Personvern

All informasjon i Janus serumbank behandles konfidensielt, og håndteres av autoriserte personer som er underlagt strenge regler om taushetsplikt.

Siden er sist oppdatert 8.januar 2020

Rettslig grunnlag for videreføring av serumbanken

Prøvene i Janus serumbank er innsamlet og behandles på bakgrunn av samtykke til bruk i kreftforskning, i samsvar med gjeldende regelverk på tidspunktet for innsamlingen. Grunnlag for behandling av opplysninger i Janus serumbank var opprinnelig konsesjon fra Datatilsynet. Serumbanken ble i 2017 godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskning (REK) som en generell forskningsbiobank (ref. 2017/366). REK har vurdert at godkjennelsen erstatter tidligere konsesjon. Behandlingsgrunnlaget for videreføring av Janus serumbank er EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav e og artikkel 9 nr. 2 bokstav j og Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (FOR-2018-04-27-645) § 6-1. Behandling av opplysninger i Janus serumbank oppfyller vilkårene i forskriften, og behandlingen av helseopplysningene er i samsvar med prinsippene i EUs personvernforordning artikkel 5. Vurderingen er gjort i samråd med personvernombudet ved Oslo universitetssykehus HF. 

Oppbevaring og behandling av biologisk materiale opplysninger i Janus serumbank

Janus serumbank inneholder opplysninger om når blodprøven ble avgitt, mengde blod, og hvilken innsamling prøvene stammer fra. Serumbanken har hjemmel for å registrere helseopplysninger som er fremkommet ved analyser av det innsamlede biologisk materialet. For å identifisere krefttilfeller i Janus serumbank til bruk i forskningsprosjekter, kan opplysningene sammenstilles med helseopplysninger i Kreftregisteret. Opplysningene kan også utleveres til andre forskningsprosjekter innenfor Janus serumbanks formål. Behandling og utlevering av biologisk materiale og helseopplysninger skjer på bakgrunn av fastsatte retningslinjer, og kan bare skje dersom mottaker har adgang til å behandle materialet eller opplysningene, etter den registrertes samtykke, etter vedtak om dispensasjon fra taushetsplikten, eller på andre grunnlag i samsvar med reglene om taushetsplikt og EUs personvernforordning artikkel 6 og 9. Kreftregisteret samarbeider med forskere  over hele verden, og biologisk materiale og opplysninger fra serumbanken kan også bli utlevert til utlandet. Dersom opplysninger skal utleveres til land utenfor EU/EØS, må vilkårene i EUs personvernforordning kapittel V være oppfylt. Forskere får kun utlevert indirekte identifiserbare helseopplysninger, dvs. helseopplysninger der navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, men hvor opplysningene allikevel kan knyttes til enkeltperson, jf. definisjonen i helseregisterloven (LOV-2018-06-15-38) § 2 bokstav f).

Informasjonssikkerhet

Kreftregisteret har gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer et sikkerhetsnivå som er egnet i forhold til risikoen, inkludert tilgangsstyring, logging og etterfølgende kontroll. Fødselsnummer og andre direkte personidentifiserende kjennetegn er separert, og lagres kryptert og adskilt fra andre registeropplysninger. Jf. EUs personvernforordning artikkel 32, helseregisterloven § 21 og forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser § 4-5.

Bare autorisert personell som utfører tjenester eller arbeid mot Janus serumbank og arbeider under den dataansvarliges instruksjonsmyndighet, kan gis tilgang til identifiserende personopplysninger om deltakere i serumbanken. Tilgangen kan ikke være mer omfattende enn det som er nødvendig for vedkommendes arbeid.

Her kan du lese mer om informasjonssikkerhet og personvern som gjelder for behandling av personopplysninger i Kreftregisteret: https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Om-Kreftregisteret/Personvern/Informasjonssikkerhet-og-personvern/ 

Les Kreftregisterets personvernerklæring her: https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Om-Kreftregisteret/Personvern/

Les Oslo Universitetssykehus´personvernerklæring her:
https://oslo-universitetssykehus.no/personvern/personvernerklering

 

Personvernombud

Oslo universitetssykehus har eget personvernombud. Detaljert informasjon om personvernombudets rolle og kontaktinformasjon finner du her:

https://oslo-universitetssykehus.no/personvern/personvernerklering#sykehusets-personvernombud

 

Informasjon, innsyn, retting og sletting  

Som giver til Janus serumbank har du rett til jevnlig informasjon om hvordan dine helseopplysninger og biologisk materiale brukes.

Her kan du finne en oversikt over pågående forskningsprosjekter som benytter biologisk materiale og/eller helseopplysninger fra Janus serumbank: Aktuelle forskningsprosjekter i Janus serumbank

Du har også rett til innsyn i informasjonen som er lagret om deg, jf. EUs personvernforordning artikkel 13 til 15 og helseregisterloven § 24, og rett til innsyn i hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert helseopplysninger om deg. 

Dersom det er registrert uriktige personopplysninger om deg, har du rett til å kreve retting av den databehandlingsansvarlige uten ugrunnet opphold, jf. EUs personvernforordning artikkel 16 og helseregisterloven § 25.  Det er gjort unntak for retten til sletting etter EUs personvernforordning artikkel 17 tredje ledd bokstav c og retten til dataportabilitet etter EUs personvernforordning artikkel 20, jf. helseregisterloven § 25.