhet blir overført til Kreftregisteret. Hovedinnsamling av prøver stoppes, kun prøver fra Radiumhospitalet samles fortsatt inn. Man vil prioritere anvendelse av innsamlet materiale heller enn å samle inn nytt.

2005

Janussekretariatet flytter fra Rikshospitalet til Kreftregisteret.

2007

Nytt styre opprettes med professor Ole-Erik Iversen som leder.

2008

Nytt laboratorium etableres på Kreftregisteret.

2009

Spesialdelen av Kreftregisterets årlige rapport ”Cancer in Norway 2008” tilegnes Janusbanken: The Janus Serum Bank - From sample collection to cancer research

2010

Randi Gislefoss tar doktorgrad basert på langtidslagrede prøver i banken:
Quality aspects of long-term stored samples. Studies in the Janus Serum Bank of Norway”.