Hvordan søke om serumprøver

  • Fyll ut og signer søknadsskjema.

  • En detaljert vitenskapelig protokoll må vedlegges søknaden. Protokollen må inneholde følgende: bakgrunn og målsetting med studien, metodebeskrivelse, begrunnelse for ønsket serumvolum, styrkeberegninger, finansieringsplan,  en liste med planlagte publikasjoner og prosjektleders CV.

  • Minst én samarbeidspartner/medforfatter fra Kreftregisteret og/eller Janus serumbank må utnevnes. 

  • Send søknadsskjemaet og protokollen til Janus serumbank. En skannet versjon sendt med e-post er å foretrekke.

  • Søknaden vil bli behandlet av styringsgruppen for Janus innen en til to måneder.

  • Før serumprøver kan sendes, må det foreligge godkjenning fra REK (De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk).