Informasjon om forskningsaktiviteten

Det biologiske materialet anvendes per 2021 i et bredt spekter av forskningsprosjekter. Oversikt over aktuelle Janusprosjekter finner du her.
Sist oppdatert: 25.05.2021

Pågående forskningsprosjekt i Janus serumbank: Betydningen av overvekt og sirkulerende RNA i utvikling av kreft i livmoren          

Kreft i livmoren er den hyppigste gynekologiske kreftformen i den vestlige verden, og forekomsten er økende. Overvekt er en viktig risikofaktor, og mer enn 40% av alle nye tilfeller i Nord-Europa tilskrives overvekt.  Sirkulerende RNA er involvert i en lang rekke cellulære prosesser, også i forbindelse med kreftutvikling. I denne studien skal vi ved hjelp av serumprøver fra Janus Serumbank studere hvordan uttrykket av sirkulerende små RNA endrer seg fram mot livmorkreftdiagnose. Vi skal sekvensere  serumprøver fra om lag 320 pasienter med livmorkreft tatt inntil 10 år forut for diagnosen, og sammenlikne disse med en kontrollgruppe. Vi skal undersøke hvordan alder og livsstilsfaktorer som overvekt påvirker uttrykket av sirkulerende  RNA.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kreftregisteret, Universitetet i Bergen, Norsk Sekvenseringssenter og Karolinska Institutet, samt forskere fra National Cancer Institute, USA. Statistiske analyser vil gjennomføres  ved Kreftregisteret og Universitetet i Bergen.Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), nr. 19892 REK sør-øst B, og prosjektleder i Norge er Hilde Langseth.

Her kan du lese mer om forskningsprosjektet

Pågående forskningsprosjekt i Janus serumbank: Betydningen av DNA-metylering ved testikkelkreft som risikofaktor for utvikling av sykdommen 

Testikkelkreft er den vanligste kreftformen blant unge menn. Forekomsten i den vestlige verden er tredoblet i løpet av de siste tiårene, sannsynligvis på grunn av et samspill mellom miljøfaktorer og sårbarhetsgener for testikkelkreft. Årsaken til sykdommen er i stor grad ukjent, men epigenetiske forandringer i form av avvikende DNA-metylering forårsaket av ytre faktorer, antas å være involvert. Hypotesen i denne studien er at endringer i DNA-metylering som oppstår i nærheten av påviste sårbarhetsgener for testikkelkreft, kan være en viktig mekanisme for å modifisere risikoen. Målet med studien er å undersøke hvilken betydning DNA-metylering har for å utvikle testikkelkreft. Fra Janus Serumbank vil det inngå serumprøver fra 82 pasienter med testikkelkreft og 82 kontrollpersoner. Endringer i DNA-metylering skal undersøkes i serumprøver fra testikkelkreftpasientene tatt før diagnose og sammenliknes med friske kontrollpersoner. Alle prøvene skal sekvenseres epigenomisk i form av en såkalt ‘epigenome-wide association study’ (EWAS). Våre mest interessante resultater (‘top hits’) vil bli replikert i en nederlandsk kohort av testikkelkreftkasus og kontroller. Resultatene vil øke vår forståelse av hvilke epigenetiske forandringer i form av avvikende DNA-metylering, som ligger til grunn for utviklingen av testikkelkreft. Resultatene som fremkommer fra studien vil ikke være prediktive. Prosjektleder er Tom Grotmol ved Kreftregisteret. Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), nr. 2018/442. 

Pågående forskningsprosjekt i Janus serumbank: Undersøkelser av virale årsaker til hjernekreft 

Malignt gliom er den vanligste formen for hjernesvulst. Sykdommen oppstår i gliacellene i hjernen, dvs. i celler som har ulike hjelpe- og støttefunksjoner for nervecellene. Sykdommen er ofte svært alvorlig og vi vet dessverre vet lite om årsakene. Det er vist at allergi ser ut til å gi nedsatt risiko, og denne studien vil undersøke om infeksjoner kan ha betydning. Fra Janus serumbank vil det inngå serumprøver fra 350 deltakere som har fått en gliomdiagnose, og 350 friske kontroller. Det vil måles spesifikke antistoffer mot om lag 40 virus og andre mikrober. Laboratorieanalysene utføres ved Det tyske kreftforskningssenteret (DKFZ) i Heidelberg. Vi håper at resultatene kan bidra til å gi økt kunnskap om infeksjonenes rolle i utviklingen av gliom, og at det på lang sikt kan bedre mulighetene til forebygging og behandling. Prosjektleder er Kathleen M. Egan ved H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute. Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), nr. 2017/2140. 

