Forskningsaktiviteter

Det biologiske materialet fra Janus serumbank anvendes i et bredt spekter av forskningsprosjekter. Oversikt over pågående og tidligere prosjekter finner du her.
Sist oppdatert:

Pågående forskningsprosjekter

Bruk av den populasjonsbaserte Janus serumbank som en "Tidsmaskin" for å utforske sammenhengen mellom nyre- og testikkelkreft og eksponering for "Evighetskjemikalier" PFAS

Per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) er en gruppe persistente og bioakkumulerende kjemikalier som er klassifisert som mulig kreftfremkallende. Noen studier har rapportert økt forekomst av urologisk kreft ved eksponering for PFAS, men det mangler fortsatt dokumentasjon på populasjonsnivå. I dette prosjektet skal vi studere sammenhengen mellom nyre- og testikkelkreft og eksponering for PFAS. Disse kreftformene har hatt økt forekomst etter at PFAS ble introdusert i Norge. Historiske prøver fra Janus serumbank skal benyttes til å måle PFAS-nivåer fra mer enn 1000 pasienter og en like stor kontrollgruppe. Sammenhengen mellom yrke og bosted og mulige molekylære endringer grunnet PFAS-eksponering skal undersøkes. Ved hjelp av matematisk modellering skal PFAS-nivåer hos enkeltindivider undersøkes over tid. Målet er å vurdere risikoen som PFAS-eksponering utgjør, finne mulige eksponeringsbiomarkører og referanseverdier med tanke på forebygging.

Prosjektet er finansiert av Kreftforeningen og er godkjent av Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK nr. 695237 REK sør-øst A) og prosjektleder er seniorforsker Marcin Wojewodzic ved Kreftregisteret.

miRNA som biomarkører i tidlig oppdagelse og persontilpasset behandling ved eggstokkreft

Eggstokkreft er en sykdom med relativt dårlig overlevelse -- fem år etter at pasienten har fått diagnosen er det bare litt over halvparten av kvinnene som fortsatt lever. Kreft i eggstokkenes overflatelag oppdages ofte sent fordi symptomene er diffuse og ukarakteristiske, og sykdommen er derfor vanskelig å diagnostisere. Det finnes heller ingen effektiv strategi for tidlig oppdagelse av denne kreftformen.

Mikro-RNA (miRNA) er molekyler i kroppens celler som har viktige oppgaver innen regulering av hvilke gener som slås av og på (genregulering).
Tidligere studier har vist lovende resultater for utvalgte miRNA som mulige tidlige biomarkører for eggstokkreft. I dette prosjektet vil det utføres en validering av det aktuelle miRNA-panelet for tidlig oppdagelse av eggstokkreft. Materialet som skal inkluderes er serumprøver fra kvinner som avga prøve til Janus serumbank forut for diagnosen eggstokkreft. Disse prøvene skal deretter sammenlignes med tilsvarende prøver fra kvinner som ikke har fått kreft. Prosjektet er et europeisk samarbeid hvor det skal inngå biologisk materiale fra flere andre kohorter.

Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), nr. 551921 REK sør-øst A, og prosjektleder er seniorforsker Renée Turzanski Fortner ved Kreftregisteret.

Prospektiv evaluering av biomarkører for tidlig deteksjon av livmorkreft

Livmorkreft er en kreftform som er økende. Fedme er den største risikofaktoren for å utvikle livmorkreft og sykdommen har økt i takt med at utbredelsen av fedme i befolkningen stiger. Tidlig diagnose øker overlevelsen, og 80% får påvist sykdommen på et tidlig stadium. De fleste av disse kureres. Ved høyere stadium går overlevelsen merkbart ned. På verdensbasis er 5 års overlevelse for dem med spredning av kreften kun 16%, i Norge er den høyere, med 42% overlevelse.

Vi ønsker i denne studien å undersøke 92 utvalgte kreftrelaterte proteiner i serumprøver fra pasienter som er tatt før de ble diagnostisert med livmorkreft, og sammenligne disse med kontroller som er kreftfrie. Målet er å finne biomarkører som er annerledes uttrykt hos de som har utviklet kreft sammenlignet med de som ikke utvikler kreft. Vi skal også evaluere en risikomodell som ser på samspillet mellom kjente risikofaktorer og uttrykk av utvalgte biomarkører. Studien inkluderer omlag 300 prøver fra Janus serumbank i Norge og ca. 240 prøver fra den europeiske kohort EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition). Opplysninger om alder, diagnosedato, histologi, morfologi, hormonbehandling, fjerning av livmor, BMI og antall barn skal inngå i studien.

