Offentlig journal på nett

Offentlig journal er en oversikt over alle arkivverdige dokumenter som har kommet inn til (type I) eller gått ut (type U) fra Kreftregisteret. Journalen inneholder også interne dokumenter (type N). Oversikten legges ut ukentlig med dokumenter registrert den foregående uken. Unntaksvis kan det ta to uker mellom hver offentliggjøring.

Hovedregel om offentlighet


Kreftregisteret er et offentlig organ som er underlagt Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd  (offentleglova).

Vurdering av offentlighet foretas på grunnlag av innsynsbegjæring. Hovedregelen er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn. Opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, er unntatt fra innsyn. Videre kan hele dokumenter som er utarbeidet for egen saksforberedelse unntas fra innsyn. Når det er anledning til å gjøre unntak fra innsyn, plikter allikevel organet å vurdere meroffentlighet. Dersom det gjøres unntak for deler av et dokument, kan organet også gjøre unntak for resten av dokumentet dersom disse delene alene vil gi et klart misvisende inntrykk av  innholdet, eller det vil være urimelig arbeidskrevende for organet å skille de ut, eller de unntatte opplysningene utgjør den vesentligste delen av dokumentet. 

Dokumenter som er unntatt offentlighet har som oftest avsender, mottaker og/eller deler av innhold i teksten sladdet med *****.

Kreftregisterets offentlige journal


Kreftregisteret er administrativt underlagt Oslo universitetssykehus HF pr. 1. januar 2009. All inngående og utgående post ved helseforetaket registreres daglig i henhold til journalføringsregler i forskrift om offentlige arkiver, og ut fra denne registreringen genereres det en oversikt over dokumentene: offentlig journal.

Innsyn i saksdokumenter


Alle kan begjære innsyn i saksdokumenter. Dersom du ønsker innsyn i ett eller flere dokument, kan du henvende deg til saksarkivet.

Henvendelsen kan skje per:
- e-post: kreftregisteret@kreftregisteret.no
- telefon 22 45 13 14/22 45 13 19, eller
- brev til Kreftregisteret, Postboks 5313 Majorstuen, 0301 Oslo.

Ved begjæring om innsyn må du oppgi saksnummer og dokumentnummer på det dokumentet du ønsker innsyn i. Dokumentet vil du få sendt enten på e-post eller per brev fra oss. Innsynsbegjæringen skal behandles uten ugrunne opphold. Dersom du ikke har fått svar innen fem arbeidsdager etter at Kreftregisteret mottok begjæringen, skal dette regnes som et avslag som kan påklages.

Rett til å klage


Dersom du får avslag på søknad om innsyn i dokumenter, har du rett til å klage. Klagefristen er tre uker etter at avslaget kom frem til deg. Skriftlig, undertegnet klage skal fremsettes for Kreftregisteret. Kreftregisteret foretar nærmere undersøkelser, og kan oppheve eller endre vedtaket dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger. Dersom vilkårene for å behandle klagen foreligger, sender Kreftregisteret sakens dokumenter til overordnet klageinstans.

Oversikt over sentrale lover og forskrifter


Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
Lov om arkiv (arkivlova)
Forskrift til offentleglova
Forskrift om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften)
Forskrift om offentlege arkiv (arkivforskriften)

Offentlig journal 2016

Last ned Kreftregisterets offentlig journal fra 2016 (pdf-format) Offentlig journal for perioden 1.1. - 15.1.2016 Offentlig journal for perioden 16.1. - 31.1.2016 Offentlig journal for perioden 1.2 ...

Offentlig journal 2015

Last ned Kreftregisterets offentlig journal fra 2015 (pdf-format) Offentlig journal for perioden 1.1.2015 - 15.1.2015 Offentlig journal for perioden 16.1.2015 - 31.1.2015 Offentlig journal for ...

Siden ble sist redigert 27.09.2011 10:28:39 av Tor