For forskere

Sist oppdatert:

Sekretariatet i Janusbanken kan gi hjelp til vitenskaplige problemstillinger og studiedesign. Styringsgruppen tar den vitenskapelige vurderingen av prosjektsøknader for å sikre best utnyttelse av materialet i banken.

Janus sekretariatet, som består av både teknisk personell og forskere, har betydelig erfaring innenfor biobankvirksomhet og har en viktig rolle i daglig drift av banken. Våre ambisjoner er å være et godt rådgivende organ for forskere både med tanke på vitenskapelige problemstillinger, studiedesign og laboratorieanalyser, men også gi hjelp til å forbedre søknader når det er nødvendig. 

Styringsgruppe

Janubanken har en multidisiplinær styringsgruppe med fagområder innenfor epidemiologi, molekylærbiologi, virologi, biokjemi og statistikk. Styringsgruppen er ansvarlig for den vitenskapelige vurderingen av prosjektsøknader for å sikre best utnyttelse av materialet i banken.

Prøver

Alle prøver i et forskningsprosjekt får unike koder som gjør at prosjektet kan analyseres blindet. Et slikt kodesystem har vært rutine i Janusbanken i flere tiår. Kasus-kontrollstatus og annen informasjon om kreftdiagnose blir først utlevert når laboratorieanalysene er ferdigstilte og resultatene er returnert til Janussekretariatet.

Mer informasjon om prøvene finner dere her: 

 • Cohort profile: the Janus Serum Bank Cohort in Norway (2016) beskriver innsamlingen, deltakere, oppfølgingstid og andre viktige aspekter ved Janus serumbank.
 • Cohort Profile Update: The Janus Serum Bank Cohort in Norway (2017) beskriver tilgjengelige spørreskjemadata, og kompletthet og kvalitet for de forskjellige variablene i spørreskjemaene.  
 • Det har blitt produsert miRNA-profiler i et stort datasett fra Janusbanken,
 • og det har blitt vist at Janusprøvene kan egne seg til GWAS: Ultralow amounts of DNA from long-term archived serum samples produce quality genotypes (2019)

Datautlevering

Påkobling av kreftinformasjon gjøres av Kreftregisterets datautlevingsenhet (DUE) som kontrollerer at alle nødvendige dokumenter foreligger før avidentifisert datafil utleveres til forsker. Kodesystemet sikrer personvernet til giverne og forhindrer forskningsfusk.

 

Søknadsprosessen

Her finner du søknadsskjema for serumprøver:

Søknadsskjema

 • Fyll ut elektronisk søknadsskjema og legg ved nødvendig dokumentasjon. Søknadsskjemaet finnes i Kreftregisterets metadatabase, ELVIS.
 • Søknaden må beskrive problemstillingene som skal studeres, analysene som skal gjennomføres, og planlagte publikasjoner som skal komme ut av prosjektet
 • Søknaden behandles ikke før den er komplett. En komplett søknad inneholder
  • Utfylt søknadsskjema
  • En detaljert vitenskapelig protokoll, som inneholder bakgrunn og målsetting med studien, metodebeskrivelse, beskrivelse av dataflyt (data management) og en dataanalyseplan, begrunnelse for ønsket serumvolum og styrkeberegninger
  • CV til prosjektleder og andre sentrale deltakere i prosjektgruppen (maksimalt fire sider)
  • Informasjon om finansiering av prosjektet
  • Godkjent personvernkonsekvensvurdering eller en begrunnet vurdering av hvorfor dette ikke er nødvendig. Utredningen skal inneholde beskrivelse av behandlingsgrunnlag iht. artikkel 6 og 9 i GDPR
 • Dersom prosjektleder er fra Norge må REK-godkjenning vedlegges søknaden
 • Prosjektleder vil motta bekreftelse på mottatt søknad fra janus@kreftregisteret.no

 Søknadsbehandling

 • Søknader til Janus serumbank behandles av Janus’ styringsgruppe hvert halvår.
 • Ved godkjent søknad mottar søker epost fra Janus serumbank om godkjent prosjekt. Kreftregisteret inngår en avtale med forskningsinstitusjonen som prosjektleder er knyttet til, hvor vilkår for godkjenningen fremkommer
 • Ved delvis godkjenning/ godkjenning under vilkår, vil søker bli bedt om å utbedre eller utdype søknaden. Dette behandles av styringsgruppen, og søker mottar epost fra Janus serumbank med endelig vedtak.

Priser

Grunnpris

Grunnprisen per prosjekt er NOK 50.000 (eks. mva). Følgende elementer inngår i grunnprisen:

 • Behandling av søknad til Janus om bruk av serumprøver
 • Oppsett av forskningsprotokoll (studiedesign, kriterier for utvelgelse av populasjonsgrunnlag)
 • Forskningsstøtte: søknad om utlevering av data fra Kreftregisterets datautleveringsenhet og eventuelle andre dataeiere, filbehandling, kvalitetssikring, prosjektkoordinering
 • Kostnader knyttet til administrasjon ved utlevering av data

Prøvekostnader

Betaling per prøve er sammensatt av pris gradert etter prøvevolum + arbeidskostnader (se tabellen under). I tillegg kommer fraktkostnader i forbindelse med forsendelse av prøvene.

Prøvekostnader - Prosjekter med ekstern prosjektleder

Mengde serum Pris inkl. arbeidskostnader* (eks.mva)
≤ 100 μl NOK 200
100-150 μl NOK 225
150-300 μl NOK 250
301-400 μl NOK 300

 *Arbeidskostnader (plukking, pipettering og materialkostnader) er per 20.04.2018 beregnet til NOK 50,- pr prøve

 

Data management

I tillegg til prøvekostnaden vil alle forskningsprosjekter faktureres for arbeid utført av data manager. Pris per time er NOK 900 (eks.mva). Det estimeres 30-50 timer per prosjekt, avhengig av kompleksiteten på det enkelte datauttrekket. Arbeid utført av data manager inkluderer:

 • Kobling mot Kreftregisteret for identifisering av studiegrunnlaget (utvelgelse av spesifikke kreftdiagnoser og friske kontrollindivider)
 • Påkobling av prosjektspesifikke covariabler
 • Sammenstilling av endelig forskningsfil
 • Kvalitetssikring og dokumentasjon