Pågående forskningsprosjekt i Janus serumbank: Sirkulerende tidligmarkører for lungekreft 

Lungekreft er en sykdom med dårlig prognose siden diagnosen ofte blir stilt på et sent stadium. Formålet med denne studien er å identifisere paneler med nye tumorassosierte autoantistoffer (TAAb) for å oppdage lungekreft tidligere enn vi klarer i dag. Nye biomarkører skal brukes sammen med eksisterende blodbaserte biomarkører og lavdose CT-skann. Dette er viktig for å kunne forbedre tidlig diagnostikk av lungekreft, kunne identifisere pasienter på et tidligere tidspunkt og  gi mulighet for livreddende behandling av sykdommen. I studien skal prøver fra Janus serumbank analyseres, og det skal kobles på data fra Kreftregisteret og spørreskjemadata fra landsomfattende helseundersøkelser. Det vil inngå prøver fra om lag 130 pasienter med lungekreft og rundt 390 friske kontroller. Prosjektleder er Renée Turzanski Fortner ved German Cancer Research Center. Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), nr 2017/2163. 

Pågående forskningsprosjekt i Janus serumbank: Immunmarkører og risiko for myelomatose: en prospektiv studie som bruker prøver fra Janus serumbank

Multippelt myelom/myelomatose skyldes ondartet klonal vekst av plasmaceller. Myelomatose eller benmargskreft er i de fleste tilfellene en uhelbredelig sykdom. Et mulig forstadium til myelomatose er MGUS (monoclonal gammopathy of undetermined significance). Risiko for at MGUS utvikler seg til myelomatose er ca. 1 % pr. år. Formålet med prosjektet er å undersøke immunmarkører i en studie med multippelt myelom- og MGUS-kasus og kreftfrie kontroller for å kartlegge endring i immunmarkørerover tid som kan indikere progresjon av myelomatose. Til sammen vil det inngå serumprøver fra over 550 individer med diagnostisert myelomatose eller MGUS, og 350 friske kontrollindivider. Prosjektleder er Florentin Späth ved Umeå Universitet og Norrlands Universitetssjukhus. Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), nr 2017/2192. 

Pågående forskningsprosjekt i Janus serumbank: Identifisering og validering av tumor-assossierte autoantistoffer for tidlig diagnose av kreft i eggstokker 

Eggstokkreft er en kreftform som kan være vanskelig å oppdage, fordi symptomene kommer sent og er vage. Sykdommen kan oppdages ved ultralydundersøkelse og ved måling av biomarkørene CA125 og HE4, men disse er ikke tilstrekkelig sensitive og spesifikke til bruk i screening. Formålet med denne studien er å undersøke en gruppe lovende, nye biomarkører for tidlig diagnose av eggstokkreft.Til sammen vil det inngå serumprøver fra over 600 pasienter med eggstokkreft og prøver fra over 2000 friske kontrollindivider fra Janus serumbank og flere andre kohorter i USA og Europa. Prosjektleder er Rudolf Kaaks ved Det tyske kreftforskningsinstituttet i Heidelberg. Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). 


Pågående forskningsprosjekt i Janus serumbank: Virkning av vitamin D og fedme på blærekreft; risiko og overlevelse

Urinblærekreft er den fjerde hyppigste kreftformen hos menn i USA. I Norge har forekomsten økt for menn men i mindre grad blant kvinner, de siste 10 årene. Lavt serumnivå av vitamin D og fedme er foreslått som mulige risikofaktorer. Videre kan hormonet leptin, som er involvert i vektregulering, være involvert i kreftutviklingen. I denne studien skal data fra Kreftregisteret, SSB og spørreskjema fra folkehelseundersøkelser sammen med serumprøver fra Janus serumbank analyseres, og formålet er å undersøke om lavt vitamin D nivå og fedme kan påvirke risiko og overlevelse av sykdommen. Prosjektleder er Randi E. Gislefoss ved Kreftregisteret. Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

 

Pågående forskningsprosjekt i Janus serumbank: Biomarkører for Humant Papillomavirus-infeksjon og risiko for kreft

Humant papillomavirus type 16 (HPV16) forårsaker et stigende antall krefttilfeller i svelg, vagina, penis og anus over hele verden. Sirkulerende antistoffer mot HPV16 er påvist inntil 10 år forut for kreftdiagnose. Dette prosjektet er en del av en internasjonal multisenterstudie, hvor flere prospektive kohorter fra USA, Australia og Europa deltar. Konsortiets formål er blant annet å evaluere validiteten til HPV16 E6-serologi som tidlig biomarkør. Prosjektleder i Norge er Mari Nygård ved Kreftregisteret. Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).Her kan du lese mer om prosjektet.

 

Pågående forskningsprosjekt i Janus: Sirkulerende kjønnshormon-nivåer og risiko for spiserørskreft – en pasient-kontroll-studie.

Spiserørskreft er en aggressiv sykdom med dårlig overlevelse, siden den ofte diagnostiseres på et sent stadium. Det er langt flere menn enn kvinner som får denne kreftformen. Formålet med denne studien er å undersøke sammenhenger mellom nivåer av kjønnshormoner og risiko for spiserørskreft, ved å undersøke pre-diagnostiske prøver fra Janus serumbank. Prosjektleder er Eivind Ness-Jensen ved NTNU. Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk 
og helsefaglig forskningsetikk (REK). 


