Studiedesign

Nestet kasus-kontroll-design, der både kasus og kontroller hentes fra den samme prøvekohorten, er det mest brukte i Janusbanken.

Kasus identifiseres ved kobling til Kreftregisteret ved hjelp av fødselsnummer. Kontrollgruppen gir et estimat for eksponering i prøvekohorten. Matching på individnivå er typisk i dette designet. Vanlige matchekriterier i Janusprosjekter er kjønn, alder, fylke, tappedato og kohort.  Matching på lagringstid (tappedato) er viktig for å minimere påvirkning av preanalytiske og lagringsrelaterte faktorer og livsstil.

I en biobank vil det alltid være en avveining mellom å spare materiale fra sjeldne kasus og behovet for å matche mot kontroller fra hele kohorten for å unngå utvalgsbias. I Janus har vi tilgang på et stort antall valgbare kontroller og effekten av denne type bias anses derfor for å være svært liten.

 

Utvalgskriterier i Janus-prosjekter

ElementSpesifikasjon
Kriterier for å være et kasus
 • Alle kreftkasus av spesifikk type basert på kriterier som er utviklet av Kreftregisteret
 • Diagnosetidspunkt kan være begrenset til en spesifikk tidsperiode
 • Tillater tidligere non-melanoma hudkreft diagnose
 • Prøvetapping må være minimum en måned før diagnose for å sikre at blodtapping ble gjort før behandling og for å minimere biokjemiske effekter forårsaket av udiagnostisert kreft
Kriterier for å være en kontroll
 • Levende og bosatt i Norge ved kasusets diagnosedato (sikrer like lang oppfølgingstid for kasus og kontroll)
 • Må være uten kreft ved kasusets diagnosetidspunkt med unntak av non-melanoma hudkreft (samme kriteria som for kreftkasus)
 • Tillater vanlige kreftformer etter kasusets diagnosedato, men ekskluderer kontroller med sjeldne kreftformer der prøvematerialet er viktig å spare til senere studier
Matchekriterier
 • Alder ved blodtapping typisk +/- 1 år mht alder hos kasus på tappetidspunkt
 • Dato for prøvetaking, typisk +/- 3 måneder mht kasusets prøvetaking
 • Samme kjønn
 • Prøveinnsamling i samme fylke