Prøvene vil bli analysert ved et laboratorium i Tyskland. Dersom vi klarer å identifisere markører i blodet som kan være tidlige tegn på at kreftsykdom er under utvikling, kan dette ha stor nytteverdi for pasienter som da vil kunne få diagnosen på et tidlig stadium og dermed bedret overlevelse. Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), nr. 509876 REK sør-øst C, og prosjektleder i Norge er Renée Turzanski Fortner.

Metabolske biomarkører i langtidslagrede serumprøver

Metabolomikk er den vitenskapelige studien av kjemiske prosesser som involverer metabolitter. Metabolitter er små molekylsubstrater, mellomprodukter og produkter av cellenes stoffskifte (metabolisme). Den totale samling av metabolitter i en celle eller biologisk prøve kalles metabolomet.

Metabolomikk måles ved hjelp av kjernemagnetisk resonans (NMR)-spektroskopi i humant vev eller i kroppsvæsker som blod og urin. Disse kan fungere som viktige kliniske biomarkører eller gi en bedre biologisk forståelse av flere sykdommer.

Metabolomikk benyttes stadig oftere i forskning for å belyse årsaker, prognose og utfall av sykdommer som for eksempel kreft. I den forbindelse er det viktig med detaljert kunnskap om metabolomet til normalbefolkningen. Metabolomet kan benyttes til å si noe om en persons totale eksponering (røyk, kosthold osv) gjennom livsløpet, og spiller en viktig rolle i forståelsen av sammenhengen mellom ulike eksponeringer og helseutfall. Metabolomet kan potensielt identifisere befolkningsgrupper som kan være utsatt før økt risiko for alvorlige sykdommer. 

Formålet med denne studien er å undersøke om langtidslagret serum fra Janus serumbank kan benyttes til storskala metabolomikk-studier. Vi vil inkludere prøver som representerer flere innsamlingsperioder og forskjellige prøvebehandlinger. For å unngå å forbruke verdifullt materiale som kunne vært benyttet i fremtidige kreftstudier, fokuserer vi foreløpig på serum fra avdøde personer som aldri fikk en kreftdiagnose. Prøver fra 50 kvinner og 50 menn skal inkluderes i studien. Prøvene skal analyseres ved Nightingale laboratorium i Finland. Studien er godkjent av REK Sør-Øst, ref.nr. 216391 og Hilde Langseth ved Kreftregisteret er prosjektleder.

PREDICT – en internasjonal studie om identifisering av tidlige markører for eggstokkreft

I dette prosjektet vil forskningsdata fra tidligere analyserte prøver fra Janus serumbank inngå i en internasjonal studie blant pasienter med eggstokkreft (PREDICT). Formålet med studien er å identifisere tidlige markører for kreft i eggstokker. Den internasjonale gruppen har fått finansiering til å gjennomføre analyser av data fra flere kohorter, og til Kreftregisteret er det satt av midler til analyser av miRNA og andre små RNA i det eksisterende datasettet fra JanusRNA-prosjektet. Gjennom dette samarbeidet vil vi ha mulighet til å sammenligne data fra et større materiale, noe som styrker utsagnskraften i resultatene. Et slikt samarbeid gjør det også mulig å gjennomføre valideringsstudier. Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), nr. 19892 REK sør-øst B, og prosjektleder i Norge er Hilde Langseth.

Risiko for kreft i galleveiene - en metabolomisk multisenterstudie

Galleveiskreft er en sjelden kreftsykdom, og dødeligheten er høy. Metabolomikk er et kraftfullt verktøy for å identifisere nye biomarkører for sykdom. Det er hittil utført få metabolomiske studier på galleveiskreft, og ingen har brukt biologiske prøver som ble samlet inn forut for kreftdiagnose. Formålet med denne studien er å identifisere biomarkører for galleveiskreft og øke forståelsen for sykdomsutviklingen og årsakene til at sykdommen oppstår. Vi ønsker å undersøke metabolitter i blodet og hvordan de er assosiert med risiko for kreft i galleveiene. Vi vil videre undersøke samspillet mellom metabolittene og livsstilsfaktorer som påvirker risikoen for galleveiskreft. For å kunne inkludere et tilstrekkelig antall forskningsdeltakere vil denne studien gjennomføres som en multisenterstudie, med over ti deltagende kohorter med til sammen 1500 pasienter med galleveiskreft. Fra Janus skal det inngå om lag 480 pasienter og 480 friske kontroller, fra personer som har avgitt prøve til Janus serumbank. Prøvene skal analyseres ved et laboratorium i USA. Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), nr. 50307 REK sør-øst D, og prosjektleder i Norge er Hilde Langseth.

