Personvern

All informasjon i Janus serumbank behandles konfidensielt og håndteres av personer som er underlagt strenge regler om taushetsplikt.

Tillatelser og lovhjemmel

Biobanken er en generell forskningsbiobank, som har forhåndsgodkjenning fra Regional etisk komité (REK), jf. helseforskningsloven § 25 tredje ledd. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig, og har konsesjon til å behandle opplysninger i Janusbanken med hjemmel i helseregisterloven § 6. Det fremgår av helseregisterloven § 17 at enhver som behandler helseopplysninger, jf. definisjonen i helseregisterloven § 2 bokstav a og c, har taushetsplikt etter helsepersonelloven §§21 flg. 

Rett til innsyn 

Du har rett til innsyn i informasjonen som er lagret om deg, jf. helseregisterloven § 24 og personopplysningsloven §§ 18 flg. Dersom det er registrert uriktige eller ufullstendige opplysninger, skal den databehandlingsansvarlige av eget tiltak eller på begjæring av den registrerte rette de mangelfulle opplysningene, jf. personopplysningsloven § 27.

Informasjonssikkerhet

Den databehandlingsansvarlige plikter å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved behandling av helseopplysninger, jf. personopplysningsloven § 13 og personopplysningsforskriften kap. 2. For å identifisere krefttilfeller i Janusbanken til bruk i forskningsprosjekter, kan opplysninger sammenstilles med opplysninger i Kreftregisteret. Sammenstillingen er undergitt streng regulering, og kan kun utføres av autoriserte personer. Utlevering av opplysninger skjer på bakgrunn av nærmere retningslinjer fastsatt av Janusbanken, og kan bare skje dersom utleveringen har hjemmel i eller i medhold av lov, og mottaker har adgang til å behandle personopplysningene, jf. helseregisterloven kap. 3. Forskere får kun utlevert indirekte identifiserbare helseopplysninger, dvs. helseopplysninger der navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, jf. definisjonen i helseregisterloven § 2 bokstav b).