Nyheter

Sist oppdatert 16.03.2018

Forskningssamarbeid med næringslivet - Bedre ressursutnyttelse gjennom forskning og innovasjon

Det er et viktig mål for regjeringen å legge til rette for bedre utnyttelse av forskningsressursene som ligger i norske biobanker, og for utvikling og innovasjon i helsesektoren. Helse –og omsorgsdepartementet tok våren 2013 initiativ til å utvikle en nasjonal strategi, HelseOmsorg21-strategien. Formålet med strategien er å bidra til bedre folkehelse gjennom grensesprengende forskning, innovasjon og næringsutvikling.

I strategien understrekes det at tilgangen til helsedata og registre med opplysninger om sosiale, økonomiske og demografiske forhold er ett av Norges viktigste fortrinn i internasjonal forskning. Blant hovedprioriteringene er lettere tilgang og økt utnyttelse av helsedata. En annen viktig prioritering er å gjøre helse og omsorg til et næringspolitisk satsingsområde, gjennom blant annet økt samhandling mellom offentlig og privat sektor.

HO21 følges opp av en handlingsplan, som understreker at det nasjonale fortrinnet gode helsedata og biobanker utgjør, skal satses strategisk på.  Det er også en strategisk satsing å legge til rette for større private investeringer i næringsrettet forskning og i forskningsbasert næringsutvikling, i helsesektoren.

Janus deltar i NFR-finansiert samarbeidsprosjekt, Biobank Norge 2

 Til nå har Janus serumbank i all hovedsak vært benyttet av forskere i akademia. Janusbanken legger vekt på at prøvematerialet donert av alle giverne blir benyttet så optimalt som mulig, og i tråd med nasjonale etiske retningslinjer. Gjennom det unike personnummeret hver innbygger har, kan biologisk materiale fra biobanken kobles sammen med data fra nasjonale registre og helseundersøkelser. Dette gir unike muligheter innen forskning på forebygging, diagnostikk og behandling av kreftsykdom.

Janus Serumbank er med i et stort samarbeidsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd, Biobank Norge 2. Biobank Norge er en nasjonal infrastruktur for bedre utnyttelse av biologiske prøver, med tilhørende store datasett og data fra helseregistre.

Et av delmålene i dette prosjektet er å utvikle en nasjonal modell for industrisamarbeid, og formålet er at norske biobanker og forskningsgrupper i samarbeid med industrien skal bidra til hurtigere og rimeligere utvikling av nye medisiner og diagnostiske verktøy. Dette arbeidet passer godt med regjeringens mål om å legge til rette for samarbeid mellom offentlige og private aktører, og utnytte de unike ressursene biobankene utgjør. Gjennom Biobank Norge arbeider vi med å undersøke om det finnes rettslige, etiske eller andre utfordringer for samarbeidsprosjekter med private aktører. Målet er at Janusbanken i tillegg til å inngå i forskningsprosjekter med akademia, også vil inngå i forskningssamarbeider med private aktører. Mer informasjon om Biobank Norge-samarbeidet finner du her: https://www.ntnu.no/biobanknorge/wp8

 

Kreftstatistikk

Den årlige koblingen mellom Kreftregisteret og Janus Serumbank viser at det er ved utgangen av 2016 er registrert 84 043 krefttilfeller blant giverne i Janusbanken. Her kan du lese mer om fordelingen av de forskjellige kreftsykdommene. Det ble registrert 
4 901 nye tilfeller i 2016. Av alle registrerte tilfeller var det 2 949 (60 %) tilfeller blant menn, og 1 952 tilfeller blant kvinner.

Samlet er de hyppigst forekommende kreftformene for menn:

 • Prostatakreft
 • Lungekreft
 • Tykktarmskreft
 • Kreft i blære og urinveier

For kvinner er de hyppigst forekommende kreftformene:

 • Brystkreft
 • Lungekreft
 • Tykktarmskreft
 • Livmorkreft

Ny artikkel: Cohort Profile Update

Vi har for første gang koblet hele Januskohorten mot alle tilgjengelige helseundersøkelser i Folkehelseinstituttet (FHI). Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved Kreftregisteret og FHI. Det er gjort en harmonisering og kvalitetssikring av relevante variable for kreftforskningsprosjekter, og resultatene er nylig publisert i International Journal of Epidemiology.  

 

Kreftstatistikk

Den årlige koblingen mellom Kreftregisteret og Janus Serumbank viser at ved utgangen av 2015 er det registrert 79 142 krefttilfeller blant Janusgivere. Her kan du lese mer om fordelingen av de forskjellige kreftsykdommene. Under vises en oversikt over de hyppigst forekommende kreftformene (antall tilfeller) for menn og kvinner, i 2015.

Menn:

 1. Prostatakreft (1011)
 2. Tykktarmskreft (225)
 3. Lungekreft (224)
 4. Non-melanom hudkreft (153)
 5. Føflekkreft (142)

 Kvinner:

 1. Brystkreft (353)
 2. Lungekreft (253)
 3. Tykktarmskreft (215)
 4. Eggstokkreft (170)
 5. Livmorkreft (136)

Cohort Profile: The Janus Serum Bank Cohort in Norway.
Langseth H, Gislefoss RE, Martinsen JI, Dillner J, Ursin G.
Doi

 

Eldre nyheter

Hudkreft og HPV
Janusmateriale er benyttet i felles nordisk prosjekt hvor det fremkommer at HPV infeksjon øker risiko for plateepitelkarsinom (SCC) og andre ikke-melanome former for hudkreft (NMSC).
Man fant ingen økt risiko for basalcellekreft (BCC). Førsteforfatter er Kristin Andersson ved Lunds universitet. Hilde Langseth og Randi Gislefoss fra Janus er medforfattere.  Les mer

Janus serumbank deltar i NCI Cohort Consortium
Janusbanken ble innmeldt sommeren 2012. Konsortiet består av mer enn 40 kohorter med tilsammen mer enn 4 millioner personer. Nettverket av forskere vil fokusere på et bredt spekter av kreft.
Hilde Langseth deltar på møte i Bethesda, USA 24.-26. oktober 2012. Les mer

Nytt Janusprosjekt tildelt midler
Styret i Kreftregisterets Fond har besluttet å gi NOK 50 000.- til prosjektet: Kvalitetsstudie i Janus serumbank - undersøkelse av DNA- og RNA-kvalitet i langtidslagrede serumprøver.
Studien vil starte opp høsten 2012.

GAP-konferansen 2012
Janusbanken bidro med en muntlig presentasjon på årets Global Academic Programs (GAP)-konferanse som ble arrangert i Oslo 14.-16. mai.
Foredragets tittel: Intergrating research activities in the Janus Serum Bank and Cancer Registry of Norway..

Janus serumbank får støtte av Kreftforeningen til ny studie
Janus serumbank i Kreftregisteret har fått støtte fra Kreftforeningen og skal bidra med forskningsdata til et internasjonalt samarbeid som kan kaste lys over kreftrisiko i landbruksnæringen.

Les mer

Spennende pilotstudie
En tysk pilotstudie viser at microRNA i blodserum er en potensiell, tidlig kreftmarkør for lungekreft. Dette åpner for nye muligheter for bruken av Janusbanken, siden microRNA har vist seg stabilt i langtidslagrede prøver.

Les mer