Betydningen av overvekt og sirkulerende RNA i utvikling av kreft i livmoren          

Kreft i livmoren er den hyppigste gynekologiske kreftformen i den vestlige verden, og forekomsten er økende. Overvekt er en viktig risikofaktor, og mer enn 40% av alle nye tilfeller i Nord-Europa tilskrives overvekt.  Sirkulerende RNA er involvert i en lang rekke cellulære prosesser, også i forbindelse med kreftutvikling. I denne studien skal vi ved hjelp av serumprøver fra Janus Serumbank studere hvordan uttrykket av sirkulerende små RNA endrer seg fram mot livmorkreftdiagnose. Vi skal sekvensere  serumprøver fra om lag 320 pasienter med livmorkreft tatt inntil 10 år forut for diagnosen, og sammenlikne disse med en kontrollgruppe. Vi skal undersøke hvordan alder og livsstilsfaktorer som overvekt påvirker uttrykket av sirkulerende  RNA.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kreftregisteret, Universitetet i Bergen, Norsk Sekvenseringssenter og Karolinska Institutet, samt forskere fra National Cancer Institute, USA. Statistiske analyser vil gjennomføres  ved Kreftregisteret og Universitetet i Bergen. Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), nr. 19892 REK sør-øst B, og prosjektleder i Norge er Hilde Langseth.


Tidligere forskningsprosjekter

Undersøkelse av aminosyrer hos pasienter med nyrecellekreft

Prosjektleder: Hilde Langseth.

REK nr. 41656 REK

 

Betydningen av DNA-metylering ved testikkelkreft som risikofaktor for utvikling av sykdommen 

Prosjektleder: Tom Grotmol ved Kreftregisteret.

REK nr. 2018/442. 

 

Undersøkelser av virale årsaker til hjernekreft 

Prosjektleder: Kathleen M. Egan ved H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute

REK nr. 2017/2140. 

 

Sirkulerende tidligmarkører for lungekreft 

Prosjektleder: Renée Turzanski Fortner ved German Cancer Research Center.

REK nr. 2017/2163. 

 

Immunmarkører og risiko for myelomatose: en prospektiv studie som bruker prøver fra Janus serumbank

Prosjektleder: Florentin Späth ved Umeå Universitet og Norrlands Universitetssjukhus.

REK nr. 2017/2192. 

 

Identifisering og validering av tumor-assossierte autoantistoffer for tidlig diagnose av kreft i eggstokker

Prosjektleder: Rudolf Kaaks, Det tyske kreftforskningsinstituttet i Heidelberg

 

Virkning av vitamin D og fedme på blærekreft; risiko og overlevelse

Prosjektleder: Randi E. Gislefoss, Kreftregisteret

 

Biomarkører for Humant Papillomavirus-infeksjon og risiko for kreft

Prosjektleder: Mari Nygård, Kreftregisteret

 

Circulating sex hormone levels and the risk of esophageal adenocarcinoma: a nested case-control study.
Prosjektleder: Eivind Ness-Jensen, NTNU HUNT Research Centre  

 

Biomarkers of human papillomavirus infection and cancer risk within the NCI HPV cancer cohort consortium (HPVC3). 
Prosjektleder: Paul Brennan, International Agency for Research on Cancer 

 

Identification of biomarkers for gallbladder cancer risk prediction- Towards personalized prevention of an orphan disease.

