Priser for bruk av serumprøver og data

Prisinformasjon og brukerbetaling ved bruk av biologisk materiale og data fra Janus Serumbank - eksterne prosjektledere

 Siden er publisert 20.april 2018

Bakgrunn

Janus serumbank består av serumprøver fra 318.628 personer, forbeholdt kreftforskning. For å kunne forvalte det biologiske materialet på best mulig måte er det nødvendig å ta et økonomisk vederlag for å benytte prøvene i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Dette består av grunnpris, timebetaling for data manager, samt pris per prøve.

Priser gjeldende fra 20.04.2018

Grunnpris

Grunnprisen per prosjekt er NOK 50.000 (eks. mva). Følgende elementer inngår i grunnprisen:

  • Behandling av søknad til Janus om bruk av serumprøver
  • Oppsett av forskningsprotokoll (studiedesign, kriterier for utvelgelse av populasjonsgrunnlag)
  • Forskningsstøtte: søknad om utlevering av data fra Kreftregisterets datautleveringsenhet og eventuelle andre dataeiere, filbehandling, kvalitetssikring, prosjektkoordinering
  • Kostnader knyttet til administrasjon ved utlevering av data

Prøvekostnader

Betaling per prøve er sammensatt av pris gradert etter prøvevolum + arbeidskostnader (se tabellen under). I tillegg kommer fraktkostnader i forbindelse med forsendelse av prøvene.

Prøvekostnader - Prosjekter med ekstern prosjektleder

Mengde serum Pris inkl. arbeidskostnader* (eks.mva)
≤ 100 μl NOK 200
100-150 μl NOK 225
150-300 μl NOK 250
301-400 μl NOK 300

 *Arbeidskostnader (plukking, pipettering og materialkostnader) er per 20.04.2018 beregnet til NOK 50,- pr prøve

Data management

I tillegg til prøvekostnaden vil alle forskningsprosjekter faktureres for arbeid utført av data manager. Pris per time er NOK 900 (eks.mva). Det estimeres 30-50 timer per prosjekt, avhengig av kompleksiteten på det enkelte datauttrekket. Arbeid utført av data manager inkluderer:

  • Kobling mot Kreftregisteret for identifisering av studiegrunnlaget (utvelgelse av spesifikke kreftdiagnoser og friske kontrollindivider)
  • Påkobling av prosjektspesifikke covariabler
  • Sammenstilling av endelig forskningsfil
  • Kvalitetssikring og dokumentasjon