Circulating sex hormone levels and the risk of esophageal adenocarcinoma: a nested case-control study.
Principal Investigator: Eivind Ness-Jensen, NTNU HUNT Research Centre  

Biomarkers of human papillomavirus infection and cancer risk within the NCI HPV cancer cohort consortium (HPVC3). Principal Investigator:  Paul Brennan, International Agency for Research on Cancer 

Identification of biomarkers for gallbladder cancer risk prediction- Towards personalized prevention of an orphan disease. Principal Investigator:  Justo Lorenzo Bermejo, University of Heidelberg

Pooled Analysis of Insulin and Insulin-like Growth factor-I and Colorectal Cancer Risk 

Principal Investigator: Marc Gunter, International Agency for Research on Cancer (IARC) 

Small non-coding RNA and bladder cancer
Principal Investigator: Bettina Kulle Andreassen, Cancer Registry of Norway

Effect of multiple freeze-thaw cycles on selected serum components
Principal investigator: Randi E Gislefoss, Cancer Registry of Norway

Identification of Biomarkers for Indolent and Aggressive Prostate Cancer
Principal investigators: Kristin Taskén, Oslo University Hospital and Ian Mills, University of Oslo Principal investigators for the pilot project using samples from the Janus Serumbank: Fahri Saatcioglu, Ian Mills and Bernd Thiede, University of Oslo 

Molecular mechanisms of androgen action and prostate carcinogenesis
Principal investigator: Fahri Saatcioglu, University of Oslo

Pre-diagnostic hormone levels and development of testicular germ cell tumors in the Janus Serum Bank Cohort
Principal investigators: Katherine McGlynn, National Cancer institute, USA and Elisabete Weiderpass Veinie, Cancer Registry of Norway

Development of testicular germ cell tumor - the role of mycotoxins and small noncoding RNAs
Principal investigators: Tom K Grimsrud and Tom Grotmol, Cancer Registry of Norway 

Genome-wide miRNA profiling in prediagnostic samples from Janus Serum Bank for early diagnosis, improved therapy and surveillance of cancer
Principal investigator: Hilde Langseth, Cancer Registry of Norway 

Endogenous hormones and prostate cancer
Principal investigator: Naomi Allen, University of Oxford, UK

Pre-diagnostic allergy and immune-related biomarkers in glioma risk and survival
Principal investigator: Judith Schwartzbaum, Ohio State University, USA and Karolinska Institutet, Sweden

Cohort based studies in Molecular Epidemiology of Brain tumors
Principal investigator: Beatrice Melin, Umeå University, Sweden

miRNA signatures in patients with colon cancer, breast cancer, and lung cancer
Principal investigator: Eckart U Meese, Saarland University Hospital, Germany

Male Breast Cancer Pooling Project
Principal investigator: Louise Brinton, National Cancer Institute, USA

Serum Organochlorine levels and risk of selected cancers
Principal investigator:  Larry Engel, National Cancer Institute and University of North Carolina, USA

Serum Organochlorine Levels and Primary Liver Cancer: a Nested Case-Control Study
Principal investigator:  Larry Engel, National Cancer Institute and University of North Carolina, USA

Serum concentrations of polyhalogenated aromatic hydrocarbon chemicals and risk of thyroid cancer
Principal investigator:  Mary Ward, National Cancer Institute, USA

HPV 16 antibodies in patients with oropharyngeal cancer
Principal investigator: Karen S. Anderson, Arizona State University, USA

A nested case-control study of hormonal risk factors and thyroid cancer in Janus
Principal investigator: Briseis Aschebrook-Kilfoy, The University of Chicago, USA

Anti-Muellerian Hormone (AMH) and Ovarian Cancer Risk
Principal investigators: Nicolas Wentzensen, National Cancer Institute, USA and Elisabete Weiderpass Veinie Cancer Registry of Norway

Polyomavirus infection and lung cancer among non-smokers
Principal investigator: Paolo Boffetta, Ichan School of Medicine at Mount Sinai, 
New York, USA

Immunological markers and risk of non-Hodgkin lymphoma
Principal investigator: Mark Purdue, National Cancer Institute, USA

Risk factors for cancer in the Janus Serum Bank Cohort
Principal investigator: Hilde Langseth, Cancer Registry of Norway

Immunoprofiling assay to monitor systemic humoral immune response to the infection with the papillomavirus
Principal investigator: Mari Nygård, Cancer Registry of Norway

Vitamin D, obesity and cutaneous malignant melanoma: risk, survival and risk of subsequent cancers.
Principal investigator: Trude E Robsahm, Cancer Registry of Norway

Relationship between serum albumin-adjusted calcium and risk of ovarian cancer among Norwegian women participating in the JANUS serum bank
Principal investigator: Trude E Robsahm, Cancer Registry of Norway

Investigations of DNA- and RNA quality in long-term stored samples in the Janus Serum Bank
Principal investigator: Randi Gislefoss, Cancer Registry of Norway