Prosjektleder: Justo Lorenzo Bermejo, University of Heidelberg

 

Pooled Analysis of Insulin and Insulin-like Growth factor-I and Colorectal Cancer Risk

Prosjektleder: Marc Gunter, International Agency for Research on Cancer (IARC) 

 

Small non-coding RNA and bladder cancer

Prosjektleder: Bettina Kulle Andreassen, Cancer Registry of Norway

 

Effect of multiple freeze-thaw cycles on selected serum components

Prosjektleder: Randi E Gislefoss, Cancer Registry of Norway

 

Identification of Biomarkers for Indolent and Aggressive Prostate Cancer

Prosjektleders: Kristin Taskén, Oslo University Hospital and Ian Mills, University of Oslo

Prosjektleders for the pilot project using samples from the Janus Serumbank: Fahri

Saatcioglu, Ian Mills and Bernd Thiede, University of Oslo 

 

Molecular mechanisms of androgen action and prostate carcinogenesis

Prosjektleder: Fahri Saatcioglu, University of Oslo

 

Pre-diagnostic hormone levels and development of testicular germ cell tumors in the Janus Serum Bank Cohort

Prosjektleders: Katherine McGlynn, National Cancer institute, USA and Elisabete Weiderpass Veinie, Cancer Registry of Norway

Development of testicular germ cell tumor - the role of mycotoxins and small noncoding RNAs

Prosjektleders: Tom K Grimsrud and Tom Grotmol, Cancer Registry of Norway 

 

Genome-wide miRNA profiling in prediagnostic samples from Janus Serum Bank for early diagnosis, improved therapy and surveillance of cancer

Prosjektleder: Hilde Langseth, Cancer Registry of Norway 

 

Endogenous hormones and prostate cancer

Prosjektleder: Naomi Allen, University of Oxford, UK

 

Pre-diagnostic allergy and immune-related biomarkers in glioma risk and survival

Prosjektleder: Judith Schwartzbaum, Ohio State University, USA and Karolinska Institutet, Sweden

 

Cohort based studies in Molecular Epidemiology of Brain tumors

Prosjektleder: Beatrice Melin, Umeå University, Sweden

 

miRNA signatures in patients with colon cancer, breast cancer, and lung cancer

Prosjektleder: Eckart U Meese, Saarland University Hospital, Germany

 

Male Breast Cancer Pooling Project

Prosjektleder: Louise Brinton, National Cancer Institute, USA

 

Serum Organochlorine levels and risk of selected cancers

Prosjektleder: Larry Engel, National Cancer Institute and University of North Carolina, USA

 

Serum Organochlorine Levels and Primary Liver Cancer: a Nested Case-Control Study

Prosjektleder: Larry Engel, National Cancer Institute and University of North Carolina, USA

 

Serum concentrations of polyhalogenated aromatic hydrocarbon chemicals and risk of thyroid cancer

Prosjektleder: Mary Ward, National Cancer Institute, USA

 

HPV 16 antibodies in patients with oropharyngeal cancer

Prosjektleder: Karen S. Anderson, Arizona State University, USA

 

A nested case-control study of hormonal risk factors and thyroid cancer in Janus

Prosjektleder: Briseis Aschebrook-Kilfoy, The University of Chicago, USA

 

Anti-Muellerian Hormone (AMH) and Ovarian Cancer Risk

Prosjektleders: Nicolas Wentzensen, National Cancer Institute, USA and Elisabete Weiderpass Veinie Cancer Registry of Norway

 

Polyomavirus infection and lung cancer among non-smokers

Prosjektleder: Paolo Boffetta, Ichan School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA

 

Immunological markers and risk of non-Hodgkin lymphoma

Prosjektleder: Mark Purdue, National Cancer Institute, USA

 

Risk factors for cancer in the Janus Serum Bank Cohort

Prosjektleder: Hilde Langseth, Cancer Registry of Norway

 

Immunoprofiling assay to monitor systemic humoral immune response to the infection with the papillomavirus

Prosjektleder: Mari Nygård, Cancer Registry of Norway

 

Vitamin D, obesity and cutaneous malignant melanoma: risk, survival and risk of subsequent cancers.

Prosjektleder: Trude E Robsahm, Cancer Registry of Norway

 

Relationship between serum albumin-adjusted calcium and risk of ovarian cancer among Norwegian women participating in the JANUS serum bank

Prosjektleder: Trude E Robsahm, Cancer Registry of Norway

 

Investigations of DNA- and RNA quality in long-term stored samples in the Janus Serum Bank

Prosjektleder: Randi Gislefoss, Cancer Registry of Norway