Hvordan søke om serumprøver

Oppdatert 4.februar 2019

  • Alle forskningsprosjekter som omfatter opplysninger og/eller biologisk materiale fra Janus serumbank, krever etisk forhåndsgodkjenning fra Regional Etisk Komite (REK), og må i tillegg ha lovlig behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 og artikkel 9. Søker må også ha vurdert behov for personvernkonsekvensvurdering etter GDPR artikkel 35. Søker må godtgjøre at kravene er oppfylt før data kan gjøres tilgjengelige.  Utlevering av opplysninger og/eller biologisk materiale til tredjestater forutsetter at vilkårene i GDPR er oppfylt. 
  • Fyll ut søknadsskjema
  • En detaljert vitenskapelig protokoll må vedlegges søknaden. Protokollen må inneholde følgende: bakgrunn og målsetting med studien, metodebeskrivelse, begrunnelse for ønsket serumvolum, styrkeberegninger, finansieringsplan,  en liste med planlagte publikasjoner og prosjektleders CV.
  • Minst én samarbeidspartner/medforfatter fra Kreftregisteret og/eller Janus serumbank må utnevnes. 
  • Søknadsskjemaet og protokollen sendes automatisk til Janus serumbank.
  • Søknaden vil bli behandlet av styringsgruppen for Janus innen fire til seks uker etter søknadsfristen.